Login

Društvo

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6. 9. 2007. Od 11. 7. 2019 pa ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-1206/2019/2 (081-06) z dne 11. 7. 2019.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2020 je bilo v društvo včlanjenih 618 članov. Število članov se je v primerjavi z letom 2019 (742 članov) zmanjšalo za kar 17%. Glede na starostno strukturo članstva je bilo v društvo včlanjenih 8 predšolskih otrok, 93 osnovnošolcev, 38 srednješolcev in študentov, 366 odraslih članov in 113 članov nad 65. let. Zmanjšanje članstva je tudi posledica epidemije in popolne oz. delne omejitve gibanja ter prepovedi izvajanja športnih dejavnosti.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2020 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- odseka za kulturo in propagando,

- planinskih skupin.      

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.


Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- Planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu je bila tudi v letu 2020 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas. Za določen čas je bila zaposlena oseba kot strokovna sodelavka za gospodarstvo in negospodarstvo. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, so bile sklenjene pogodbe za določen čas in podjemne pogodbe ter študentsko delo. Z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami, se je prav tako sklenilo podjemne pogodbe.

 

 3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Leto 2020 je zaznamovala epidemija Covid-19, ki je zelo omejila in v določenih obdobjih celo zaustavila delovanje društva. Ukrepi in razglašena epidemija v marcu je bila za vse velik izziv in je predstavljala veliko negotovost tudi za naše društvo. Kako bomo izvajali dejavnost, kako ohranili stik s člani, kako sploh odprli koče to so bila le nekatera vprašanja, ki smo si jih večkrat zastavljali.

V času od 24. 3. 2020 do 25. 5. 2020 je bila zaradi ukrepov in uredb države zaprta društvena pisarna za stranke. Zaprte so bile tudi postojanke. Popolnoma pa je bila zaustavljena oz. omejena tudi društvena dejavnost. Društvena pisarna je bila ponovno zaprta za stranke še od 24. 10. 2020 do 16. 2. 2021. Leto 2020 je bilo negotovo, saj je bilo težko predvideti kako in s kakšnimi omejitvami bodo poslovale postojanke. Težko je bilo predvideti izvajanje dejavnosti in ostalih društvenih aktivnosti. Omejitve so za društvo predstavljale finančne in tudi logistično organizacijske izzive. Zaradi omejitev v letu 2020 ni bil izveden društveni občni zbor. Novost v letu 2020 so bili turistični boni, ki so se lahko koristili v vseh treh naših postojankah. Potrebna je bila velika angažiranost za njihovo uvedbo in ustrezno koriščenje, a so veliko doprinesli h pozitivnemu končnemu finančnemu stanju postojank.

 

Poslovanje društva je tudi v letu 2020 potekalo v smeri:

-  izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma ter drugih aktivnosti v javnem interesu;

-  opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov zaradi razmer v državi niso bili v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MK PZS, razpisa Mestne občine Nova Gorica, dotacije PZS (VGN in markacisti), sofinanciranja Civilne zaščite, nadalje s prispevki članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, administrativno podporo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, pisarniški material, kar se vse pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti. Dobava do Gomiščkovega zavetišča na Krnu je izvedena z dostavo materiala do Zaslapa in od tam s helikopterskimi prevozi, kar predstavlja visok strošek.

Postojanke smo sezonsko odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih. Planinski dom pri Krnskih jezerih je bil odprt od 6. 6. do 30. 9. 2020. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni je bil odprt od 13. 6. do 20. 9. 2020. Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa je poslovalo od 20. 6. do 26. 9. 2020. Zaradi epidemije pa pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih ni bila izvedena zimska sezona, niti odpiranje koče za prvomajske praznike, za pohod spomina in silvestrovanje.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2020 smo dosegli skupni prihodek v višini 473.493,62€, kar je 5 odstotke več od doseženih prihodkov v letu 2019. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in PZS je znašal 9.621,89€ in je bil v primerjavi z letom 2019 nižji za 16 odstotkov. Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje, najemnin in drugi prihodki so lani znašali 463.871,73€ in so za 5 odstotkov višji kot v preteklem letu. Prihodki od prodaje so se povečali za 4% na kar je vplivala tudi uvedba turističnih bonov. Društvo je od države prejelo tudi državno pomoč iz ukrepov za omilitev posledic epidemije v višini 8.279,87€.

Odhodki so v letu 2020 znašali skupaj 393.206,06€ in so za 14 odstotkov nižji kot leta 2019. Na zmanjšanje odhodkov je vplivalo zmanjšanje stroškov storitev in stroškov dela. V letu 2020 se je z mediacijo zaključila tudi tožba Žabar s.p. z odškodnino in odpisom terjatev v skupni višini 15.829,59€.  

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 80.287,56€.Zaradi dobička bo potrebno plačati davek od dobička, ki znaša 15.383,23€.

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek društva s svojim delovanjem skrbi za nemoteno delovanje vseh naši petih planinskih postojank. Pokriva vzdrževalni, sanitarni, tehnični in pri nekaterih kočah tud oskrbovalni del.

Kot vsako leto so člani odseka intenzivno sodelovali pri pripravah naših postojank na poletno sezono, saj zimska sezona zaradi covida ni bila izvedljiva. Posledice zime so ponovno prizadele vodovod do Doma pri Krnskih jezerih ter panele na Krnu.

Odsek je sodeloval pri helikopterski oskrbiGomiščkovega zavetišča na Krnu. V oktobru se je prepeljalo material za obnovo podpornega zidu ter sanacijo miz in stolov po neurju.

V preteklem letu smo priDomu dr. Klementa Juga v Lepeniizvedli dela za ureditev dostopne poti za sosede v Lepeni, parkirišča in zaključili s postavitvijo ograje in ureditvijo okolice. Pripravilo se je načrt oskrbe doma s toplo in hladno vodo, dopolnilno uredilo vodovodno napeljavo za bakteriološke analize, postavilo nove usmerjevalne table za Dom dr. Klementa Juga, postavilo kontejner za plinske jeklenke, servisiralo gostinsko opremo, namestilo protipožarne ampule in opravilo tekoča vzdrževalna dela.

Planinski dom pri Krnskih jezerihje naša največja postojanka, ki beleži največ obiska kar posledično prestavlja največ vzdrževalnih del za gospodarski odsek. Nadaljevali smo s saniranjem čistilne naprave, zaradi covid situacije in okvare žičnice se je sanacija prenesla v leto 2021 prav tako pregled nosilne jeklenice žičnice. Popravilo žičnice v jeseni je predstavljalo velik tehnični in fizični projekt, ki se je zaključil pred zimo. V septembru je bila opravljena sanacija poti od žičnice do koče po močnem neurju in vetrlolomu, kar se pozna tudi v spremenjeni naravi okoli koče. V postojanki se je menjalo kuhinjski bojler in inštaliralo žetonomate v tuših. Izvedla se je sanacija elektroinštalacij po vetrolomu, servisiralo gostinsko opremo, izdelalo načrt za toplo in hladno vodo, izdelalo oceno požarne varnosti in požarnega reda, izvedlo sanitarni nadzor zunanjega izvajalca, urejalo okolico koče, popravilo peč v petem objektu in namestilo protipožarne ampule.

V Stjenkovi koči na Trsteljuse je namestilo protipožarne ampule, vgradilo vodomer, zamenjalo UV žarnice in filter.

V Planinskem domu Kekecse je saniralo kamin v jedilnici, postavilo asfaltiran plato za garažo za potrebe mladinskega odseka in pričelo z urejanjem okolice Kekca.


PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                           2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Lepena                  576    694    816    595    454    543    580    484  1011  1148  1132  1069

Krn                       437      61    439    441    525    384    701     797   598    366    567    493

Krnska jezera      2558  3214  3220  2907  3003  3023  2869  2912  2923  3393  3568   2841

SKUPAJ                3571  3969  4475  3943  3982  3950  4150  4193  4532  4907  5267   4403

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2020 zmanjšalo za 17% v primerjavi z letom 2019. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zmanjšale za 21%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa za 14%. V Domu dr. Klementa Juga pa so se nočitve zmanjšale za 6%.

Zaradi omejitev in ukrepov je bilo delovanje koč omejeno, kar se je poznalo pri številu nočitev. V kočah se namreč ni moglo oddati vseh prenočitvenih kapacitet. V letu 2020 je opazen upad določenih gostov iz držav, ki niso imele dovoljenja vstopa v Slovenijo ali pa so imele omejitve. Med te države spadajo gosti iz ZDA, Velike Britanije, Belgije, Španije, ipd. Med temi gosti je bil velik upad, saj so agencije in tudi gosti sami že pred samo sezono in nekateri tudi kasneje odpovedali prihod v državo. Upad je bil tudi med gosti iz Italije in Hrvaške. V letu 2020 je bilo pričakovano največ gostov iz Slovenije, sledili so gosti iz Nemčije, Madžarske, Avstrije, Nizozemske, Italije, Hrvaške in Francije. Delež slovenskih gostov po posameznih postojankah je bil v tem letu sledeč: Gomiščkovo zavetišče na Krnu – 75% (v letu 2019 40%), Dom dr. Klementa Juga v Lepeni - 85% (v letu 2019 39%), Planinski dom pri Krnskih jezerih – 83% ( v letu 2019 47%). K temu povečanju so pripomogli tudi turistični boni in iskanje destinacij v naši državi, ki bi bile manj obljudene. Opažali smo večji porast gostov, ki se v preteklosti niso podali v gore oz. so redkeje v gorah preživljali več dni. Glede izkoriščenosti turističnih bonov v naših postojankah pa je bil delež plačila s turističnim bonom v Lepeni 17%, pri Krnskih jezerih 16%, na Krnu pa 6%.

  

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je do konca leta 2020 sestavljajo 13 aktivnih članov, od tega je registriranih 5 vodnikov in 4 mladinski voditelji ter nekaj članov, ki začenjajo v vlogi pomočnika. S pomočjo odličnih mentorjev smo bili aktivni na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Frana Erjavca.

Kljub omejitvam v državi, nam je uspelo izpeljati nekaj aktivnosti. Načrtovani januarski izlet smo izpeljali šele začetek marca na Kucelj, saj smo ga morali dvakrat odpovedati zaradi slabega vremena in gripe, ki je krožila po šolah. Po ukinitvi nekaterih ukrepov in sproščanju družbenega življenja nazaj v normalo, smo otrokom v mesecu juniju ponudili dva izleta v okolici Nove Gorice. Drugo soboto v mesecu juniju smo se odpravili na Škabrijel, tretjo soboto pa skozi kaverne na Sv. Goro.

V začetku meseca julija smo imeli načrtovan 45. mladinski tabor na območju Pece, a smo ga zaradi lažje organizacije in stroškov organizirali skupaj z odsekom za varstvo gorske narave konec meseca julija pri Nadiži. Skupaj z odsekom smo dobro sodelovali in izpeljali večino zastavljenih aktivnosti. Tudi letos nam je na pomoč priskočil vodnik iz mladinskega odseka PD Jesenice, s katerim sodelujemo že nekaj let. Pomagali so tudi ostali člani društva.

V preteklem letu smo se prijavili na razpis za sofinanciranje taborov in prejeli 488,91€ od PZS. 1000€ namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita, 250€ donacije pa MAB Export.

V mesecu septembru smo si želeli nadaljevati z našimi načrtovanimi mesečnimi izleti, vendar nam to ni več dopuščalo. Osnovne šole nam izpeljave izletov niso odobrile, saj niso želele sodelovati z zunanjimi ponudniki. Sledila je ponovna zaustavitev celotnega življenja v državi in zaprtje šol, kar je preprečilo izvajanje naših aktivnosti.

V letu 2020 smo potrdili menjavo nove načelnice mladinskega odseka. V septembru smo prejeli informacijo, da ima Podružnična šola Bilje novo mentorico.

Kljub nekaj mesečnem zaprtju aktivnosti v državi in pomanjkanju kadra, nam je uspelo izpeljati vsaj nekaj aktivnosti. Tudi letos ni bilo ne na izletih kot tudi ne v taboru nobenih resnih poškodb. Opazujemo manjši upad članov izpred preteklih let, hkrati pa prihajajo novi mlajši člani, česar smo zelo veseli.

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

AO je v letu 2020 štel 29 aktivnih članov, od tega 5 alpinističnih inštruktorjev, 5 alpinistov in 19 pripravnikov. Ti so na raznih akcijah v okviru društva opravili več kot 1000 prostovoljnih ur, največ v okviru alpinistične šole, ostalo pa v okviru raznih društvenih akcij (oskrba postojank s hrano, pijačo, drvmi, čiščenje).

V februarju se je zaključila alpinistična šola, ki jo je uspešno končalo 13 tečajnikov. V spomladanskih mesecih je bila aktivnost odseka zaradi razmer s COVID-19 okrnjena. Vseeno so člani poleti in jeseni aktivno plezali v naših in tujih gorah in skupno opravili čez 200 vzponov.

V juniju je odsek organiziral tabor v Paklenici, ki se ga je udeležilo devet ljudi in en pridružen član. Članica odseka Jana Piculin je odsek zastopala na Ženskem taboru v Logarski dolini, ki ga je organizirala KA PZS.

Osrednji tabor je bil letos planiran v Franciji v okolice Ailefroide, a je bil popravljen v nekoliko bolj nomadsko izvedbo, saj so se člani, kar sedem jih je bilo, premikali po Dolomitih.

V septembru je sedem članov AO in pridružen član iz AO PD LJ Matica uspešno osvojilo 3739m visok Weisskugel. V istem mesecu je 7 članov odseka plezalo na taboru v Logarski dolini.

V oktobru je bila planirana nova alpinistična šola, ki pa je zaradi ponovnih proti COVID-19 ukrepov prestavljena. Ravno tako je bil prestavljen vikend varne hoje v zimskih razmerah. Zaradi vladnih ukrepov je bil tudi vsakoletni tek na Krnska jezera letos odpovedan oziroma izpeljan v drugačni obliki. Namesto iz Lepene do Krnskega jezera je trasa potekala iz Solkana, preko Škabrijela do vrha Svete Gore. Teka se je udeležilo 9 članov in 2 gosta. Manjšo udeležbo pripisujemo omejitvi gibanja na občine.

Sodelovali smo tudi z drugimi odseki, večkrat smo priskočili na pomoč gospodarskemu odseku (delo in oskrba v postojankah), sodelovali smo na otroškem taboru in drugih akcijah odseka VGN. Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolga njiva in Drnulk.

Načelnik se je udeleževal sej UO ter zbora načelnikov AO-jev, ki ga organizira KA PZS. Dva člana odseka sta bila sprejeta v program Mladi alpinisti, ki ga organizira KA PZS. Namen programa je spodbujanje in mentoriranje perspektivnih mladih od 18 do 22 let.

Blaž Grad je tudi letos tekmoval v orodjarjenju (»dry tooling«), a so bila letos tekmovanja večinoma odpovedana zaradi COVID-19. Na žalost nismo realizirali vseh planov (tabor v sodelovanju s sosednjimi odseki, izvedba vikenda varne hoje v zimskih razmerah in nove alpinistične šole).

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

V letu 2020 so bili tudi za planinsko dejavnost težki časi. Ukrepi zaradi novega korona virusa so zelo okrnili izvajanje planinskih izletov. Od marca do junija in od oktobra do decembra ni bilo možno izvesti nobene aktivnosti. K sreči je bilo možno planinariti v poletnem času. Težave so nastajale tudi z organiziranjem avtobusnih prevozov. Odpadel je sedem dnevni izlet na Škotsko, ker je bila negotova izvedba za potovanje v tujino.

Izvedene so bile naslednje ture:

- 12. 1. 2020 Dražgoše z 42 udeleženci, vodil Jože Sedevčič

- 8. 2.  in 9. 2. 2020 Peca, Uršlja gora, 10 udeležencev, vodil Simon Gorjup

- 19. 2. do 21. 6. 2020 Pot 4 slapov, prečenje Paškega Kozjaka in Konjiška gora, 26 udeležencev, vodila Darko Božič in Maja Kajzer

- 26. 7. 2020 so Jože Sedevčič, Marko Kodrič in Hedvika Lesica izvedli zelo zahtevno turo na ferato spomina Vajont v Italiji. Bilo je 14 udeležencev.

- Longarone, Ferrata vajon oz. pot spomina, 11 udeležencev, vodniki Marko Kodrič, Jože Sedevčič, Hedvika Lesica

- Pavel Drašček je izpeljal zelo zahtevno turo v Viševo skupino v zahodni del Anita Goitan v Italiji. Bilo je 6 udeležencev.

- Hedvika Lesica je z agencijo Vivatrek v avgustu izpeljala s 17 udeleženci 9-dnevni treking okrog Mt. Blanca.

- 28. 8. do 30. 8. 2020 sta Darko Božič in Maja Kajzer izpeljala 3-dnevni izlet v pogorje Untersberg Berchtesgadenske Alpe v Nemčiji s 30 udeleženci.

Na nekaterih izletih so bili tudi udeleženci Športnega društva Mahle Letrika iz Šempetra pod vodstvom Silvane Pelicon. Nada Pisk je opravila več pohodov z udeleženci, ko je uspela dobiti ustrezen termin. Od tradicionalnih pohodov je bila udeležba samo na Srečanju na planini Razor s 5 udeleženci pod vodstvom Jožeta Sedevčiča.

Tudi kolesarji niso imeli sreče in so lahko izvedli le kolesarsko turo preko Črnih hribov. Bilo je 18 udeležencev. Vodila sta Uroš Tominec in Branko Belingar.

Kolesarji VIO so pod vodstvom predsednika PZS Rovanom aktivno sodeloval pri projektu Slovenska turno kolesarska pot – STKP. Za v prihodnje so prevzeli skrbništvo nad 7., 8. in 9. etapo poti. Znotraj tega projekta so se ukvarjali s pogajanji in pridobivanji soglasji lastnikov parcel, ki jih pot prečka. Veliko so sodelovali z lokalnimi društvi in oblastmi. Na terenu so v preteklem letu opravili veliko čiščenj in vzpostavljali trase med Lipo in Temnico in markiranje v delu med planino Kuhinja in planinami Mandrija ter Laška seč. Delali so 78 ur.

Vodnika Tomaž Barbič in Jože Sedevčič sta sodelovala pri CZ MONG v času spomladanske covid epidemije pri varovanju državne meje.

V letu 2020 smo pridobili dve novi članici Ano Hvalič in Majo Kajzer. Ana Hvalič je pripravnica, Maja Kajzer, športni delavec 1 oz. bivša A kategorija. Novih pridobitev je odsek zelo vesel.

Vodnik Stanislav Jablanšček je kot planinski inštruktor v letu 2020 dvakrat sodeloval na izobraževanju za A, enkrat za B in dvakrat za D kategorijo.

Načelnica Lidija Vončina je delovala tudi kot načelnica MDO Posočja, kjer je društva sprotno obveščala o novostih in za MDO pripravila poročilo in plan. Za delovanje odseka je načelnica po oceni v letu 2020 opravila preko 180 ur prostovoljnega dela.

V letu 2020 ni bilo vodniških izpopolnjevanj, saj je PZS na osnovi novega pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev, vsem vodnikom PZS, ki bi morali v letu 2020 opraviti kopno izpopolnjevanje, licenco podaljšala za eno leto. Pravilnik o licenciranju predvideva po novem izpopolnjevanja na štiri leta.

Na PZS se je VIO odsek preko društva prijavil v razvid športnih delavcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob koncu leta so vodniki pripravili plan planinskih, turno kolesarskih in turno smučarskih tur za objavo v društveni brošurici za leto 2021.

Decembra je VIO iz sredstev Civilne zaščite, v vrednosti 1.000 EUR, nabavil bone za nabavo planinske opreme v Iglu športu.

Občni zbor VIO je bil v letu 2020 21. 2. 2020 na Trstelju. Mesečni sestanek v živo je bil v januarju in septembru. V času epidemije in prepovedi druženja je načelnica o novostih obveščala člane preko e-pošte.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

V letu 2020 je bilo v odseku aktivnih 8 markacistov.

Delovne akcije:

- markiranje in čiščenje Vitovske krožne poti (27. 4. 2020)

- markiranje in urejanje poti Dornberk – Trstelj (15. 2. 2020)

- markiranje in čiščenje poti Lepena – Krnska jezera (23. 5. 2020, 31. 8. 2020)

- delovna akcija planina Kuhinja – Krn – Batognica (4. 7. – 5. 7. 2020, 17. 7. 2020)

- čiščenje in markiranje poti na Sabotin (13. 5. 2020, 30. 5. 2020, 26. 8. 2020, 21. 11. 2020, 12. 12. 2020)

- čiščenje in markiranje poti na Škabrijel (26. 8. 2020)

- čiščenje in markiranje poti na Poldanovec (30. 10. 2020, 7. 11. 2020)

- ogled poti Preval – Skalnica (19. 7. 2020)

- ogled poti Kekec- Škabrijel (12. 12. 2020)

- čiščenje in nameščanje smernih tabel na Velikem Robu (2. 5. 2020)

- urejanje, čiščenje in markiranje poti Trstelj – Fajti hrib (marec, april, maj, junij)


Opravljeno je bilo približno 470 ur prostovoljnega dela.

  

4.6 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek VGN ima za seboj peto leto delovanja. V odseku je aktivnih 10 članov, od tega so štirje varuhi gorske narave, ostali so ljubitelji planin in narave. Vsi člani aktivno sodelujejo na vseslovenskem naravovarstvenem taboru, naravovarstvenih akcijah, postavitvah razstav o gorskem svetu, pri pomoči v kočah.

Vseslovenski naravovarstveni tabor smo izvedli ob reki Nadiži skupaj z MO v času od 26. 7. do 1. 8. 2020. Vseh otrok je bilo 29. Pri izvedbi tabora so sodelovali člani odseka VGN in MO. Opravljenih je bilo 1897 prostovoljnih ur. Poskrbljeno je bilo za lokalno svežo in domačo hrano. Na taboru je aktivno sodelovala Anica Podobnik, načelnica VGN MDO Posočje, ki je vodila razne ustvarjalne delavnice (zapestnice, okrasne svečke iz naravnih materialov). Z biologinjo Dorotejo Kavčič smo raziskovali rastlinski in živalski svet ob reki. Obiskala nas je tudi profesorica Greta Černilogar iz Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, s katero smo izdelovali filter za vodo. Ogledali smo si Robidišče, ki je najbolj zahodna vas v Sloveniji s kulturno dediščino črne kuhinje. Izvedli smo tudi nekaj kratkih pohodov. V taboru so se odvijale razne igre kot so odbojka, lov na skriti zaklad.

Zaradi letošnjih Covid ukrepov nam je odpadlo veliko planiranih aktivnosti in sicer; v marcu planirana čistilna akcija na Sveti Gori, v aprilu planirana 5. tradicionalna čistilna akcija Kekec – Škabrijel, v oktobru planirano srečanje po taboru in decembrska naravovarstvena čistilna akcija na Trstelju. Najbolj pa smo bili razočarani, da ni bilo mogoče izpeljati naravovarstvenega izleta z otroci.

 

4.7 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Delovanje planinskih skupin oz. sekcij je bilo zaradi različnih razlogov okrnjeno. Zelo aktivna ostaja planinska skupina, ki deluje priŠportnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. V letu 2020 se je skupina udeležila dveh pohodov, ki jih je organiziralo društvo, in sicer: 19. in 20. 6. 2020 - Bohor, gora Oljka, Paški Kozjak, Konjiška gora in samostan Žiče (5 članov PS); 28. 8. - 30. 8. 2020 - izlet v Nemčijo in Avstrijo (13 članov PS).

Planinska skupina Šempas, ki jo vodi Slavka Murovec začasno ni aktivna.

Po dve letnem premoru pa se je v letu 2019 zopet vključiloTuristično društvo Banjšices pohodom Po Sedevčičevi poti. Vodi ga Jože Sedevčič. Pohod v letu 2020 ni bil izveden.

V letu 2020 smo izgubili Bojana Mermoljo dolgoletnega člana in vodjo Planinske skupine Trstelj. V preteklosti pa je bil tudi član gospodarskega odseka in gospodar Gomiščkovega zavetišča na Krnu.

 

4.8 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2020 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva. V januarju je bila natisnjena brošura Kdaj kam 2020.

V letu 2020 sta bili izvedeni dve predavanji:

  • 15. 1. 2020 – Oskar Birsa: Spomini vodnika in vodenih PD Nova Gorica 2005-2020 v sliki, besedi in glasbi
  • 25. 2. 2020 – Karlo Bizjak: Gruzija

Predavanje Miljka Lesjaka Nepal in treking okoli Annapurn 2018, ki je bilo predvideno, 25. 3. 2020 je bilo zaradi epidemije odpovedano.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je potrdil UO društva na 21. seji UO dne, 18. 3. 2021. Poročilo je bilo potrjeno tudi s strani nadzornega odbora društva s poročilom NO dne 25. 3. 2021. Poslovno poročilo zaradi omejitev in razglašene epidemije še ni bilo potrjeno s strani občnega zbora članov Planinskega društva Nova Gorica.

 

V Novi Gorici, 23. 3. 2021

 

                                                                                                Predsednica društva      

                                                                                                     Franka Zega l.r.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41