Login

Društvo

Poslovno poročilo društva 2015

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

V letu 2015 je bilo v društvo včlanjenih 780 članov, to se je v primerjavi z letom 2014 (834 članov) zmanjšalo za 7% zaradi zmanjšanja članstva med osnovnošolskimi otroci. V letu 2015 je bilo v društvo včlanjenih samo 29 predšolskih otrok, 167 osnovnošolcev, 42 srednješolcev in študentov, 433 odraslih članov in 109 članov nad 65. let.

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,
- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,
  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,
- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin
- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,
- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,
- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,
- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,
- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,
- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu
  z zakoni, ki urejajo to področje,
- gorsko vodništvo,
- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,
- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,
- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne  dejavnosti.

Dejavnost se je v letu 2015 izvajala preko naslednjih odsekov:


- gospodarskega odseka (GO),
- mladinskega odseka (MO),
- vodniško izletniškega odseka (VIO),
- alpinističnega odseka (AO),
- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),
- odseka za kulturo in propagando,
- planinskih skupin,    

Na novo pa se je obudil tudi odsek Varstva gorske narave.      

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in – turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni
- planinski dom pri Krnskih jezerih
- Gomiščkovo zavetišče na Krnu
- Stjenkovo kočo na Trstelju
- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu sta bila v letu 2015 redno zaposlena dva delavca s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas in gospodar društva za določen čas od 01.01.2015 do 06.02.2015 in od
07. 05. 2015 do 06. 12. 2015. Poleg tega smo zaradi odhoda tajnice na porodniški dopust, zaposlili drugo tajnico za določen čas od 24.10.2015 do 31.12.2016. Preko javnih del smo imeli zaposlenega enega delavca. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe.

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2015 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa Mestne občine Nova Gorica, razpisa MK PZS, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.  

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih. Gospodarska kriza, ki traja že nekaj let, se odraža tudi v planinstvu, v skromnejših zahtevah planincev, zlasti pa v večjem številu enodnevnih planincev, ki hrano prinesejo s seboj. Večina cen hrane in pijače je tudi v letu 2015 ostala enaka kot v preteklih letih.

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2015 smo dosegli skupni prihodek v višini 338.350,53 €, ki je 6 odstotkov višji od doseženih prihodkov v letu 2014 in 1 odstotek višji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in Republike Slovenije je znašal 12.600,42 € in je bil v primerjavi z letom 2014 nižji za 34 odstotkov in za 43 odstotkov nižji kot smo planirali.

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev in najemnin so lani znašali 325.750,11 € in so za 8 odstotkov višji od preteklega leta in 5 odstotkov nižji od planiranih. 

Odhodki so v letu 2015 znašali skupaj 344.136,16 € in so za 5 odstotkov višji kot leta 2014 in 11 odstotkov višji kot smo planirali. Presežek odhodkov nad prihodki tako znaša 5.785,63 EUR.

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. V letu 2015 se je GO redno srečeval in reševal problematiko vezano na poslovanje koč. Pri poslovanju in upravljanju planinskih postojank kot pridobitne dejavnosti smo letos kljub lepemu vremenu zabeležili povprečno sezono. Prvič smo letos odprli Dom pri Krnskih jezerih v zimski sezoni od 7. marca do 20. aprila. Zmanjšalo se je število nočitev predvsem domačih planincev. Na začetku in koncu sezone smo pogrešali obisk šol, ki se je zaradi pomanjkanja sredstev razpolovil. Zaradi lepega vremena smo sezono na Gomiščkovem zavetišči na Krnu in v Domu pri Krnskih jezerih podaljšali.   
Za vzdrževanje postojank na Trstelju, Kekcu, na Gomiščkovem zavetišču na Krnu, v Lepeni in v Planinskem domu pri Krnskem jezeru so člani odseka prispevali okoli 980 prostovoljnih ur.

V sezoni 2015 je bilo opravljenih več vzdrževalnih del in nekaj obnovitvenih del:

Na upravi je bilo nabavljeno novo vozilo VW Transporter za potrebe društva in postojank.

