Login

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU 

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno sodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2012 je bilo v društvo včlanjenih 990 članov, to se je v primerjavi z letom 2011 (903 članov) zvišalo za 9,6% na račun mladih članov in družin, k čemur je pripomogla predvsem družinska članarina. V letu 2012 je bilo v društvo včlanjenih 176 predšolskih otrok, 158 osnovnošolcev, 54 srednješolcev in študentov, 505 odraslih članov in 97 članov nad 65. let.

V članstvu je največji delež članov iz Mestne občine Nova Gorica oz. 58% (570članov), 10% članov (103 članov) je iz občine Šempeter-Vrtojba, 8% članov iz občine Renče-Vogrsko (79 članov) in 5% iz občine Miren-Kostanjevica (46 članov), iz ostalih občin oz. tujine pa 19% članov. Kar nekaj naših članov je iz zamejstva, oz. zamejskih Slovencev.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2012 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odseka za kulturo in propagando,

- planinske skupine.

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in – turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je  v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije. Kadrovanje je še standardno velik problem.

V društvu sta bila v letu 2012 redno zaposlena dva delavca s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas in gospodar društva za določen čas od 16.04.2012 pa do 15.01.2013. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

 Poslovanje društva je tudi v letu 2012 potekalo v smeri:

- izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

- opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine (cca 1/3), dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov. Žal je dotacij vsako leto manj.

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov (AO, MO in VIO) so bili več ali manj v celoti izpolnjeni kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MO Nova Gorica, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja PD. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Kljub veliki brezposelnosti se za delo v kočah še vedno prijavlja predvsem starejša generacija, upokojenci, ki se težko prilagajajo vedno novim zahtevam poslovanja, pogodbeno delo pa je za društvo enako drago kot normalna redna zaposlitev.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti ter vzdrževanja tehničnih in drugih pogojev obratovanja.

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih. Sicer pa je bilo njihovo poslovanje do srede julija  odvisno od vremena. Tudi v planinstvu oz. gorništvu je opaziti gospodarsko krizo in skromnejše zahteve planincev, zlasti pa se to odraža pri večjem številu enodnevnih planincev, ki hrano prinesejo s seboj in tudi ne prenočujejo. Cene hrane in pijače so tudi v letu 2012 ostale  enake cenam iz predpreteklega leta (2010).

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2012 smo dosegli skupni prihodek v višini 343.656,67 EUR, ki jeenak prihodku iz leta 2011 in 7 odstotkov nižji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, prispevki članov in dotacije občine in republike Slovenije je znašal 27.834,66 EUR.Ta je bil v primerjavi z letom 2011 višji  skupno za 18 odstotkov, vendar je treba povedati, da je v tem znesku zajeta članarina v celoti, od katere je okrog 2/3  ali 11.000 EUR treba nakazati PZS in ta znesek predstavlja na drugi strani strošek.

Prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev v postojankah in najemnin so lani znašali 315.822,21 EURin so za1odstoteknižjiod preteklega leta in 7 % nižji od planiranih. 

Odhodki  so v letu 2012 znašali skupaj 325.108,98 EUR in so tudi za 8 % nižji kot leta 2011 in 12 % nižjikot smo planirali kar je zelo pozitivno saj smo tako ustvarili 18.547,89 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Ta ostanek  bomo prenesli v društveni sklad za pokrivanje izgub v preteklih letih.

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

 4.1. POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

 

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:

- izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja,

- tehnična priprava koč za delo v sezoni in za zimovanje,

- oskrba koč z trgovskim in tehničnim blagom,

- investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov,

- spremljanje poslovanja planinskih koč.

 

V letu 2012 smo z izbranim osebjem za delo po postojankah imeli probleme že na začetku sezone oz. smo morali na Krnskih jezerih zamenjati ekipo že v mesecu juniju, v Lepeni pa sredi julija. Na nesrečo pa je bil tudi mesec september deževen in je večina rezerviranih skupin, zlasti otrok odpovedala večdnevno bivanje na Krnskih jezerih. Oboje je vplivalo tudi na realizacijo in uspešnost sezone. Realizacija v kočah je bila za 12% nižja od planirane in 11% nižja kot v letu 2011.

