Login

Društvo

Poslovno poročilo 2014

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

V letu 2014 je bilo v društvo včlanjenih 834 članov, to se je v primerjavi z letom 2013 (789 članov) povečalo za 5% zaradi povečanja članstva med osnovnošolskimi otroci. V letu 2014 je bilo v društvo včlanjenih 39 predšolskih otrok, 195 osnovnošolcev, 36 srednješolcev in študentov, 463 odraslih članov in 101 članov nad 65. let.

V članstvu je največji delež članov iz Mestne občine Nova Gorica oz. 56% (469 članov), 12% članov (99 članov) je iz občine Šempeter-Vrtojba, 6% članov iz občine Renče-Vogrsko (49 članov) in 8% iz občine Miren-Kostanjevica (68 članov), iz ostalih občin oz. tujine pa 18% članov. Kar nekaj naših članov je iz zamejstva, oz. zamejskih Slovencev.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2014 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odseka za kulturo in propagando,

- planinske skupine.

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in – turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu sta bila v letu 2014 redno zaposlena dva delavca s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas in gospodar društva za določen čas od 01. 01. 2014 do 06. 02. 2014 in od 07. 05. 2014 do 31. 12. 2014. Poleg tega smo imeli zaposlenega 1 delavca preko javnih del in sicer od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2014 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa Mestne občine Nova Gorica, razpisa MK PZS, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.  

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih. Sicer pa je poslovanje zelo odvisno od vremena. Tako je bil v lanskem letu zaradi obilnega dežja že drugič zapovrstjo odpovedan Pohod spomina na Krnska jezera. Gospodarska kriza, ki traja že nekaj let, se odraža tudi v planinstvu, v skromnejših zahtevah planincev, zlasti pa v večjem številu enodnevnih planincev, ki hrano prinesejo s seboj. Večina cen hrane in pijače je tudi v letu 2014 ostala enaka kot v preteklih letih oz. iz leta 2010.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2014 smo dosegli skupni prihodek v višini317.322,86 EUR, ki je1 odstotek nižjiod doseženih prihodkov v letu 2013 in7 odstotkov nižjikot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in Republike Slovenije je znašal16.843,56 EUR.Ta je bil v primerjavi z letom 2013nižji za 21 odstotkov.

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev in najemnin so lani znašali291.879,30 EURin so za1 odstotek nižjiod preteklega leta in7 odstotkovnižji od planiranih. 

Odhodki so v letu 2014 znašali skupaj328.267,28 EURin so za9 odstotke višjikot leta 2013 in3 odstotke višjikot smo planirali. Presežek odhodkov nad prihodki tako znaša10.944,42 EUR.

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:

- izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja,

- tehnična priprava koč za delo v sezoni in za zimovanje,

- oskrba koč z trgovskim in tehničnim blagom,

- investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov,

- spremljanje poslovanja planinskih koč.

V letu 2014 se je GO redno srečeval in reševal problematiko vezano na poslovanje koč. V raznih akcijah skozi sezono smo opravili 909 ur prostovoljnega dela. GO je izvolil novega načelnika Rajka Gravnarja. Sezono 2014 je zaznamovala velika količina padavin. Po podatkih ARSO je bilo, od skupno 93 poletnih dni, približno 60 jih je bilo deževni. Ta podatek pove vse, zakaj je bil promet v sezoni 2014 za 20% nižji od predvidenega plana in za 8% nižji od prometa iz leta 2013. Z osebjem preteklo sezono ni bilo večjih težav. Število nočitev je bilo v primerjavi z letom 2013 na istem nivoju.

V sezoni 2014 je bilo opravljenih več vzdrževalnih del in nekaj obnovitvenih del:

Naupravi smo pobelili društvene prostore in sanirali steber, ob katerem je puščala voda ob večjem deževju.

V Stjenkovi koči na Trsteljusmo zamenjali dve strešni okni, ki sta puščali v spalne prostore.

V Planinskem domu Kekecsmo sanirali dimnik, ki je puščal, postavili ograjo in očistili zaraščeno okolico.

Na Gomiščkovem zavetišču na Krnusmo popravili del strehe, ki je puščal, zamenjali smo dimnik, ki je sedaj snemljiv (za potrebe helikopterja), zamenjali smo del žleba in izolirali streho agregata. V notranjosti smo postavili omaro pod stopnicami in popravili vodovodni sistem. Potrebno je bilo tudi zamenjati dotrajano blagajno. Še vedno ostaja problem ovc. Njihovo število vsako leto narašča, trenutno jih je cca. 350. Kljub velikemu številu, nimajo pastirja. To predstavlja velik problem, predvsem zaradi deževnice, s katero se koča oskrbuje. Dosegli smo 65% plana kar pomeni 8.000 eur prihodkov manj kot leta 2013. Nočitev je bilo 384 oz. 27% manj kot leta 2013.

V Domu dr. Klementa Juga v Lepenismo imeli precej težav z oskrbo vode. Jesensko deževje nam je zapolnilo zajetje s kamenjem in peskom. Zajetje smo do odprtja koče očistiti in sanirali nastalo škodo. Zamenjali smo tudi mikrofilter. Med sezono smo imeli kar nekaj težav s črpalko za vodo. Opravili smo monitoring čistilne naprave. Planirano sanacijo depandanse in spodnje postaje žičnice je UO zaustavil. Dosegli smo 78% plana, oz. 1.200 eur manj kot leta 2013. Nočitev je bilo 543 oz. 19% več kot leta 2013.

Julija smo praznovali 30. obletnico Planinskega doma pri Krnskih jezerih. Sanirali smo nevaren del dovozne poti in uredili okolico čistilne naprave. Opravili smo servis in pregled žičnice. Postavili smo lovilno kolo pri prvem stebru žičnice. Žal smo tudi letos imeli velike težave s telefonsko linijo. Pohod spomina je bil zaradi napovedi slabega vremena odpovedan. Dom smo prvič odprli za zimsko sezono, kar je zahtevalo nekaj prilagoditvenih del. Dosegli smo 85% plana, kar pomeni 7.000 eur manj kot leta 2013. Nočitev je bilo 3023 oz. 20 več kot leta 2013.

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                                  2006  2007   2008   2009   2010  2011   2012  2013  2014      13/14                             

LEPENA                    781     961     573     576    694     816    595    454     543        119

KRN                           573     620     440     437     61      439    441    525      384          73   

KRNSKO JEZERO   3511   3494   1928   2558  3214   3220  2907   3003   3023      100

SKUPAJ                  4865    5075   2941  3571   3969   4475  3943  3982    3950        99        

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2014 zmanjšalo za 1% v primerjavi z letom 2013. V Gomiščkovem zavetišču na Krnu so se nočitve znižale kar za 27%, v ostalih postojankah pa so se zvišale.

 

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je v letu 2014 sestavljalo 11 aktivnih članov, od tega 8 registriranih vodnikov in 1 mladinska voditeljica. Sodelovali smo z devetimi osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami s področja Goriške: OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca, OŠ Šempas, OŠ Šempeter pri Gorici, podružnicama Vrtojba in Vogrsko, OŠ Miren ter podružnicama Kostanjevica in Bilje. Pri tem nam je pomagalo 9 mentoric iz prej omenjenih šol. V šolah je potekala akcija Mladi planinec, podeljeni so bili 3 srebrni in 4 bronasti znaki. V akciji Ciciban planinec so bile nagrajeni 4 mladi planinci.

S skupnimi močmi smo v letu 2014 izpeljali 7 izletov za osnovnošolce (Hleviška planina, Krasji vrh, Slivnica, Lubnik, Krim, Snežnik, Škabrijel), 2 izleta sta odpadla zaradi slabega vremena. V oktobru smo z udeleženci tabora in njihovimi starši obiskali Cerje in okolico, na srečanju nas je bilo preko 80. V letu 2014 smo v hribe popeljali preko 540 udeležencev.

V času poletnih počitnic smo uspešno izvedli 39. mladinski planinski tabor v Trenti, katerega se je udeležilo 46 otrok in mladih v starosti od 6 do 16 let. Na taboru smo izpeljali 4 enodnevne ture (sedlo pod M. Mojstrovko, dolina Zadnjice, Vršič in slap Mlinarice, Zavetišče pod Špičkom) ter 2 krajša izleta po dolini Trente. Ture so bile prilagojene starosti in sposobnostim udeležencev ter v veliki meri slabemu vremenu, ki nas je spremljalo skozi cel teden.

Trije člani odseka so opravili izpopolnjevanje za letne razmere, ena članica pa se je udeležila izobraževanja za mladinskega voditelja.

Za CZ smo člani odseka v času 25. – 28. 9. na Lokvah opravili preko 150 prostovoljnih ur ob prireditvi 20. IRO svetovno prvenstvo reševalnih psov ter sodelovali pri izvedbi društvene proslave ob 30-letnici koče pri Krnskih jezerih.

Aktivnim članom odseka smo nabavili vetrovke, za katere je del denarja prispevalo društvo, del pa smo pokrili s sredstvi CZ. Iz razpisov Mestne občine Nova Gorica in PZS ter financiranja CZ smo uspeli pridobiti 4.049,74 EUR.

Uspeli smo izpeljati večino predvidenih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji, zelo verjetno bomo morali v naprej omejiti število udeležencev posamezne aktivnosti zaradi pomanjkanja vodnikov. Pri izvedbi dejavnosti ni bilo nobenih resnih poškodb.

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Leto smo začeli z zaključkom alpinistične šole. Uspešno jo je opravilo deset tečajnikov. Približno polovica jih je ostala na odseku in se aktivno udeleževala plezalnih, delovnih in ostalih akcij.

Nadaljaljevala se je šola plezanja za otroke. V šolo se je vpisalo nekaj novih otrok. Precej pa jih je že večletnih članov.

Zimska sezona je bila zaznamovana z obilico snega. Plezalnih vzponov skoraj ni bilo. V ospredju je bilo predvsem turno in alpinistično smučanje, ki se je zavleklo pozno v pomlad, in športno plezanje.

Padavine so krojile tudi poletno dogajanje. Načrtovani tabori večinoma niso uspeli. Plezalo se je manj zahtevne smeri v bližnjih gorovjih. Prvi vikend v avgustu smo spet organizirali spominski tabor v Lepeni. V sklopu tabora se je plezalo v stenah Nad Šitom glave in v Špičju.

Septembra je nekaj članov izvedlo športnoplezalni tabor v Franciji.

Izvedena je bila širša delovna akcija v plezališču Drnulk. Saniralo se je posledice žledoloma.

Jernej Arčon se je oktobra skupaj s še tremi slovenskimi alpinisti udeležil odprave v ZDA. Plezali so krajše enoraztežajne smeri in nekaj večraztežajnih. Obiskali so Indian Creek, nacionalni park Zion in Red Rock kanjon.

V začetku novembra se je nekaj članov udeležilo tabora v Dolomitih, natančneje v bližini Marmolade, ki je bila tudi eden izmed ciljev.

Sezono smo tradicionalno zaključili  v Lepeni s tekom do Krnskega jezera.

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica je v letu 2014 imel 17 članov. Planirali smo 49 izletov oz. pohodov, v glavnem zaradi slabega vremena jih je odpadlo 13. S številom udeležencev na pohodih smo lahko zadovoljni, saj smo v hribe popeljali skupno 1459 ljudi, od tega jih 400 pripada pohodom, ki jih organizirajo planinske skupine. Za izvedbo vseh pohodov je bilo potrebno 57 dni. Odsek je za izvedbo pohodov opravil po oceni 1570 prostovoljnih ur.

Veliko zanimanja je bilo za dva več dnevna izleta. Oba sta bila organizirana v juniju; in sicer 10-dnevni na Sicilijo, kjer je bilo 42 udeležencev in so opravili 6 pohodov, ter 9-dnevni v Bolgarijo in Grčijo s prav tako 49 udeleženci, kjer so opravili 4 pohode. Veliko zanimanja je bilo za vikend varne hoje v zimskih razmerah, saj je bilo 23 udeležencev. Turni kolesarji so opravili 4 kolesarske ture različnih zahtevnosti. Nekaj pohodov smo izvedli skupaj s planinsko skupino Letrika in Gostol. Tudi ostali pohodi so bili v glavnem dobro številčni. Seznam vseh je priloga tega poročila. Izkazalo se je, da so trenutno nezanimivi pohodi kot so Poldanovec, pohod po jarkih 1. svetovne vojne, Golobar, pohod po poteh soške fronte in pohod v spomin na Bazoviške žrtve.

Za delovanje odseka smo prejeli 1000€ od Civilne zaščite pri MONG, 732 € od prihodkov članarine PD, 200€ nam je doniralo društvo Azejrbadžanskega prijateljstva kot pomoč pri izvedbi Mihajlovega pohoda. Vsem prisrčna hvala. Iz razpisa Mestne občine Nova Gorica so nam za športno rekreacijo odraslih dodelili le 137€. Apeliramo na UO društva, da določi člana, ki bo komuniciral z Mestno občino in urejal vire financiranja za dejavnost društva, torej tudi za financiranje športne rekreacije odraslih.

Vodniki smo se v letu 2014 udeležili zimskih in letnih izobraževanj. Sestajali smo se enkrat mesečno, kjer smo reševali tekoče zadeve v odseku. Odsek skrbi za objavo izletov v medijih in na oglasnih omaricah. Pri objavah nam je bila v pomoč tajnica društva, pri plakatih pa član AO-ja.

5 članov se je udeležilo srečanja vodnikov MDO Posočja , ki je bilo 18. oktobra v organizaciji PD Kanal in PD Brda pod Ježo. Zbora vodnikov PZS na Igu se je udeležila le načelnica.

Nekateri vodniki smo pomagali voditi planinskim skupinam. Pomagali smo pri organizaciji društvene proslave ob praznovanju 30-letnice koče pri Krnskih jezerih in priskočili na pomoč pri nekaterih opravilih v kočah.

Na Miklavževo smo namesto mesečnega sestanka organizirali izlet za vodnike v Glinščico. Udeležilo se ga je 8 članov, uradnemu delu sta se pridružila še dva. Ob koncu leta smo za vse nabavili brezrokavnike. Vsem članom odseka se za zahvaljujem za trud in požrtvovalnost z upanjem, da bodo to delali tudi v bodoče.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

V letu 2014 je bilo v markacijskem odseku dejavnih 6 markacistov. Markirali nismo nobene poti, saj smo to opravili v letu 2013, a za to niso bili nedejavni.

V maju je potekal v Lepeni tečaj markacistov, ki ga je organizirala PZS. Tečaja se je udeležilo 24 tečajnikov. Prvi vikend so imeli teoretični del, drugi vikend pa praktičen del, na katerem so uredili pot iz Lepene proti Krnskim jezerom. Opravili so res veliko dela. V maju so 3 naši pripravniki markacisti opravili zaključni izpit.

28. junija 2014 sta dva markacista sanirala podor skalovja pod Šmohorjem, ki je zasul pot ob jezeru proti Krnu. Opravljenih je bilo 10 prostovoljnih ur. 5. julija smo se udeležili dneva markacistov na Ježi, ki ga je organiziralo PD kanal. Zbralo se je 54 markacistov iz vse Slovenije. Razdelili smo se v 5 skupin in vsaka skupina je imela svojo nalogo. Zvečer smo imeli zaključek v Zatolminu.

3 markacisti smo sodelovali pri organizaciji in pripravi proslave ob 30. letnici Planinskega doma pri Krnskih jezerih (košnja trave, urejanje parkiranja v Lepeni, ipd.).

Sodelovali smo pri betoniranju traktorske poti, ker je akcijo oviralo slabo vreme, je bila akcija izvedena dvakrat. Sodelovala sta 2 markacista.

Za potrebe evidenc PZS je bilo opravljeno sledenje z GPS vseh naših pohodnih poti. Posamezni markacisti so skrbeli za urejanje ostalih poti –Vitovska krožna pot, poti na območju Trstelja, ipd. Vse delo se izvaja na prostovoljni bazi.

 

4.6 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu deluje pet planinskih skupin in sicer: PS Dornberk (vodi jo Anton Harej), PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in PS Letrika (deluje v okviru ŠD Letrika in jo vodi Silvana Pelicon).

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

Planinska skupina Dornberk v letu 2014 ni izvedla pohod po Bričevi poti Trstelj – Fajti hrib. Planinska skupina je kot vsako leto uredila in počistila planinsko pot. Člani skupine se udeležujejo pohodov in izletov v okviru društva. Člani skupine sodelujejo z markacijskim odsekom pri čiščenju in markiranju planinskih poti.

Planinska skupina Trstelj je tudi v letu 2014 izpeljala pohod po Kraški gmajni, ki se ga je udeležilo 140 planincev.

Planinska skupina Šempas je v letu 2014, kljub neugodnemu vremenu izpeljala naslednje pohode: v Dražgošah, Javorniku, Abramu, Staničevem pohodu, pohodu Ozeljan – Skozno, Veliki rob, Krasji vrh, Krnska jezera, Vrh na škrbino, Porezen, Triglav, Veliki vrh na Polovniku, Mihajlov pohod, Snežniku. Pohodov se je udeleževalo od 4 do največ 16 planincev. Vseeno je bilo vseh skupaj 94 udeležencev. 17. Vitovski pohod je bil izveden 9. 11. 2014. Udeležba je bila boljša kot prejšnje leto in tako se je zbralo okrog 100 udeležencev.

Na področju urejanja poti na trnovsko vitovskem območju je bilo lani opravljeno:

- sledenje z GPS vseh naših pohodnih poti (za evidenco pri PZS): delo sta opravila Miran Bremec in Franko Peršič v 26 urah;

-čiščenje podrtih dreves na poti na Veliki rob po severni strani in čiščenje poti proti Skoznemu; delo opravili Miran B., Franko P. in Joško Lenščak v 15 urah;

- Obnova markacij Sekulak-Veliki rob (po strmi poti)  in Šmihel- Podpeč-Skozno- Šmihel; delo sta opravila Miran B. in Franko P. v 24 urah.

Plačilo članarine in nove vpise smo lani omogočili članom na dan občnega zbora. Ugotavljamo da je bila poteza pravilna, saj je več kot 20, točneje 25 planincev poravnalo članarino. Zato smo se tudi letos odločili, da članarino pobiramo le na dan občnega zbora in ne več posebej.

Še nekaj statistike: na območju naših treh KS: Šempas, Osek- Vitovlje in Ozeljan je v PD Nova Gorica vpisanih skupno 74 planincev; od tega 30 odraslih in 44 otrok. 

Upravni odbor planinske skupine  se je lani sestal le dvakrat. V glavnem je obravnaval priprave na občni zbor, program dela, vzdrževanje poti, organizacijo pohodov in izletov in tekoče zadeve ter priprave za pohod. Že deveto leto prejemamo »pri Srečkotu« Planinski vestnik.

Turistično društvo Banjšice je ob sodelovanju vodnika Jožeta Sedevčiča in finančni pomoči PD Nova Gorica uspešno izpeljalo tudi svoj tradicionalni 27. Sedevčičev pohod, ki se ga je udeležilo 160 planincev.

Planinska skupina Gostol združuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, naše družinske člane in prijatelje. V preteklem letu so izvedli 8 izletov in sicer: Ojstrca - Mali Golak (skupaj s PD), po kavernah 1. vojne na Sv Goro in Vodice (t.i. Tonijev pohod v spomin na pokojnega sodelavca), Krnsko jezero (skupaj s PD), Nanos, Korada, Otliško okno, Javornik in Veliki rob. Omeniti velja, da nam vseskozi "Gostol" pomaga z nudenjem kombija za prevoz na naše izlete. Zgoraj omenjenih pohodov se je skupno udeležilo 84 pohodnikov in pohodnic. O vseh pohodih je na internem omrežju podjetja prijeten foto arhiv, za katerega marljivo skrbi Marjetka Rogelja. Na vpogled je celotnemu našemu kolektivu.

Planinska sekcija Iskra - Letrika je v sodelovanju društvom razpisala 10 izletov oz. pohodov, izvedenih pa je bilo 7 in sicer: 30.03.2014 – Pot Miru okrog Tržiča v Italiji, 13.04.2014 – Bevkov vrh, 25.05.2014 – Prelaz Karnica in Mt. Stregone v Reziji, 06.07.2014 – Kompotela, Krvavec, Koren, Zvoh, 23. In 24.08.2014 – Peralba in Avanza v Karnijskih Alpah, 13.09.2014 – Mt. Paularo in Dimon v Karnijskih Alpah, 05.10.2014 – Hudournik v Cerkljanskem hribovju.

Pohodov se udeležuje kot doslej med 20 in 30 člani našega društva. Želeli bi si več mladih članov, a izgleda, da ostaja to le želja, ne samo naše sekcije, temveč  tudi PD Nova Gorica in ostalih planinskih društev po Sloveniji nasploh.

 

4.7 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2014 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva. Propagandni odsek deluje kot podpora dejavnosti celotnega društva.

Glavne naloge so bile tudi v tem letu ustrezna, bolj transparentna predstavitev društva v javnosti ob tekočih aktivnostih. Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic in za tekočo nabavo propagandnega materiala in edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva.

V petek, 25. aprila 2014 je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potekala otvoritev razstave Meddruštvenega odbora planinskih društev Posočja z naslovom Na skrajnem ogranku, ki so se je udeležili tudi člani našega društva. Odprtje razstave v Novi Gorici je potekalo 15. septembra 2014 v avli Goriške knjižnice Franceta Bevka. Razstava je bila na ogled do 3. oktobra 2014. V delovni skupini za pripravo razstave je bila Slava Katerina Murovec. Za društvo so gradivo zbirali nekateri člani društva.

Ob 30-letnici Planinskega doma pri Krnskih jezerih, ki je potekal 19. julija 2014 je bila izdana zgibanka in panoji, ki so dopolnili prireditev. Za to so v večji meri poskrbeli Mirjam Hojak, Rajko Slokar in Vasja Leban. Poleg tega so bile izdelani lončki z logotipom obletnice, za katere je poskrbel predsednik Marko Belingar. Ostali člani pripravljalnega odbora Florijan Hvala, Slavka Murovec, Franka Zega in Lidija Vončina so s pomočjo članov društva poskrbeli za nemoteno izvedbo same prireditve in za program.

V decembru je bila skupaj z načelniki odsekov pripravljena brošura o aktivnostih za leto 2015.

V zimskem obdobju 2014 so bila pripravljena štiri predavanja na planinsko tematiko oziroma tematiko predstavitve naravnih lepot:

- Joško Kodermac – Camino de Santiago de Compostela

- Jordan Boltar - Mera Peak

- Klavdija Lutman – Utrinki z Brazilije – slapovi Iguazu

- Karlo Bizjak – Burma

 

4.8 VARSTVO GORSKE NARAVE

Posebnih aktivnosti v letu 2014 ni bilo. Na tem področju se v okviru MO (na izletih – taboru) trudi mlade vzgajati v skrbi za naravo in okolje. Na izletih se jih opozarja na naravne znamenitosti (odvisno od izleta), zaščitene rastline in živali, na primerno obnašanje v hribih oz. naravi nasploh (naj se ne kriči, naj se ne dela novih poti, ne trga rožic itd., na odnašanje smeti v dolino).

Dogovori so potekali o izvedbi tečaja za gorsko stražo v okviru MDO Posočje. Nujno bo treba kadrovsko utrditi in razširiti odsek in ga tudi primerno vključiti v dejavnost društva.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel občni zbor članov Planinskega društva Nova Gorica dne 26. 03. 2015.

To poslovno poročilo je veljavno sprejeto, ker je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva s strani nadzornega odbora. Ugotovitve in potrdilo o opravljenem nadzoru je priloga temu poslovnemu poročilu.

 

V Novi Gorici, 26. 03. 2015                                                         Predsednik društva

                                                                                                            Marko Belingar l.r.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41