Login

Poslovno poročilo za leto 2009

4.1. POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:
A. Izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja
B. Tehnična priprava koč za delo v sezoni
C. Oskrba koč s trgovskim in tehničnim blagom
D. Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov
E. Spremljanje poslovanja planinskih koč
Tudi leto 2009 ni minilo brez problemov z oskrbniškim osebjem, kar narekuje skrbnejšo  izbiro in izobraževanje osebja. Za izbrano osebje je bilo organizirano izobraževanje iz varstva pri delu, HACCAP področja in vodenja evidenc v kočah. Na problematiko izvajanja predpisov nas je opozorila tudi zdravstvena in tržna inšpekcija. Predvsem oskrbniki in kuharji bodo morali več pozornosti posvetiti spoštovanju predpisov s področja gostinske dejavnosti. Kot ponudniki prenočitev smo dolžni  skrbeti tudi za preprečevanje pojava legionele v našem vodovodnem omrežju.
V smislu priprave koč  za delo v sezoni, smo morali sanirati nastalo škodo po zimi z obilnim snegom, ki je pustila veliko škode na strehah in dimnikih. V Lepeni je bilo potrebno popraviti  dimnike, čelne obrobe ter streho. Ker je prišlo tudi do zamakanja vode v elektroinštalacijo, smo obnovili del električnih vodov. Ob tem smo zaradi dotrajanosti  zamenjali tudi dva grelca vode v umivalnicah.
Tudi na Krnskih jezerih je prišlo do večjih poškodb na strehi objektov in zunanjih sanitarijah. Nastalo škodo smo sanirali v lastni režiji. O nastali škodi smo obvestili tudi Planinsko zvezo in zavarovalnico, katera je tudi škode ocenila in izplačala odškodnine.
Temeljita obnova strehe glavnega objekta doma pri K. jezerih bo izvedena v sezoni 2010 z zamenjavo kritine na objektu.   Opozoriti je treba tudi na kritično stanje senikov v Lepeni, katerim grozi porušenje.
Zaradi obilice snega na vodnem zajetju doma pri K. Jezerih smo za nemoteno oskrbo doma priključili tudi črpalko ob spodnjem jezeru.
Z namenom racionalizacije oskrbe smo izbirali najugodnejše ponudnike. Oskrba koč je potekala glede na potrebe sezone, na katero je tudi letos v znatni meri vplivalo vreme. To se je pokazalo predvsem pri oskrbi Krna zaradi izpada helikopterskega prevoza ob otvoritvi. To se je uredilo z izjemnim zalaganjem oskrbnika, članov alpinističnega odseka in ostalih ljubiteljev Krna. Letos smo opravili samo tri helikopterske prevoze pri katerih je pohvalno prostovoljno sodelovanje udeležencev akcije. Kljub znižanju cen goriva se je cena helikopterskih prevozov povečala za 5%.
Gomiščkovo zavetišče ostaja še zmeraj problematično glede stroškov oskrbe, kakor tudi obnove zavetišča.
Investicije v objekte in naprave so bile lani usmerjene  predvsem v tekoče vzdrževanje:
V Lepeni smo dokončali investicijo iz leta 2008 in sanirali poškodbe od zime na strehah in dimnikih. Zamenjali smo vlečno vrv tovorne žičnice glede na ugotovitve tehničnega pregleda. Obnovili smo del elektroinštalacij in zamenjali dotrajane bojlerje v umivalnicah doma.
V domu pri K. jezerih smo nadaljevali s postopkom legalizacije plinske postaje – tehnični pregled za uporabno dovoljenje. Sanirali smo škodo po zimi na strehi in zunanjih sanitarijah. Nabavili smo potopno črpalko za praznjenje greznice. Odpravili napake na radio zvezi in kupili novo prenosno radijsko postajo. Zamenjali smo vodovodno cev mimo pastirske staje do vodnega rezervoarja cca. 300 m. Z namenom temeljitega popravila smo pripeljali traktor v dolino k mehaniku.
Za Gomiščkovo zavetišče na Krnu smo kupili 30 novih odej in 12 pomožnih ležišč.Za potrebe zavetišča smo nabavili tudi novo črpalko za vodo in električni agregat. Z namenom obnove zavetišča smo v fazi priprave izvedbene dokumentacije.
V planinskem domu na Kekcu smo obnovili del vodovodne in odtočne inštalacije. V spomladanskem času smo izvedli tudi čistilno akcijo.