Sicer pa so dela po kočah potekala skladno s planom in so bila skoraj vsa realizirana. Od večjih del smo:

 

a) v planinski postojanki »Dom Klementa Juga« v Lepeni:

- popravili vodovodno napeljavo,

- zamenjali dotrajani pomivalni stroj z novim;

- reševali izpad elektrike zaradi preobremenjenosti.

- opravili druga dela vezana na obratovanje koče.

 

d) v planinski postojanki »Dom pri Krnskih jezerih«

- odpravili škodo na vodovodnem sistemu zaradi zime,

- obnovili in sanirali dovozno pot od zgornje postaje žičnice do doma pri Krnskih jezerih,

- popravilo traktorja 2x (menjava zaganjača in črpalke za gorivo)

- prepleskali sobe v 5. objektu,

- opravili vzdrževalna dela na stavbnem pohištvu celotnega planinskega doma( popravilo oken in vrat,

- barvanje vseh kovinskih površin v koči, rezervoarju in na zgornji postaji žičnice,

- popravilo plinskega štedilnika, pomivalnega stroja in menjava mikrovalovke,

- opravili druga tekoča dela vezana na obratovanje koče,

- instalacija dodatne blagajne za pijačo.

 

e) v Gomiščkovem zavetišču na Krnu  

- nabavili in instalirali nov plinski štedilnik in štedilnik na drva,

- zamenjali kovinske stopnice z novimi, lesenimi ter leseno konstrukcijo okrog peči za sušenje perila.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

 200620072008200920102011201211/12
LEPENA78196157357669481659572,91
KRN576620440437437439441100,45
KRNSKO JEZERO351134941928255832143220290790,27
SKUPAJ486550752941357139694475394388,11

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev lani zmanjšalo za 12% v primerjavi z letom 2011. Na to so zagotovo vplivali že omenjeni vzroki:  recesija in vedno več enodnevnih gostov.

 

 4.2. POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je konec leta 2012 sestavljajo devet aktivnih članov, od tega je registriranih sedem vodnikov. Glavne aktivnosti mladinskega odseka (MO) so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. V akciji Mladi planinec je bilo podeljenih 6 bronastih znakov in 2 srebrna znaka. V akciji Ciciban planinec je bilo podeljenih po starem programu: 15 našitkov, 21 priponk, 16 pesmaric. V prenovljeni akciji Ciciban planinec pa je bilo podeljenih 90 nalepk markacije in 43 nalepk metuljček.

Mladinski odsek je bil s pomočjo mentorjev aktiven na osmih šolah in sicer na OŠ v Šempetru in v Vrtojbi, na OŠ Šempas, na OŠ Dornberk, na OŠ Miren-Kostanjevica, na OŠ Solkan, na OŠ Bilje in OŠ Fran Erjavec v Novi Gorici.

Izvedli smo osem izletov za osnovnošolce in sicer: Skozno, Porezen, pohod po tematski in učni poti »Pot devetih kalov«, Svinjak, Dan slovenskih planincev v Kranjski Gori, Mala gora, srečanje MDO Posočja v Podkraju in enodnevno miklavževanje v Bohinju. Izlet na Visoki Kanin je odpadel zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok,  izlet na Kojnik pa zaradi slabega vremena. Mesečnih izletov se je povprečno udeležilo 40 otrok na izlet. V torek 13. 11. 2012 smo v povezavi z SNG Nova Gorica organizirali ogled predstave Zajtrk za naše člane.

Skupaj smo na izlete v letu 2012 popeljali več kot 300 udeležencev.

