Login

Ostali odseki

Poročilo gospodarskega odseka za leto 2013

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:

- izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja,

- tehnična priprava koč za delo v sezoni in za zimovanje,

- oskrba koč z trgovskim in tehničnim blagom,

- investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov,

- spremljanje poslovanja planinskih koč.

 

V letu 2013 se je gospodarski odbor srečeval vsak mesec. Reševali smo aktualno problematiko in planirali nove akcije. V raznih akcijah skozi sezono smo opravili 686 ur prostovoljnega dela.

V letu 2013 smo imeli na Krnu in Krnskih jezerih izkušeno oskrbniško osebje in s tem tudi manj problemov, kot v preteklih letih.  

Promet v vseh postojankah je v sezoni 2013 dosegel 97% predvidenega plana.

V sezoni 2013 je bilo opravljenih več vzdrževalnih del in nekaj obnovitvenih del:

 - v Gomiščkovem zavetišču na Krnu sta odpovedala 15 let stara akumulatorja sončnih celic. Zaradi posebnosti akumulatorjev je bila čakalna doba dobave več kot mesec dni. V tem obdobju je bila koča brez elektrike in samo iznajdljivost oskrbnika je omogočila obratovanje zavetišča. Začasno se je popravilo okno pri bivaku, kjer je puščala voda. Reševali smo probleme s signalom za telefon in imeli manjše popravilo vodne inštalacije. Ostaja pa problem ovc. Njihovo število vsako leto narašča, trenutno jih je cca. 300. To predstavlja velik problem, predvsem zaradi deževnice, s katero se koča oskrbuje. Strokovno pisarno PZS-ja smo zaprosili za pomoč pri projektiranju male čistilne naprave za zavetišče. Dosegli smo 104% plana kar pomeni 3.000,00 eur prometa več kot leta 2012.

 - v planinski postojanki »Dom Klementa Juga« v Lepeni so od aprila do konec junija potekala gradbena dela zaradi popotresne obnove. Obnovljeno je bilo tudi vodno zajetje, kar prvotno ni bilo predvideno. Stroški obnove so bili v celoti poravnani s strani DTP-ja. Istočasno smo izkoristili že postavljen gradbeni oder in zamenjali dotrajano streho. Dela so zaradi neugodnega vremena potekala dlje od predvidenega. 14. septembra 2013 smo organizirali 60. Obletnico doma. Dom je s strani PZS-ja pridobil naziv “Družinam prijazna koča”. Zaradi poznejšega odpiranja smo dosegli 90% plana, kar pomeni 8.000,00 eur manj kot leta 2012.

 - v planinski postojanki »Dom pri Krnskih jezerih« je sezona potekala brez posebnosti. Imeli smo nekaj manjših popravil. V sanitarijah glavnega objekta smo zamenjali pisoarje, v zunanjem wc-ju pa školjko. Telefon smo premaknili v pisarno. Žal smo tudi letos imeli probleme s telefonsko linijo. Na koncu sezone se je začela gradnja  male čistilne naprave. Končna dela bo izvajalec opravil v začetku letošnje sezone. Dom je s strani PZS-ja pridobil naziv “Družinam prijazna koča”. Dosegli smo 98% plana, kar pomeni 500,00 eur več kot leta 2012.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

                                  2006       2007       2008       2009      2010    2011    2012  2013   12/13                             

LEPENA                      781         961         573          576        694       816      595     454       76

KRN                           573         620         440         437           61      439       441     525     119   

KRNSKO JEZERO       3511       3494        1928       2558       3214     3220    2907   3003    103    

SKUPAJ                    4865       5075        2941       3571      3969     4475    3943    3982    101        

 Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2013 povečalo za 1% v primerjavi z letom 2012. V domu dr. Klementa Juga  v Lepeni so se nočitve znižale kar za 24%, v ostalih postojankah pa so se zvišale.

 

Vsebina: 

Nedavni komentarji

Nove fotografije