Login

Društvo

Poslovno poročilo društva za leto 2021

 

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6. 9. 2007. Od 11. 7. 2019 pa ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-1206/2019/2 (081-06) z dne 11. 7. 2019.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2021 je bilo v društvo včlanjenih 566 članov. Število članov se je v primerjavi z letom 2020 (618 članov) zmanjšalo za 9%. Glede na starostno strukturo članstva je bilo v društvo včlanjenih 9 predšolskih otrok, 82 osnovnošolcev, 38 srednješolcev in študentov, 314 odraslih članov in 123 članov nad 65. let. Zmanjšanje članstva je tudi posledica epidemije (prepovedi in omejitve pri izvajanju športnih dejavnosti ter ostalih omejitev).

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2021 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- odseka za kulturo in propagando,

- planinskih skupin.      

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

 

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- Planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu je bila tudi v letu 2021 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas. Za določen čas je bila zaposlena oseba kot strokovna sodelavka za gospodarstvo in negospodarstvo. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, so bile sklenjene podjemne pogodbe in študentsko delo. Z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami, se je prav tako sklenilo podjemne pogodbe.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija Covid-19, ki je omejila in v določenih obdobjih celo zaustavila delovanje društva. Ukrepi, ki so se hitro spreminjali, so predstavljali velik izziv in hkrati veliko negotovost tudi za naše društvo. Težko je bilo predvideti kako in s kakšnimi omejitvami bodo poslovale postojanke. Težko je bilo predvideti izvajanje dejavnosti in ostalih društvenih aktivnosti. Omejitve so za društvo predstavljale finančne in tudi logistično organizacijske izzive.

Društvena pisarna je bila v letu 2021 zaprta za stranke od 1. 1. do 16. 2. 2021 in od 1. 4. 2021 do 13. 4. 2021. Podporo in včlanjevanje smo članom nudili preko e-pošte in telefonsko. Zaradi prepovedi združevanje je bil občni zbor za leto 2019 in 2020 izveden šele 30. 6. 2021 na Kekcu nad Novo Gorico.

Novost v letu 2021 so bili dodatni turistični boni, ki so se lahko koristili v vseh treh naših postojankah in tudi na sedežu društva. Kot preteklo leto je bila potrebna velika angažiranost za njihovo uvedbo in ustrezno koriščenje, a so veliko doprinesli h pozitivnemu končnemu finančnemu stanju postojank.

 

Poslovanje društva je tudi v letu 2021 potekalo v smeri:

- izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma ter drugih aktivnosti v javnem interesu;

- opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.

Tudi v lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov zaradi razmer v državi niso bili v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa Mestne občine Nova Gorica, dotacije PZS za planinske poti, sofinanciranja Civilne zaščite, nadalje s prispevki članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, administrativno podporo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, pisarniški material, kar se vse pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti. Dobava do Gomiščkovega zavetišča na Krnu je izvedena z dostavo materiala do Zaslapa in od tam s helikopterskimi prevozi, kar predstavlja visok strošek.

Postojanke smo sezonsko odpirali in zapirali v predvidenih terminih. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in Planinski dom pri Krnskih jezerih sta bila odprta od 12. 6. do 26. 9. 2021. Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa je poslovalo od 19. 6. do 22. 9. 2021. Planinski dom pri Krnskih jezerih smo odprli teden kasneje zaradi obilice snega. Zaradi epidemije oz. omejitev in prepovedi pa pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih ni bila izvedena zimska sezona, niti odpiranje koče za prvomajske praznike, za pohod spomina in silvestrovanje.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2021 smo dosegli skupni prihodek v višini 410.565,37, kar je 13 odstotkov manj od doseženih prihodkov v letu 2020. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti (članarina, donacije in dotacije) je znašal 10.900,49€ in je bil v primerjavi z letom 2020 višji za 13 odstotkov. Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje, najemnin in drugi prihodki so lani znašali 399.664,88€ in so za 14 odstotkov nižji kot v preteklem letu. Prihodki od prodaje so se prav tako znižali za 14 odstotkov.

Odhodki so v letu 2021 znašali skupaj 384.633,15€ in so za 2 odstotkov nižji kot leta 2020. Na zmanjšanje odhodkov je vplivalo zmanjšanje stroškov materiala, blaga in stroškov dela.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 25.932,22€.

 

 4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek društva s svojim delovanjem skrbi za nemoteno delovanje vseh naši petih planinskih postojank. Pokriva vzdrževalni, sanitarni, tehnični in pri nekaterih kočah tudi oskrbovalni del. Kot vsako leto so člani odseka intenzivno sodelovali pri pripravah naših postojank na poletno sezono, saj zimska sezona zaradi covida ni bila izvedljiva.

Odsek je sodeloval pri helikopterski oskrbi Gomiščkovega zavetišča na Krnu. V zavetišču se je izvedlo tekoča vzdrževalna dela in obnovilo zunanje klopi in mize. Izbralo se je tudi nadomestno skladišče za helikoptersko oskrbo – stajo na planini Slapnik, ki jo bo potrebno še sanirati.

V preteklem letu smo v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni servisirali gostinsko opremo, pripravili protipožarni načrt za kočo, opravili strokovni pregled elektroinštalacij, menjali elektromotor s puhalom pri čistilni napravi in opravili tekoča vzdrževalna dela.

Planinski dom pri Krnskih jezerih je naša največja postojanka, ki beleži največ obiska kar posledično prestavlja največ vzdrževalnih del za gospodarski odsek. Pregledalo se je nosilne jeklenice žičnice in kolutov. Izvedel se je servis gostinske opreme, interni nadzor sanitarno tehničnega stanja doma ter sanacijo koče po zimski sezoni. Izdelalo se je oceno energetske sanacije objekta in prijavilo na razpis energetske sanacije koč.

Stjenkovi koči na Trstelju se je saniralo dimnik v jedilnici in kuhinji.

Planinskem domu Kekec se je zaradi dotrajanosti in izpolnjevanja sanitarnih zahtev saniralo strop v jedilnici, šank in mize za kavomat. Izvedlo se je beljenje sten in zamenjavo keramike v spodnjih prostorih. Saniralo se je fasado v jedilnici, električne napeljave, kamnitih tal (veneciano) v hodniku in v prostorih. Nabavilo se je nove zavese. Zaradi dotrajanosti in puščanja se je saniralo zunanji dimnik. Izvedlo se je vzdrževalna dela na strehi jedilnice in postavilo novo streho na zadnjem delu stavbe. Prav tako se je menjalo streho na gospodarskem poslopju. Ob gospodarsko poslopje se je postavilo garažni kontejner za potrebe mladinskega odseka. Saniralo se je nadstrešek sob v prvem nadstropja in zadnji del strehe.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH


                           2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021

Lepena                 576     694    816    595    454    543    580    484  1011  1148  1132  1069  764

Krn                       437      61    439    441    525    384    701     797   598    366    567    493   437

Krnska jezera     2558  3214  3220  2907  3003  3023  2869  2912  2923  3393  3568   2841  2390


SKUPAJ               3571  3969  4475  3943  3982  3950  4150  4193  4532  4907  5267   4403  3591

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2021 zmanjšalo za 19% v primerjavi z letom 2020. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zmanjšale za 16%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa za 12%. V Domu dr. Klementa Juga pa so se nočitve zmanjšale za kar 29%.

Zaradi omejitev in ukrepov je bilo delovanje koč omejeno, kar se je poznalo pri številu nočitev. V kočah se namreč ni moglo oddati vseh prenočitvenih kapacitet. Tudi v letu 2021 je bil opazen upad določenih gostov iz držav, ki niso imele dovoljenja vstopa v Slovenijo ali pa so imele omejitve. Še vedno je bil prisoten lanskoletni trend upada gostov iz ZDA, Italije, Španije in Velike Britanije. V letu 2021 je bilo pričakovano največ gostov iz Slovenije, sledili so gosti iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Češke, Francije, Hrvaške. Na upad nočitev je vplivalo tudi, da so se slovenski gosti ponovno odločali za odhode na morje, ker ni bilo več takih omejitev kot v letu 2020.

Delež slovenskih gostov po posameznih postojankah je bil v tem letu sledeč: Gomiščkovo zavetišče na Krnu – 60% (v letu 2019 40%, v letu 2020 - 75%), Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – 78% (v letu 2019 39%, v letu 2020 - 85%), Planinski dom pri Krnskih jezerih – 75% ( v letu 2019 47%, v letu 2020 83%). Koriščenje novih turističnih bonov in iskanje destinacij v naši državi, ki bi bile manj obljudene, je vplivalo na delež slovenskih gotov v naših postojankah, ki je še vedno višji kot pred epidemijo. Trend porasta gostov, ki se v preteklosti niso podali v gore oz. so redkeje v gorah preživljali več dni, se je nadaljeval tudi v letu 2021.

Glede izkoriščenosti turističnih bonov v naših postojankah pa je bil delež plačila s turističnim bonom v Lepeni 16% (v letu 2020 -17%), pri Krnskih jezerih 27% (v letu 2020 - 16%), na Krnu pa kot v letu 2020 6%.

 

 4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

 Mladinski odsek je do konca leta 2021 sestavljalo 11 aktivnih članov, od tega je registriranih 4 vodnikov in 4 mladinskih voditeljev ter nekaj članov pomočnikov. Konec leta sem nam je pridružil še en mlad član, ki začenja v vlogi pomočnika. V letu 2021 smo manj sodelovali in bili aktivni na devetih osnovnih šolah, saj še vedno niso želele sodelovati z zunanjimi ponudniki. Aktivno smo sodelovali in bili aktivni le na OŠ Frana Erjavca, kjer ima mentorica dovoljenje s strani ravnateljice pri izvedbi izletov.

Kljub omejitvam v državi, nam je uspelo izpeljati dve aktivnosti. V meseca julija (9. 7. do 13. 7. 2021) smo organizirali 46. mladinski planinski tabor pri Bohinjskem jezeru. Tabor je tokrat trajal le pet dni, zaradi pomanjkanja vodnikov. Organizirali pa smo ga v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj. Tabora se je udeležilo 8 otrok in 6 vodnikov ozirom pomočnikov. Izpeljali smo pohod do Kosijevega doma na planini Vogar, pohod skozi korita Mostnice do planine Voje, plavali v Bohinjskem jezeru in veslali. Tudi letos nam je na pomoč priskočil vodnik iz mladinskega odseka PD Jesenice, s katerim sodelujemo že nekaj let. V decembru nam je uspelo izvesti edini mesečni izlet v letu. Izbrali smo zimskim razmeram primerno pot in dan preživeli na Bledu. Najprej smo osvojili vrh Ojstrice in nato še Veliko Osojnico. Izleta se je udeležilo 11 otrok, 5 vodnikov in ena mentorica.

Uspešno smo se prijavili na razpis MONG. Namenska sredstva nam je tudi v letu 2021 prispevala Civilna zaščita.

Mladinski odsek društva je bil v letu 2021 bil prejemnik priznanja Mladina in gore za izjemne dosežke pri delu z mladimi. Na 71. občem zboru planinskega društva so tri mentorice prejele bronasti znak društva za mentorstvo in dolgoletno sodelovanje v mladinskem odseku ter za uspešno delo z mladimi. Načelnica mladinskega odseka je prav tako prejela bronasti znak društva za delo v mladinskem odseku.

V mesecu oktobru sta se dve mentorici udeležili izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin.

Za pomoč Civilni zaščiti je v mesecu juniju ena od članic mladinskega odseka dežurala na kolesarski dirki po Sloveniji, ki je potekala v Novi Gorici. Konec meseca decembra pa na božični tržnici v Novi Gorici za preverjanje PCT pogoja.

Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb. Opazujemo manjši upad članov izpred preteklih let, hkrati pa prihajajo novi mlajši člani, česar smo zelo veseli.

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Odsek je v letu 2021 štel 32 aktivnih članov, od tega 4 alpinistične inštruktorje, 5 alpinistov, 12 pripravnikov in 11 tečajnikov. Ti so na raznih akcijah v okviru društva opravili več kot 500 prostovoljnih ur, največ v okviru alpinistične šole, ostalo pa v okviru raznih društvenih akcij. V zimskih mesecih so člani plezali predvsem zasnežene grape, zaledenele slapove, turno smučali ter opravljali zimske pristope na vrhove. Zaradi ukrepov proti COVID-19 so bile nekatere aktivnosti okrnjene. V maju in juniju smo izvedli športnoplezalni del alpinistične šole, ki ga je uspešno končalo 20 tečajnikov. Člani odseka so v poletnih in jesenskih mesecih plezali dolge smeri v skali. V avgustu je bil izveden spominski tabor, ki je tokrat zaradi vremena potekal v Karnijskih Alpah.

V septembru je član odseka uspešno opravil izpit za opremljevalca športnoplezalnih smeri pri Komisiji za športno plezanje PZS.

Jeseni smo izpeljali letni del alpinistične šole, ki ga je uspešno končalo 11 tečajnikov. V oktobru smo izpeljali vsakoletno Martinovo tekmo v plezališču Dolge njive. V novembru smo izpeljali tradicionalni Tek na Krnska jezera, letos že 17. po vrsti. V marcu 2022 se je zaključila alpinistična šola, ki jo je uspešno končalo 9 tečajnikov.

Sodelovali smo tudi z drugimi odseki, večkrat smo priskočili na pomoč gospodarskemu odseku, sodelovali smo na vseslovenskem naravovarstvenem taboru in drugih akcijah odseka VGN. Štirje aktivni, oz. skupno z neaktivnimi kar devet članov odseka sodeluje tudi v enoti za hitre reševalne intervencije (HRI) pri Civilni zaščiti Mestne občine Nova Gorica.

Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolge njive in Drnulk. Načelnik se je udeleževal sej UO, ter Zbora načelnikov AO-jev, ki ga organizira KA PZS. En član odseka se je tudi letos tekmoval v orodjarjenju (»dry tooling«), a so bila letos tekmovanja večinoma okrnjena zaradi COVID-19. Izvedbo vikenda varne hoje v zimskih razmerah smo odpovedali, saj bi bila prevelika obremenitev zaradi sočasne izvedbe alpinistične šole.

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Leto 2021 je bilo za vodniško izletniški odsek slavnostno. Obeležili smo 30-letnico ustanovitve odseka. Sestajali smo se redno enkrat mesečno, vsako 1.sredo.

Od planiranih izletov so bili izvedeni le nekateri. Veliko jih je odpadlo. Vzrok je bilo slabo vreme, za nekatere ni bilo prijav. Na odpoved so najbolj vplivale covid razmere - prepovedi prehajanja občin, splošnega zaprtja, covid potrdila. Zaradi Covid razmer so bili nekaj časa velik problem javni prevozi in naročanja.

V poletnem času so bili izvedeni, poleg društvenega izleta v Grčijo, na katerem je bilo 33 udeležencev, tudi tridnevni izlet v Avstrijo, s prav toliko udeleženci. Oba sta vodila Darko Božič in Maja Kajzer. Zelo zahtevne izlete v Italijo sta vodila Marko Kodrič in Pavel Drašček. V oktobru je bil izveden izlet v neznano – v sotesko Vintgar, Sv. Katarino, Bled in Ojstrico . Bilo je 17 udeležencev. Vodila je Lidija Vončina, pomoč Nada Pisk. 20.10. so se 4 udeleženci odpravili na Monte Amariano v Italiji. V decembru sta bila planirana dva pohoda. Na Javorniku 19.12., ki ga je vodil Aldo Šuligoj, je bilo 13 udeležencev. Prednovoletno planinarjenje 26. 12. z Majo Kajzer in Darkom Božičem je bilo zaradi slabe vremenske napovedi preloženo na 31. 12. Bilo je 28 udeležencev. Podali so se po kraških hribih od Cerja do Trstelja.

Večina vodnikov, ki nam je potekla licenca smo bili na izobraževanju. Kolesarski vodniki so imeli izobraževanje preko zoom-a.

Člani odseka: Toni Gleščič, Lidija Vončina, Uroš Tominec, Jože Sedevčič in Ana Hvalič so 12. 6. za potrebe CZ kot redarji dežurali na kolesarski dirki po Sloveniji. Za potrebe Civilne zaščite pri MONG sta ob koncu leta 31.12. na novoletnem sejmu dežurala vodnika Marko Kodrič in Tomaž Barbič.

Za odsek smo iz sredstev CZ nabavili vrednostne bone v Igluju za nakup planinske opreme v vrednosti 1.000 EUR.

Med letom smo se veliko pogovarjali o pripravi brošure ob 30-letnici odseka. Žal je ostalo le pri pogovorih. Še vedno nismo uspeli pripraviti gradiva.

23. 10. smo se udeležili srečanja vodnikov MDO Posočja v organizaciji PD Cerkno. 4. 12. smo izvedli izlet za vodnike ob 30-letnici ustanovitve odseka. Bili smo na Veliki planini.

Na zboru vodnikov 11. 12. v Ljubljani sta Jože Sedevčič in Lidija Vončina prejela priznanje častni vodnik. Zahvaljujemo se društvu za predlog. Glede na uspešnost pri vodenju izletov sta bila Darko Božič in Maja Kajzer predlagana komisiji za priznanje za dodelitev pripadajočega priznanja.

Ugotavljamo, da smo medijsko premalo prodorni z obveščanjem o aktivnostih v sodobnih medijih. S tajništvom smo se dogovorili, da bodo naši plani izletov poslani po e-pošti vsem članom.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

 

V odseku je osem markacistov.

Delovne akcije v letu 2021:

-  17. 4. 2021 - betoniranje petih kolov na vrhovih od Trstelja do Velikega vrha za skrinjice z vpisno knjigo – 5 udeležencev, 40 ur

-  24. 4. 2021 - postavljanje stopnic pod gostiščem kekec – 5 udeležencev, 40 ur

- 29. 5. 2021 - betoniranje manjkajočih kolov po Srednječavenski stezi in postavljanje stopnic na izpostavljenem delu steze Sekulak – Veliki rob po gozdni stezi – 5 udeležencev, 50 ur

- 12. 6. 2021 – udeležba na Posoški delovni akciji markacistov na Javorniku in okolici – organizator PD Križna Gora – 4 udeleženci, 32 ur

- 16. 6. 2021 – Namestitev zunanjega žiga Koče na Trstelju in namestitev žiga za transverzalo 30 slovenskih vrhov – 3 udeleženci, 10 ur

- 3. 7. 2021 – udeležba na vseslovenski delovni akciji markacistov na Goričkem (Dom Rak) – 5 udeležencev, 50 ur

- 23. 7. do 25. 7. 2021 – delovna akcija na območju Krnskih jezer: čiščenje, markiranje, žaganje, dodelava in postavljanje stopnic od doma do žičnice – 4 udeleženci, 70 ur

- 10. 8. 2021 – čiščenje in pregled poti Poldanovcu – 2 udeleženca, 12 ur

- 13. 8. 2021 – popravilo in betoniranje kolov za smerne table na Krnski škrbini – 4 udeleženci, 40 ur

 

Na vseh akcijah markacijskega odseka je bilo opravljeno 410 ur prostovoljnega dela.

Člani odseka so se udeležili tudi delovnih akcij društva in sicer:

- 27. 2. 2021 – odstranjevanje snega pri Krnskih jezerih – 1 udeleženec, 10 ur

- 15. 9. 2021 – pomoč pri žaganju in pospravljanju drv pri Krnskih jezerih – 2 udeleženca, 14 ur

  

4.6 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek VGN ima za seboj šesto leto delovanja. V odseku je aktivnih 11 članov, od tega so štirje varuhi gorske narave, ostali so ljubitelji planin in narave. Vsi člani aktivno sodelujejo na vseslovenskem naravovarstvenem taboru, naravovarstvenih akcijah, in pri pomoči v kočah.

Poletni vseslovenski naravovarstveni tabor je potekal ob reki Kolpi od 25. 7. do 31. 7. 2021. Udeležilo se ga je 25 otrok in 5 mentorjev in kuhar. Sodelovala je Anica Podobnik, ki je vodila razne zanimive delavnice, prišla je tudi biologinja Doroteja Kavčič, ki je z otroci raziskovala rečni in obrečni svet. Imeli smo tudi rafting in seveda nepogrešljivo kopanje. Vsi skupaj smo uživali v stiku z naravo in njenimi lepotami.

Izvedli smo tudi dve čistilni akciji in sicer na Kekcu in Trstelju. Opažamo, da obiskovalci še vedno puščajo za sabo smeti. Sprašujemo se, kako lahko tako razvita družba še vedno ne zna za sabo pospraviti smeti. Člani odseka so opravili 834 ur prostovoljnega dela.

 

 4.7 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Delovanje planinskih skupin oz. sekcij je bilo zaradi različnih razlogov okrnjeno. Zelo aktivna ostaja planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. V letu 2021 se je skupina udeležila treh pohodov, ki jih je organiziralo društvo, in sicer: 20.,21. in 22. 8. 2021 - Pogorje Rofan in jezero Achensee v Avstriji; 20. in 21.11.2021 - Bela Krajina ter 31. 12. 2021 - Silvestrsko druženje in pohod iz Cerja do Trstelja.

Planinska skupina Šempas, ki jo vodi Slavka Murovec začasno ni aktivna.

Turistično društvo Banjšice s pohodom po Sedevčičevi poti, ki ga vodi Jože Sedevčič tudi v letu 2021 ni bil izveden.

 

4.8 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2021 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času ter pripravo brošure je skrbela tajnica društva. V januarju je bila natisnjena brošura Kdaj kam 2021, v decembru pa brošura Kdaj kam 2022.

Zaradi epidemije in omejitev ter prepovedi ni bilo izvedeno nobeno planirano predavanje.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel upravni obor na seji dne 17. 3. 2022.

 

V Novi Gorici, 28. 3. 2022

 

                                                                                                 Predsednica društva      

                                                                                                     Franka Zega l.r.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41