POSLOVANJE KOČ

Na poslovanje koč je tudi letos v znatni meri vplivalo vreme, predvsem na začetku sezone ko je bilo izjemno slabo, kar se je poznalo pri rezultatih poslovanja v mesecu Juniju. Sezona se je popravila v mesecu avgustu predvsem pri Krnskih jezerih, ki so tudi presegla zastavljeni plan. Predvsem zaradi njih, je tudi finančno poslovanje koč v letu 2009 za 6% boljše od leta 2008.

Poslovanje koč je bilo v preteklem letu zaznamovano z zelo poznim odprtjem (velike količine snega pozno v pomlad),  a še vedno prezgodnjim, vsaj kar se tiče postojanke na Krnu, saj v mesecu juniju ni bilo niti ene same nočitve. Tudi sicer je bil zaradi slabega vremena ki je trajalo skoraj do polovice julija   obisk na Krnu zelo skromen.  V domu Klementa Juga v Lepeni pa sta v juniju zabeleženi le dve nočitvi. Promet  se je v vseh treh postojankah v prvih dveh mesecih gibal okoli 50% sprejetega plana in  prav tako v mesecu septembru. Ob tem, da smo spet zaradi slabega vremena predhodno zaprli   postojanko na Krnu in v Lepeni  je bil promet oz. poslovanje postojank ugodno in zadovoljivo.

PREGLED NOČITEV PO KOČAH

             2006            2007          2008          2009         2008/2007       2009/08
LEPENA        781             961             573           578           59,63 %         100,87%
KRN           573             620             440           437            70,97 %          99,31%
KRNSKO JEZERO  3511            3494          1928         2380            55,18 %         123,44%
SKUPAJ         4865            5075           2941         3395           57,95 %         115,43%

FINANČNO POROČILO

Glede na  predhodno navedene pogoje, moramo biti s  poslovanjem v letu 2009  zadovoljni  čeprav nismo dosegli zastavljenega plana.

V letu 2009 smo dosegli skupni prihodek v višini 328.502,56 EUR, kar predstavlja 4 % več kot je znašal prihodek v letu 2008, a tudi 4 odstotne točke manj kot smo planirali. Prihodek sestoji iz prihodka iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina in dotacije  občin in republike Slovenije. Žal so  se te v primerjavi z letom 2008, ko smo prejeli za dejavnost društva 12.500 EUR prepolovile. V letu 2009 smo za vso športno rekreativno dejavnost društva prejeli od MO Nova Gorica dotacijo v višini 6.411 EUR, od drugih občin ali Republike Slovenije pa nič.

Prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev in najemnin so lani  znašali 288.678,21 EUR in so za eno odstotno točko nižji od preteklega leta in 6% nižji od planiranih, skupaj z obrestmi in odškodninami pa znašajo 304.165,11 EUR.

Skupni odhodki pa   so znašali  316.169,95 EUR, kar znaša 9% manj kot leta 2008 in 8% manj kot smo planirali.

Iz povedanega je razvidno, da smo ob 4% višjem skupnem prihodku uspeli znižati stroške za 9% v primerjavi s preteklim letom kar je nedvomno pozitivno in tudi da smo dobro poslovali.

Presežek  prihodkov  nad odhodki tako znaša  12.332,61 EUR in uporabili ga bomo za pokrivanje izgube iz preteklih let.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije