Login

Splošno

Javna obravnava Osnutka Pravil Planinskega društva Nova Gorica

Obrazložitev osnutka Pravil Planinskega društva Nova Gorica

S spremembo Statuta Planinske zveze Slovenije na Skupščini PZS 14. 4. 2012 je predvidena uskladitev društvenih pravil z določbami novega Statuta. Skladno z novim Statutom PZS morajo društva svoje temeljne akte uskladiti v roku 24 mesecev od njegove uveljavitve, kar pomeni do 22. 6. 2014.

Upravni odbor Planinskega društva Nova Gorica je imenoval komisijo za pripravo osnutka novih Pravil, ki jih bo upravni odbor predlagal občnemu zboru društva v sprejem.

Komisija je osnutek Pravil pripravila s pomočjo vzorčnih pravil društev, ki jih je ponudila kot podlago Pravna komisija PZS ter ob upoštevanju določil Statuta PZS, določil Zakona o društvih in drugih predpisov.

Pozivamo vse, da se vključite v razpravo in svoje pripombe in predloge posredujete na društvo (po navadni pošti ali na e-naslov: planinskod.novagorica@siol.net do 20. 2. 2014.

Pravila vsebujejo 12 poglavij in 49 členov. Poglavja so naslednja:

 • Splošne določbe
 • Cilji in naloge društva
 • Simboli društva
 • Sodelovanje društva z drugimi organizacijami
 • Članstvo v društvu in članarina
 • Organi in oblike delovanja društva
 • Postopki
 • Premoženje in poslovanje društva
 • Javnost dela in informiranje
 • Priznanja
 • Prenehanje delovanja društva
 • Prehodne in končne določbe

Bistvene novosti oziroma spremembe v primerjavi s sedaj veljavnimi Pravili so naslednje:

4.  člen razlaga pomen izrazov planinstvo, našteva dejavnosti in področja društva ter planinske akcije.

5. člen opredeljuje poslanstvo društva, ki je: planinstvo kot način življenja.

11. člen našteva pridobitne dejavnosti, ki jih lahko društvo izvaja. Dodanih je 8 novih dejavnosti in sicer:

            Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami (prodaja knjig in zemljevidov v planinskih kočah),

            Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah (prodaja na sedežu ali v kočah),

            Trgovina po pošti ali internetu (prodaja artiklov preko spletne strani),

            Restavracije in gostilne (gostinska ponudba v planinski koči),

            Strežba pijač (prodaja pijače v koči brez hrane),

            Oddajanje lastnih ali najetih nepremičnin (oddaja koče najemniku),

            Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (npr. usposabljanje za preživetje v naravi),

            Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah (npr. srečelov).

20. člen določa prenehanje članstva v društvu. Dodana je alineja, da članstvo preneha, če najkasneje do konca leta ni poravnana članarina za tekoče leto.

21. člen našteva organe društva. Poleg občnega zbora, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča so kot organi določeni še predsednik, 2 podpredsednika ter odseki, sekcije in skupine.

22. člen določa, da je mandatna doba predsednika, podpredsednikov, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča 4 leta. Po veljavnih Pravilih je 2 leti.

24. člen našteva pristojnosti občnega zbora. Novost je, da voli in razrešuje predsednika ter ustanovi in spreminja odseke. Sedaj je to v pristojnosti upravnega odbora. Dodana   je pristojnost, da odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja, vrednega več kot 50.000 EUR ter pristojnost, da lahko dodeli naziv častnega predsednika.

27. člen določa sestavo upravnega odbora. Poleg predsednika in dveh podpredsednikov ga sestavlja še največ 7 članov, ki jih izvoli občni zbor ter načelniki odsekov, ki so člani UO po položaju, skupaj največ 17 članov. Po veljavnih pravilih ima lahko UO do 24 članov, načelniki odsekov kandidirajo in so izvoljeni z ostalimi člani.

28. člen našteva pristojnosti upravnega odbora, ki so v glavnem enake sedanjim. Po novem UO ustanavlja in razrešuje sekcije in skupine. Po veljavnih Pravilih odločajo o organiziranju planinske skupine člani društva z območja, na katerem se skupina ustanovi. UO lahko določi poslovnik o svojem delu.

 29. člen opredeljuje odseke društva:

            vodniško izletniški odsek

            mladinski odsek

            alpinistični odsek

            gospodarski odsek

            markacijski odsek

            odsek za varstvo gorske narave

            odsek za založništvo, kulturo in informiranje (sedaj odsek za kulturo in propagando).         

Odseki imajo lahko lastne zbore, na katerih izvolijo načelnika in odbor odseka, lahko sprejemajo lasten pravilnik o svojem delu. Mandatna doba načelnikov in članov odbora je 4 leta. Po veljavnih Pravilih je 2 leti.

35. člen določa sklic občnega zbora, ki ga skliče predsednik, po veljavnih Pravilih je sklic v pristojnosti UO. Predsednik mora sklicati zbor tudi, če to zahteva več kot petina članov društva, sedaj je določena tretjina članov. Če občni zbor ne izvoli predsednika ali več kot polovico članov UO, nadaljuje delo dotedanji UO, dotedanji predsednik mora v roku 6 mesecev sklicati volilni občni zbor.

36. člen opredeljuje sklepčnost občnega zbora. Pred glasovanjem mora biti prisotna vsaj tretjina članov, po veljavnih Pravilih je najmanj polovica. Če zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut (sedaj za 30 minut), nato se sklepa, če je prisotnih vsaj petnajstina članov (sedaj najmanj 10 članov).Odločitev je sprejeta, če glasuje več kot polovica prisotnih članov, razen glede prenehanja društva, odsvojitve in razdelitve premoženja, ko je potrebna 2/3 večina.

37. člen določa kandidacijske postopke. Kandidate za organe društva predlagajo člani društva, kandidatura za predsednika izključuje kandidaturo za člana UO.

38. člen dopušča dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva s sklepom UO, če so za ta del programa zagotovljena finančna sredstva.

41. člen določa, da lahko društvo pridobiva vire premoženja s članarino, s prostovoljskim delom, z dotacijami, donatorstvom in sponzorstvom, s prijavami na javne razpise in pozive, z zapuščinami, darili ter volili, s sredstvi odstopljene dohodnine in s pridobitno dejavnostjo društva.

42. člen opredeljuje izvajanje finančnega in materialnega poslovanja ter administrativnega, upravno tehničnega in gospodarskega poslovanja. Za finančno in materialno poslovanje določi UO usposobljeno osebo ali računovodski servis. Za ostala dela se zaposli delavce za določen ali nedoločen čas.

46. člen določa, da lahko občni zbor dodeli naziv častnega člana in častnega predsednika članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva. Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba, častni člani pa so največ trije.

48. in 49. člen vsebujeta prehodne in končne določbe, da začnejo Pravila veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu, to je na Upravni enoti Nova Gorica, da se Pravila javno objavi na spletnem mestu društva in da je treba akte društva uskladiti s pravili v enem letu, nove organe pa je treba imenovati v 6 mesecih od uveljavitve Pravil.

Celoten osnutek pravil si lahko preberete tukaj - Celotna pravila

Komisija za pripravo Pravil društva

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije