Login

Društvo

Poslovno poročilo 2019

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007. Od 11. 7. 2019 pa ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-1206/2019/2 (081-06) z dne 11. 7. 2019.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2019 je bilo v društvo včlanjenih 742 članov, to se je v primerjavi z letom 2018 (750 članov) zmanjšalo za 8 članov. Glede na starostno strukturo članstva je bilo v društvo včlanjenih 9 predšolskih otrok, 138 osnovnošolcev, 45 srednješolcev in študentov, 432 odraslih članov in 118 članov nad 65. let.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2019 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- odseka za kulturo in propagando,

- planinskih skupin.      

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- Planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu je bila v letu 2019 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas. Za določen čas je bila zaposlena ena oseba, ki je nadomeščala tajnico na porodniškem dopustu. Prav tako je bila zaposlena za določen čas ena oseba kot gospodar društva.

Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene pogodbe za določen čas in podjemne pogodbe ter študentsko delo. Z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi in naročilu blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami, se je prav tako sklenilo podjemne pogodbe.

V letu 2019 je društvo obeležilo 70. letnico ustanovitve. Poleg slavnostnega volilnega občnega zbora je društvo 9. april 2019 pripravilo slavnostno prireditev v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Ob tej priliki so bili izdelani tudi spominski obeski za ključe. V maju smo v počastitev jubileja organizirali tudi pohod iz Solkana na Kekec.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2019 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MK PZS, razpisa Mestne občine Nova Gorica, dotacije PZS (VGN in markacisti), sofinanciranja CZ, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, pisarniški material, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti. Dobava do Gomiščkovega zavetišča na Krnu je izvedena z dostavo materiala do Zaslapa in od tam s helikopterskimi prevozi, kar predstavlja visok strošek.

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2019 smo dosegli skupni prihodek v višini 451.604,30€, ki je 18 odstotka višji od doseženih prihodkov v letu 2018 in 12 odstotek višji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in PZS je znašal 11.471,20€ in je bil v primerjavi z letom 2018 nižji za 15 odstotkov in za 28 odstotkov nižji kot smo planirali.

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje, najemnin in drugi prihodki so lani znašali  440.133,10€ in so za 20 odstotkov višji kot v preteklem letu in 14 odstotkov višji od planiranih.

Odhodki so v letu 2019 znašali skupaj 457.069,30€ in so za 29 odstotkov višji kot leta 2018 in 26 odstotkov višji kot smo planirali. Presežek odhodkov nad prihodki tako znaša 5.465,00€.

  

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV


4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek društva skrbi za sanitarno tehnično stanje planinskih koč v lasti društva. V tem mandatu smo podedovali kar nekaj slabo realiziranih investicij: depandansa, spodnji senik in čistilna naprava pri Krnskih jezerih. Kljub prizadevanjem navedene nepravilnosti niso bile realizirane in se prenašajo v leto 2020.

V letu 2019 smo člani odseka sodelovali pri odpravi pomanjkljivosti pred odprtjem koč, ki so bile večinoma posledica zime. Tudi v tem letu so se pojavile pomanjkljivosti pri zapiranju koč pred zimo, ki bodo vplivale na odprtje koč v letu 2020.

V Stjenkovi koči na Trstelju nismo opravili omembe vrednih vzdrževalnih del.

Pri Planinskem domu Kekec je bila asfaltirana dostopna pot do gostišča. Ob tem smo priklopili tudi vodovod in vgradili vodomer po zahtevah komunale.

V Gomiščkovem zavetišču na Krnu smo poskrbeli za oskrbo zavetišča s hrano in pijačo s helikopterjem.

V Domu dr. Klementa Juga v Lepeni smo v okviru delovne akcije pričeli z obnovo dotrajane ograje in ureditvijo okolice. Akcija je imela nizko udeležbo, kar postaja resen problem za nadaljnje delo odseka.

V Planinskega doma pri Krnskih jezerih smo zamenjali vlečno jeklenico na tovorni žičnici Lepena – Krnsko jezero, ki je bila zadnjič zamenjana pred desetimi leti. Na predlog izvajalca del bomo v letu 2020 opravili tudi pregled nosilne jeklenice s strani Zavoda za raziskavo materiala. Programer je sprogramiral hitrost in prehode košara čez stebre žičnice. Opravili smo tudi posek trase žičnice in pospravili les od poseka. Izvedlo se je prenovo kopalnice v glavnem objektu.

Sodelovali smo tudi pri urejanju tekoče problematike pri obratovanju koč.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                          2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Lepena                781    961    573    576   694     816    595    454    543    580    484   1011  1148 1132

Krn                      573    620    440    437     61     439    441    525    384    701    797    598    366   567

Krnska jezera     3511  3494  1928  2558  3214  3220  2907  3003   3023  2869  2912  2923 3393 3568

SKUPAJ              4865  5075   2941  3571  3969  4475  3943  3982  3950  4150  4193   4532 4907  5267


Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2019 povečalo za 7% v primerjavi z letom 2018. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zvišale za 5%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa za kar 55%. V Domu dr. Klementa Juga pa so se nočitve znižale za 1%.

  

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je do konca leta 2019 imel 12 aktivnih članov, od tega je registriranih 5 vodnikov in 3 mladinski voditelji, nekaj je letos tudi mlajših članov v vlogi pomočnika. Mladinski odsek je bil s pomočjo odličnih mentoric aktiven na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.

V letu 2019 smo izvedli sedem aktivnosti in sicer: februarski zimski izlet na Javornik, marca smo spoznavali okolico Branika, aprila smo šli na Krim, zaključni izlet junija, septembra na Nanos, novembrski izlet skozi Otliško okno do Predmeje. V decembru smo izvedeli tudi miklavževanje, tokrat na Koroškem v CŠOD Peca.

V poletnem času je članica pomagala tudi pri poletnemu varstvu športne 5ke, kjer je izpeljala izlet za otroke skozi kaverne na Sv. Goro. Sodelovali smo tudi s Centrom za krepitev zdravja, kjer smo izpeljali predstavitev za otroke – planinstvo in aktivno preživljanje prostega časa – za otroke in njihove starše.

V juliju je mladinski odsek izpeljal 44. mladinski planinski tabor na Pokljuki. Tudi letos nam je na pomoč priskočil mladinski odsek PD Jesenice, s katerim z veseljem sodelujemo že nekaj let in nam njihovi vodniki pomagajo pri izpeljavi tabora ter drugih aktivnostih, pomagali so tudi drugi člani društva. Vreme je bilo sicer naklonjeno, tako da smo izpeljali večino zastavljenih aktivnosti, zaradi vremena pa končali dan prej.

V začetku leta se je ena članica udeležila izpopolnjevanja za zimske razmere, en član pa tečaja za mladinske voditelje. Dve članici sta se udeležili tečaja planinstvo za invalide.

V preteklem letu smo se prijavili na razpise MONG. MONG je prispevala za izpeljavo letnega projekta dobrih 1000€, 1000€ namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita, 250€ donacije je dala MAB Export.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji, tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb. Opazujemo manjši upad članov izpred preteklih let, hkrati pa prihajajo novi mlajši člani, česar smo zelo veseli.


4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Odsek je imel 19 registriranih članov, od tega štiri alpinistične inštruktorje, osem alpinistov in sedem pripravnikov. Ti so na raznih društvenih akcijah opravili več kot 2200 prostovoljnih ur, največ v okviru alpinistične šole, ostalo pa v okviru raznih akcij (delo v postojankah, oskrba s hrano, pijačo, drvmi).

V marcu se je začela alpinistična šola, ki jo vodi inštruktor Pavel Ferjančič in naj bi trajala približno eno leto. Šole se je udeležilo 16 tečajnikov. Uspešno pa jo je končalo 13 tečajnikov. V okviru šole se je izvedlo 4 predavanja in 4 vaje iz športno-plezalnega dela, 9 predavanj in 4 vaje iz letnega dela ter 4 predavanja in 4 vaje iz zimskega dela. Ob koncu vsakega sklopa je sledil izpit in morebitni popravni izpiti. V okviru letnega sklopa sta bila organizirana tudi dva vikend tabora, ki sta bila julija v Belih vodah in avgusta na planini Zapotok.

Čez leto smo aktivno plezali v naših in tujih gorah in skupno opravili čez 200 vzponov. Trije inštruktorji so obnovili licenco, pridobili pa smo tudi novega alpinista.

V avgustu smo organizirali vsakoletni spominski tabor, ki se ga je letos udeležilo šestnajst članov. V septembru smo imeli osrednji tabor v okolici Cortine D'Ampezzo v Dolomitih, ki se ga je udeležilo devet članov.

V novembru smo izvedli tradicionalni 15. tek na Krnska jezera, ki je letos po več letih zabeležil veliko udeležbo, kar 25 ljudi, od tega tudi nekaj znanih obrazov starejše generacije.

Alpinist Aleksij Kraljič se je udeležil večtedenske odprave v Kanado s člani AO Rašica. Po vrnitvi smo tudi organizirali predavanje o odpravi.

Član Blaž Grad je kot tekmovalec sodeloval na državnem in evropskem prvenstvu v lednem plezanju.

Sodelovali smo z ostalimi odseki društva. Večkrat smo priskočili na pomoč gospodarskemu odseku (delo in oskrba v postojankah), sodelovali smo na otroškem taboru in drugih akcijah odseka VGN.

Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolga njiva in Drnulk.

Udeležili smo se Zbora alpinistov, ki ga je organiziral AO Železničar.

Naš član Milan Velikonja je dobil srebrni častni znak PZS za svoje več desetletno delo na področju alpinizma. Na žalost nismo realizirali vseh planov (tabor v sodelovanju s sosednjimi odseki, orientacijski tek).

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

V letu 2019 je bilo v vodniško izletniškem odseku 18 članov. Aktivno je v odseku delovala častna članica odseka, tako z vodenjem izletov kot pri opremljanju društvenih omaric.

Za leto 2019 je bilo planiranih 42 planinskih pohodov oziroma tur ter kolesarskih in turno smučarskih tur. Dva pohoda sta bila zaradi slabe vremenske napovedi dvakrat preložena in na koncu nista bila izpeljana, skupaj s še drugimi petimi. Zaradi premalo prijavljenih udeležencev je odpadlo pet tur.

V letu 2019 smo v hribe popeljali 837 planincev in 14 kolesarjev. Z delom smo zadovoljni vendar, ne dovolj, saj bi lahko bilo število udeležencev veliko večje. Želimo, da bi preko društva bolje promovirali naš plan.

V letu 2019 smo se vodniki sestajali mesečno. Takoj po občnem zboru tudi z novo predsednico. V mesecu decembru smo se sestali dvakrat. Na sestanek smo povabili predsednico in podpredsednika za dejavnost. Vzrok za povabilo na sestanek je bila po mnenju odseka nepravična delitev sredstev iz prihodka članarine. Za leto 2019 je odsek VIO dobil enako kot ostali odseki društva 650€. Pri MONG smo se neuspešno prijavili na razpis za sredstva za vodenje starejše populacije. Pritožbo so zavrnili, češ da delujemo prostovoljno in zato ne potrebujemo sredstev ter da nimamo športnih objektov za katere bi plačevali najemnino in zato prav tako ne potrebujemo sredstev. Imeli smo možnost pritožbe na župana MONG, ki je prav tako potrdil prvostopenjsko trditev in smo tako ostali brez sredstev. Po pogodbi s CZ MONG so nam odobrili 1.000€. Stroške, ki so v odseku nastajali, tako povračila materialnih stroškov, izobraževanje smo v celoti pokrili s prispevki od izletov.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA 

V letu 2019 je bilo v odseku aktivnih 8 markacistov. Izvedli so več prostovoljnih akcij rednega vzdrževanja poti in sicer na lokacijah: Dornberk – Trstelj, Lepena – Krnska jezera – Šmohor – Velika Baba, Škabrijel – Sabotin, Planina Kuhinja – Krn, betoniranje kolov Vitovska krožna pot, Krnica - Veliki Rob. Udeležili so se dneva Slovenskih markacistov v Radečah, akcije markacistov MDO Posočja v Kanalu in občnega zbora markacistov Posočja v Ajdovščini. Pomagali so pri organizaciji gorskega maratona Ultra trail Vipava 2019. Opravili so približno 480 prostovoljnih ur.


4.6 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek ima za seboj četrto leto delovanja in ima 10 članov. Od tega so štirje varuhi gorske narave. Vsi člani so v letu 2019 aktivno sodelovali na vseslovenskem naravovarstvenem taboru, naravovarstvenih akcijah in postavitvi razstave o gorskem svetu. Pomagali pa so tudi pri dejavnosti društva s pomočjo v kočah.

13. aprila je potekala 4. tradicionalna naravovarstvena akcija Kekec -Škabrijel. Udeležilo se je 6 članov, ki so opravili 36 prostovoljnih ur. Opazili so, da je manj smeti, a vendar so.

Od 28. 7. do 3. 8. 2019 je potekal vseslovenski naravovarstveni tabor ob reki Kolpi. Udeležilo se ga je 22 otrok. Pri izvedbi tabora so sodelovali vsi člani odseka. Opravljenih je bilo 1212 prostovoljnih ur. Poskrbljeno je bilo za lokalno svežo in domačo hrano. Taborili smo v bližini reke Kolpe. Imeli smo tudi biologinjo, s katero smo raziskovali okolico ter spoznavali rastlinski in živalski svet ob reki. Učili smo se kuriti taborni ogenj, izdelovali ladjice iz naravnih materialov, izdelovali domača mila. Udeleženci so bili najbolj veseli spusta s kajaki po Kolpi. Pridružila se nam je tudi Anica Podobnik, načelnica VGN MDO Posočje. Z otroci  je izvedla delavnico izdelovanja gnezdilnic za žuželke. Na obisku smo imeli tudi poznavalca rastlin in živali ekologa Igorja. Zadnji dan so se nam pridružili tudi starši.

Na Srednji biotehnični šoli smo organizirali in postavili razstavo Narava v gorskem svetu, ki je potekala pod okriljem PZS in sicer od 15. 9. do 13. 10. 2019. Sodelovali so 3 člani in opravljenih je bilo 11 prostovoljnih ur.

Novembra smo se 4 člani udeležili srečanja varuhov MDO Posočje in MDO Notranjske v Cerknem.

V decembru smo imeli naravovarstveno akcijo na Trstelju in okolici. Udeležilo se jo je 6 članov. Opravljenih je bilo 24 prostovoljnih ur.

Sodelovali smo pri odpiranju koč in pri delu v kočah. Opravljenih je bilo 100 prostovoljnih ur.

Srečanje po taboru in naravovarstveni izlet bosta izvedena v letu 2020. Skupno je bilo opravljenih 1383 prostovoljnih ur.

 

4.7 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu delujejo tri planinske skupine, ki izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

Z dolgim stažem se lahko pohvali Planinska skupina Šempas, ki deluje že enaindvajset let. V letu 2019 je 10. maja izvedla dežurstvo na kontrolni točki gorskega maratona Ultra trail Vipava 2019 na Vitovljah. 10. novembra je izpeljala 21. pohod po Vitovski krožni poti, ki se ga je udeležilo kar nekaj planincev. Markacisti in člani so opravili vzdrževanje poti na trnovsko vitovskem območju. V okviru občnega zbora so organizirali predavanje na temo reševanja v gorah. Skupino vodi Slavka Murovec.

Zelo obširna in aktivna je planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov.

Po dve letnem premoru pa se je v letu 2019 zopet vključilo Turistično društvo Banjšice s pohodom Po Sedevčičevi poti. Vodi ga Jože Sedevčič.

 

4.8 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2019 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva. V januarju je bila natisnjena brošura Kdaj kam 2019.

V letu 2019 je bilo izvedenih pet predavanj:

  • 24. 1. 2019 - Karlo Bizjak: Potepanje po Bolgariji, Romuniji in Moldaviji
  • 15. 2. 2019 - Aleš Česen: Kako je bilo po 40. letih osvojen vrh Latoka 1. Vrhunski vzpon iz leta 2018 v Karakorumu, na tehnično izredno zahteven vrh Latok 1. (7145 m), so opravili skupaj z Luko Stražarjem in Tomom Livingstonom iz Anglije.
  • 13. 3. 2019 - Darja Kolavčič: Daljna Južna Sibirija (Altaj in Tuva)
  • 12. 4. 2019 - Alenka Marc: Pireneji 2018 po naše
  • 28. 11. 2019 - Aleks Kraljič: Odprava Severna Amerika 2019

  

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je potrdil UO društva 27. 2. 2020. To poslovno poročilo ni bilo potrjeno s strani občnega zbora članov Planinskega društva Nova Gorica.


V Novi Gorici, 27. 2. 2020

 

                                                                                               Predsednica društva      

                                                                                                     Franka Zega

 

 

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41