V Stjenkovi koči na Trstelju smo zamenjali dotrajane strešne žlebove in pobarvali čelne obrobe.

V Planinskem domu Kekec je sanitarna inšpekcija v mesecu maju ugotovila dotrajanost keramike. Po pregledu stanja smo se z najemnikom zmenili, da bomo v letu 2016 celovito obnovili kuhinjo in pomožne prostore, ter zamenjali dotrajane naprave in elektroinstalacijo.

Na Gomiščkovem zavetišču na Krnu smo postavili usmerjevalno tablo na parkirišču na planini Kuhinja in na križišču na glavni cesti Tolmin – Kobarid, demontirali in odstranili kontejner na Zaslapu, ograja pri zunanjem WC-ju je le delno montirana, pričakujemo, da jo bo izvajalec dokončal pred začetkom sezone v juniju 2016. Posebno pohvalo si zasluži osebje, ki je delalo v sezoni 2015.

V Domu dr. Klementa Juga v Lepeni smo popravili oziroma usposobili nape v kuhinji, popravili mize in nabavili nekaj novih – rabljenih miz, poleg tega smo nabavili nov žar, izpraznili čistilno napravo, uredili okolico doma. Na koncu sezone je bil ugotovljen manko zalog hrane in pijače, kateri se je kompenziral s plačami zaposlenih.

V Planinskega domu pri Krnskih jezerih smo nabavili in motirali nove viseče inox omare, izdelali ter usposobili kuhinjsko napo, kupili nov konvektomat za potrebe v kuhinji. Zgradili smo zunanje nove sanitarije, obnovili in očistili lončeno peč v glavnem objektu, prenovili dotrajane sanitarije v pritličju in 1. Nadstropju v V. objektu.  Dela v oktobru niso bila končana, zaključek del je dogovorjen za začetek junija, leta 2016.

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                                   2006  2007   2008   2009   2010  2011   2012  2013  2014      2015                             

LEPENA                        781     961     573     576    694     816    595    454     543        580

KRN                             573     620     440     437     61      439    441    525     384        701   

KRNSKO JEZERO           3511   3494   1928   2558  3214   3220  2907   3003  3023     2869

SKUPAJ                        4865    5075   2941  3571   3969   4475  3943  3982    3950    4150        

 Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2015 povečalo za 5% v primerjavi z letom 2014. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve znižale za 6%, v ostalih dveh postojankah pa so se zvišale.

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je do konca leta 2015 sestavljalo deset aktivnih članov, od tega je registriranih sedem vodnikov, ena mladinska voditeljica in dve pripravnici za vodnika. Glavne aktivnosti mladinskega odseka (MO) so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. Mladinski odsek je bil s pomočjo odličnih mentorjev aktiven na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Fran Erjavec.

V letu 2015 smo izvedli sedem izletov in sicer: Januarski izlet po Lokvah, Kojnik, Tinjan, Šmarna Gora, Nanos, Gradiška tura, Polhovgrajska grmada. V decembru smo izvedli dvodnevno miklavževanje v Kranjski gori, v juliju pa tradicionalni mladinski planinski tabor pod Krnom. Zaradi vremena smo premaknili izlete, tako da je odpadel majski izlet. Skupaj smo na izlete popeljali več kot 500 otrok

Letos je mladinski odsek praznoval pomembno obletnico – 40. mladinski planinski tabor, ki je potekal od 10. do 17. julija v vasi Krn. Prvi teden je bil tradicionalno namenjen osnovnošolskim otrokom, od 17. do 19. julija pa smo organizirali še jubilejni tabor za vse nekdanje udeležence taborov, mentorje, vodnike, kuharje, itd. Vreme je bilo naklonjeno, sončno, tako da smo izpeljali večino zastavljenih aktivnosti. V čast obletnici je bilo izdelano tudi glasilo z zbranimi slikami vseh štiridesetih taborov. Izpeljali smo tudi srečanje udeležencev tabora v Goriških Brdih s krajšim pohodom in kosilom.

V preteklem letu sta dve članici uspešno opravili tečaj za planinskega vodnika kategorije A, dva člana sta se udeležila zimskega izpopolnjevanja, ena članica je postala mladinska voditeljica.

Sodelovali smo tudi s Civilno zaščito in pomagali pri izvedbi rallyja na območju Nove Gorice, prijavili smo se na več razpisov, MONG in PZS, skupno smo pridobili sredstev v vrednosti 2.813,86€.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji, število udeležencev tabora smo morali kljub velikemu povpraševanju omejiti. Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb.

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Leto 2015 smo pričeli z alpinistično šolo. Prijavilo se je 15 tečajnikov. V marcu smo začeli športno plezalni del šole. V tem delu je bilo opravljenih 5 predavanj in 4 celodnevne vaje v plezališčih. Sledil je izpit, ki so ga vsi opravili. Sledil je letni del šole, s katerim je nadaljevalo šolanje 10 tečajnikov. V tem delu smo izvedli 10 predavanj in 5 celodnevnih vaj na terenu. Izpit so opravili vsi tečajniki.

Poleti smo tečajnike uvajali na plezanje v gorah na dveh dvodnevnih plezalnih taborih– v Lepeni in na planini Zapotok. Taborov se je udeležila večina tečajnikov. Z zimskim delom šole smo nadaljevali v letošnjem letu z 11 tečajniki in je obsegal 4 predavanja in 4 vaje.

V šolskem letu 2014/15 smo izvajali šolo plezanja za osnovnošolce. Plezalo je približno 14 otrok. V letošnjem letu smo šolo zaradi pomanjkanja kadra prekinili. Plezali smo večinoma v naših gorah, sosednjih Karnijskih Alpah ter Dolomitih.

Konec junija smo izvedli osrednji plezalni tabor v Dolomitih. Nastanjeni smo bili v Cortini in plezali v okoliških gorah.

Prvi teden v avgustu smo izvedli spominski tabor v Lepeni.

Tekom toplejših mesecev je bilo več delovnih dni namenjenih opremljanju in vzdrževanju plezališč Drnulk, Dolga njiva in Lijak. Na Dolgi njivi nastalo 8 novih smeri, med drugim tri namenjene plezanju s cepini, v plezališču Drnulk pa je  nastalo 8 novih smeri, od tega 3 v novem sektorju. Pregledan je bil tudi nov sektor, ki bo, ko bo opremljen, omogočal večraztežajno športno plezanje.

Sezono smo zaključili s tekom na Krnska jezera.

 4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Vodniško izletniški odsek je  imel na seznamu v letu 2015  18 članov, od tega ima 8 vodnikov mednarodno licenco. Dva vodnika sta popolnoma prekinila z delom. Planirali smo 47 pohodov. Zaradi slabega vremena jih je odpadlo 5, zaradi neaktivnosti vodnikov pa 7. V hribe smo popeljali 958 ljudi. Za izvedbo je bilo potrebno 56 dni. Po oceni smo opravili 1450 prostovoljnih ur.

Planinske skupine Gostol, Trstelj , Mahle-Letrika in Šempas so same organizirale pohode. Z njimi se je podalo v hribe 435  udeležencev. V letu 2015 je bilo veliko zanimanja za dva več dnevna izleta.  Organizirana  sta bila v juniju; in sicer 11-dnevni v Turčijo, kjer je bilo 29 udeležencev in so opravili 3 pohode,  ter 9-dnevni na Češko s 40 udeleženci, kjer so opravili 4 pohode. Pri Krnskih jezerih smo organizirali vikend turne smuke, kjer je bilo  9 udeležencev. 36 turnih kolesarjev je opravilo 5 kolesarskih tur različnih zahtevnosti. Nekaj pohodov je bilo izvedenih skupaj s planinsko skupino Letrika in Gostol. Tudi ostali pohodi so bili v glavnem dobro številčni.

Za delovanje odseka smo prejeli 1000€ od Civilne zaščite pri MONG. Sredstva od prihodka članarine PD so bila dodeljena v višini 680€ , ki smo jih pustili za koriščenje v letu 2016. 75€ nam je doniralo društvo Azejrbadžanskega prijateljstva kot pomoč pri izvedbi Mihajlovega pohoda. Na razpis  Mestne občine Nova Gorica se žal nismo mogli prijaviti, saj so iz razpisa izločili postavko za športno rekreacijo odraslih. V letu 2015 nam PD ni pokrivalo nobenih stroškov, saj so se vsi stroški pokrivali iz prispevkov udeležencev in omenjenih donacij. Vsem prisrčna hvala.

Vodniki smo se v letu 2015 udeležili zimskih in letnih izobraževanj. Sestajali  smo se enkrat mesečno, kjer smo reševali tekoče zadeve v odseku. Odsek skrbi za objavo izletov v medijih in na oglasnih omaricah. Pri objavah nam je bila v pomoč tajnica društva, pri plakatih pa član AO-ja. Tudi njima hvala.
4 člani so se udeležili srečanja vodnikov MDO Posočja , ki je bilo 24. oktobra v organizaciji PD Ajdovščina na Čavnu. Zbora vodnikov PZS na Igu 28.11. se je udeležila le načelnica.
Nekateri vodniki so pomagali voditi planinskim skupinam. Dva vodnika sta kot redarja 2 dni pomagala na jesenskem reliju. MONG smo odklonili pomoč v akciji oskrbe beguncev na meji s HR.

Izlet za vodnike je bil organiziran v okviru izleta na Viševo skupino, ki se ga je udeležilo nekaj vodnikov.

V letu 2015 nismo nabavljali nobene opreme.

Na vso srečo smo vse izlete izpeljali brez poškodb in nesreč. Vsem aktivnim članom odseka se prisrčno  zahvaljujem  za vložen trud in požrtvovalnost pri vodenju.

 4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

Markacisti smo v letu 2015 opravili kar 9 delovnih akcij na celotnem območju PD Nova Gorica.

25.4.2015 je sedem udeležencev opravilo akcijo betoniranje kolov ter čiščenja in žaganja po srednječavenski stezi. 7.6.2015 smo po severni stezi markirali pot od Krnice do Velikega Roba.  Od Kuhinje do Krna je potekalo markiranje in montiranje kola ter obnova smerne table na odseku proti Korenovi stezi, ter montiranje dveh tabel pri koči na Krnu.      
Na relaciji Šoštanj – Smrekovec smo za Tončkov dan t.j. 4.7.2015 markirali in očistili poti. Pri Krnskih jezerih in okolici smo štirje udeleženci postavili smerokazne table (29.8.2015), ter postavili in betonirali  kovinski žig na Škabrijelu (3.9.2015).

Po Vitovski krožni poti smo 7.11.2015 očistili in označili poti za pohod (3 udeleženci), na Trstelju pa smo betonirali in zmontirali smerokazne table (PS Dornberk).

Trije markacisti so se 14.11.2015 v Postojni udeležili tečaja za upravljanje z motorno žago.

 Markacisti smo torej imeli kar aktivno leto, z vsemi udeleženci smo opravili 219 ur dela.

 4.6 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu delujejo tri planinske skupine in sicer: PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in planinska sekcija ŠD MAHLE Letrika (vodi jo Silvana Pelicon).

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

Planinska skupina Trstelj je tudi v letu 2015 izpeljala pohod po Kraški gmajni, ki se ga je udeležilo 150 planincev.

Planinska skupina Šempas so se v letu 2015 udeležili kar nekaj pohodov in izletov, čeprav v manjšem številu.           
Prvič so sodelovali pri izpeljavi gorskega maratona 100 Ultra trail Vipava, ki je potekal 9. maja in sicer z označitvijo trase od Kuclja do Vitovelj in dalje čez Ravne do glavne ceste v Črničah, ter s celodnevnim  dežurstvom na kontrolni točki in okrepčevalnici  na Vitovljah.  Maraton je bil  zelo zanimiv tako bodo tudi v letu 2016 skušali privabiti še več gledalcev in navijačev.
Kljub slabemu vremenu so 17. Vitovski pohod speljali kot običajno. Udeležba je bila boljša, kot leto prej saj je bilo udeležencev okoli 150.  Stroške, ki so nastali zaradi priprave so pokrili s pomočjo krajevnih skupnosti Šempas in Osek-Vitovlje, za kar so jim iskreno hvaležni.

Planinska skupina Gostol združuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, njihove družinske člane in prijatelje. V preteklem letu so izvedli 4 planinske pohode. Februarja se je devet pohodnikov udeležilo pohoda po Sedevčičeve poti, v mesecu marcu je bilo osem udeležencev na Krnska jezera, deset pohodnikov je odšlo na Veliki rob v mesecu aprilu, ter dvaindvajset pohodnikov na Divje babe.

Planinska sekcija MAHLE - Letrika je v letu 2015 v sodelovanju s PD Nova Gorica razpisala 12 izletov oz. pohodov. Po programu so izvedli 9  izletov in sicer:
Slivnica nad Cerknico, Pohod po Kraški gmajni, Boč in Donačka gora, Ukve (Ugovizza)-Ojstrnik – krožna pot, Galetovec, Viševa skupina – Koštrunove špice, V neznano, Pohod spomina Krnska jezera,
Baška grapa, Miklavžev pohod
Dva pohoda sta bila zaradi slabega vremena odpovedana (Jezero – Krim – Rakitna in Svinjak nad Bovcem).

Turistično društvo Banjšice je ob sodelovanju vodnice Lidije Vončina uspešno izpeljalo tudi svoj tradicionalni 28. Sedevčičev pohod, ki se ga je udeležilo 29 planincev.

En pohod pa so zamenjali in sicer so namesto na Macesnovec, 12. Septembra 2015, odšli na Pohod v spomin na pokojne planince, dne 19.09.2015. Njihovih pohodov se udeležuje nekje med 15 in 30 članov, seveda je to pogojeno z vremenom in zahtevnostjo izletov.
Želijo si še več pohodnikov, saj so njihovi izleti lepo organizirani, varni, pestri in v veselem vzdušju.

 4.7 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2015 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva. Propagandni odsek deluje kot podpora dejavnosti celotnega društva.

Glavne naloge so bile tudi v tem letu ustrezna, bolj transparentna predstavitev društva v javnosti ob tekočih aktivnostih. Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic in edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva.

V decembru je bila pripravljena brošura o aktivnostih za leto 2016.

 V zimskem obdobju 2015/2016 je bilo pripravljenih pet predavanj:

-Karlo Bizjak – Moj pogled na Balkan
-Karlo Bizjak – Nordkapp (Severna Evropa 1. del)
-Darja Kolavčič – Pakistan
-Ivo Saksida – Blizu sonca in daleč od sveta
-dr. Irena Mrak – Varovanje gorske narave in alpinizem

 4.8 VARSTVO GORSKE NARAVE

V letu 2015 odsek za varstvo gorske narave na društvu še ni deloval, so se pa izvajale določene aktivnosti na področju varovanja gorske narave.
Ena članica društva je opravila tečaj za varuha gorske narave ter pridobila naziv varuh gorske narave. Varuhinja gorske narave je sodelovala na mladinskem taboru julija meseca pod Krnom z delavnico »Čebele samotarke«. Z otroci in mentorji smo izdelovali gnezdilnice za čebele samotarke. Otroci so bili zelo navdušeni.
Septembra meseca je bilo na Krnskih jezerih organizirano vseslovensko srečanje varuhov gorske narave, obenem se je izvedel še zaključek izobraževanja za varuhe gorske narave za leto 2015.

Kljub slabemu vremenu je bila udeležba visoka ter udeleženci zadovoljni z izvedbo srečanja.

Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri izvedbi srečanja.

 

 

                        Predsednik društva      

                                                                                                                                                                                   Branko Rutar

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41
22 April, 2024 - 08:37