V poletnem času od 7. do 14. julija smo organiziral planinski tabor, ki je potekal v vasi Krn. Tabora se je udeležilo 28 otrok in mladih. Udeležence smo razdelili v dve starostni skupini. Skupaj smo izpeljali tri enodnevne ture, eno samo za starejše in eno samo za mlajše udeležence ter eno skupno turo. Na prvi skupni turi smo se povzpeli na Mrzli vrh in si ogledali ostanke jarkov in kavern iz prve svetovne vojne. Starejši so na drugi turi osvojili Rdeči rob, mlajši pa Planico. Dve turi sta nam pa odpadli zaradi slabega vremena Poleg tega so mladi v taboru spoznavali kako se prideluje sir na okoliških planinah in v mlekarni Planika ter se udejstvovali v številnih športnih aktivnostih. Tabor je bil uspešno izpeljan tako organizacijsko kot vsebinsko. V okviru tabora smo izvedli planinsko šolo, ki se jo je udeležilo 14 udeležencev.

Tudi letos smo se udeležili izpopolnjevanj. Ena vodnica se je udeležila zimskega izpopolnjevanja, ena vodnica in en vodnik sta se udeležili letnega izpopolnjevanja v Bavšici.

Člani odseka so sodelovali pri številnih aktivnostih društva (organiziranje predavanj, izdelava brošure, tehnično informacijska podpora, ipd.).

Prijavili smo se na razpise MONG-a, Planinske zveze Slovenije in Zavoda za šport RS Planica in iz razpisov pridobili 2817,35 € sredstev.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število članov in udeležencev na izletih je zadovoljivo. Tudi letos ni bilo ne na izletih kot tudi ne v taboru nobenih resnih poškodb.

 

4.3. POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2012 člani Alpinističnega odseka opravili številne skupne treninge v domačih in tujih plezališčih (Hrvaška, Avstrija, Italija, Francija, Španija) ter treninge na umetnih stenah v dvorani Milojke Štrukelj, TŠC in na DEŠ-u ter opravili lepo število vzponov v domačih in tujih gorah. Poleg tega smo, kot po planu za leto 2012, izvedli vse planirane alpinistične tabore in odprave. Tabori, ki se odvijajo doma in v tujini, so namenjeni spodbujanju k opravljanju čim boljših vzponov v gorah, internemu izobraževanju oziroma obnavljanju in osveževanju potrebnih znanj in tehnik ter usmerjanju, usposabljanju in spodbujanju mlajših alpinističnih pripravnikov k samostojnejšemu alpinističnemu udejstvovanju in delovanju na društvu.

Februarja smo zaključili alpinistično šolo 2010-2012 v kateri smo izšolali 18 mlajših pripravnikov. Septembra pa smo začeli novo alpinistično šolo 2012-2014 v katero se je vpisalo 20 tečajnikov.

V mesecu oktobru smo organizirali tradicionalno športno-plezalno tekmo v plezališču Dolge njive, ki je namenjena predvsem druženju plezalcev iz različnih društev in s tem medsebojnem sodelovanju pri promociji plezanja, v novembru pa tradicionalen gorski teka na Krnska jezera, na katerega so bili povabljeni člani vseh primorskih alpinističnih odsekov ter tekaški navdušenci. Tek zaznamuje tudi konec uradne alpinistične sezone in začetek nove.

Tudi v 2012 smo nadaljevali z vadbo športnega plezanja za osnovnošolce, ki se je izvajala od januarja do junija in se nadaljuje od oktobra in se bo nadaljevala v letu 2013.

Potrebno je omeniti vrhunske vzpone Matica Obida, ki je bil v letu 2012 povabljen v Slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco SMAR, katere selektor je Marko Prezelj. Matic se je udeležil dveh taborov, ki jih je organizirala SMAR in sicer na plezalnega tabora v okolici Innsbrucka v Avstriji in alpinističnega tabora v Rocchetti Alti di Bosconero v Italiji. Matic se je v letu 2012 posvetil predvsem vrhunskemu skalnemu plezanju v plezališčih in od začetka leta preplezal že 11 smeri z oceno 8b ali več. Najbolj izstopa njegov uspeh v smeri Histerija z oceno 8c+ v Mišji peči pri Ospu, ki je tudi njegova najtežja preplezana smer do sedaj. Oktobra se je, kot povabljen tekmovalec, udeležil tradicionalne plezalne tekme - Johanovega memoriala, v Ospu, ki ga organizira Silvo Karo. Trenutno se Matic Obid, s svojimi vrhunskimi športno-plezalnimi dosežki, uvršča med najboljše slovenske športne plezalce. Več o njegovih vzponih je objavljeno na domačih spletnih straneh in revijah.

Potrebno je omeniti še Mitjo Filipiča, ki je v letu 2012 opravil izpit za alpinista. Poleg tega je bil zelo aktiven tudi v naših gorah, kjer je splezal tudi dve prvenstvene smeri.

Poleg plezanju, izobraževanju, šolam in tečajem, naši člani namenijo nekaj svojega prostega časa tudi urejanju in vzdrževanju okoliških plezališč Lijak, Dolga njiva in Drnulk.

Kronološki pregled dejavnosti AO v 2012:

Januar:

- Vrnitev Matica Obida iz odprava Venezuela, udeleženec Matic Obid (Luka Kranjc). Odprava je trajala od decembra 2011 do januarja 2012. Preplezane so bile zahtevne smeri, od tega 1 prvenstvena in 3 prve ponovitve.

Februar:

- 18.2. končni izpit in zaključek Alpinistične šole 2010-2012, kjer smo izobrazili 18 novih pripravnikov

- občni zbor v Lepeni in izvolitev novih predstavnikov odseka

Marec:

- odprava Rocky Mountain, Kanada, udeleženec Jernej Arčon supaj s še 3 člani drugih slovenskih odsekov, 13.3.-8.4., podprta s strani PZS. Prvotni plan plezanja v visokih stenah so opustili zaradi neugodnih snežnih razmer. Preplezali pa so lepo število zahtevnih zaledenelih slapov in kombiniranih smeri.

- tabor Chamonix, Francija, plezanje snežnih-lednih smeri nad100 m, 5 udeležencev, 21.-25.3. Udeleženci našega odseka: Tomaž Cingerle, Pavel Ferjančič, Mitja Mikuž in Mitja Filipič. Preplezali so 2 smeri v okolici koče Argentiere.

April:

- tabor Paklenica, Hrvaška, plezanje športnoplezalnih in delno oprelmjenih smeri nad100 m– priprava na plezanje v gorah, 8 udeležencev, 26.4.-1.5.

- tabor Arco, Italija, športnoplezalnih, delno oprelmjenih in neopremljenih smeri nad100 m– priprava za plezanje v gorah, 25 udeležencev, 26.4.-1.5. Opravili smo 25 vzponov v smereh daljših od 100m.

Maj:

- Mitja Filipič opravi teoretični in praktični del izpita za alpinista.

Junij:

- osrednji tabor odseka Cortina d'Ampezzo, Italija, pezanje delno opremljenih in neopremljenih smeri nad100 mv gorah, interno izobraževanje oz. obnavljanje znanja in predstavitev novosti, nabiranje plezalnih izkušenj mlajših pripravnikov in njihova priprava za samostojnejše alpinistično udejstvovanje in sodelovanje pri nadaljnih društvenih aktivnostih, 22 udeležencev, 23.6.-3.7. Opravljenih je bilo 41 vzponov v smereh daljših od100 m.

Julij:

- plezanje v domačih gorah

Avgust:

- tradicionalni spominski tabor v Lepeni, plezanje okrog Trente in Vršiča, plezanje neopremljenih smeri nad100 mv gorah, 18 udeležencev, 4.-5.8. Mitja Filipič in Monika Korenč splezala prvenstveno smer Spominska smer Rada Dominka  v Velikem Snežnem vrhu nad Možnico.

- tabor Wilder Kaiser, Avstrija,  plezanje delno opremljenih in neopremljenih smeri nad100 mv gorah, 10 udeležencev, 11.8.-15.8.

September:

- Mitja Filipič opravi izpitno turo za alpinista

- Začetek nove alpinistične šole 2012-2014

Oktober:

- Organizacija tradicionalne športno-plezalne tekme v plezališču Dolge njive

- Športno-plezalni obisk Španije (Siurana, Margalef, Montsant), udeleženci z odseka: Tomaž Cingerle, Mitja Mikuž, Tanja Brstilo ter 6 članov drugih plezalnih društev. Preplezane smeri do težavnosti 7b NP.

- Ob petkih v prostorih PD se odviajo predavanja alpinistične šole, za vikende pa praktične vaje

November:

- organizacija tradicionalnega gorskega teka na Krnska jezera in zaključek alpinistične sezone

- odprava Patagonija, udeleženec Rok Stubelj, od 17.11. do 9.12., v navezi s še dvema članoma Tinetom Cudrom (AO Bovec) in Domnom Kastelicem (AAO) preplezal smer v zahodni steni Cerro Torreja.

- Za vikende se odvijajo praktične vaje alpiništične šole

December:

- 9.12. praktični izpit športnoplezalnega dela alpinistične šole. Izšolali smo 20 pripravnikov športnega plezanja.

 

4.4. POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Vodniški odsek je v letu 2012 štel 14 vodnikov in dve članici. Ponovno se je v vodniško delo vključil en vodnik, v drugi polovici leta pa je vodniško delo opazoval kandidat za novega vodnika. V planu je bilo 51 tur, od tega jih je bilo izpeljanih 41. Za izvedbo vseh izletov smo potrebovali kar 1320 ur, vrednostno bi po ceni 7€ znašalo 9.240,00€, upoštevajoč samo čas za izvedbo ture. Izpeljali smo 18 letnih lahkih tur, 6 zahtevnih in dve zelo zahtevni ter 9 lahkih zimskih in 4 zahtevne zimske ture ter 2 turno kolesarski. Kar osem tur je odpadlo zaradi slabega vremena, dve pa ker ni bilo prijavljenih. Od tega je odpadlo turno smučanje in eno turno kolesarjenje ter skoraj vsi planirani izleti v mescu aprilu in pohod po Vitovski krožni poti.

V hribe smo skupno peljali 1468 planincev, od tega 457 preko planinskih skupin. Dva 8-dnevna društvena izleta sta bila izpeljana v Bosno pod vodstvom Darka Božiča in Denisa Turka ter na Sardinijo pod vodstvom Rajka Slokarja in Jožeta Sedevčiča. Obeh se je udeležilo po 40 planincev. Izleti so se pokrivali s prispevki udeležencev, v drugi polovici leta pa delno tudi iz sredstev, ki jih je društvo pridobilo od Mestne občine Nova Gorica za športno rekreacijo odraslih.

Izpeljali smo izlet za vodnike na Hochalmspitze v Avstriji, ki se ga je udeležilo 7 vodnikov.

Vodniki so se udeležili licenčnih izpopolnjevanj. Sestajali smo se enkrat mesečno. Pripravljali smo delovne programe za tekoče mesece in reševali tekočo problematiko odseka. Začeli smo z internim izobraževanjem, kar se je izkazalo za zelo koristno.

V odseku redno skrbimo za propagando - za raznašanje plakatov v oglasne omarice in za objavljanje obvestil v medijih. V letu 2012 nam je šlo zelo narobe, ker več mesecev ni delovala spletna stran PD, kar je zelo negativno vplivalo na delo vodniškega odseka. Srečanja vodnikov MDO Posočje v Podbrdu so se udeležili 4 vodniki, zbora vodnikov na Igu pa le 2.

Športna zveza je dvema vodnikoma podelila priznanje ŠZ za dolgoletno delovanje in sicer Bernardi Pisk in Aldu Šuligoju.  Bernarda Pisk je v letu 2012 letu prejela tudi priznanje PZS ob življenjskem jubileju.

 

4.5. POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

Markacijski odsek je bil v letu 2012 zelo aktiven. Odsek ima 3 registrirane markaciste in 4 pripravnike, ki so se udeležili tečaja za markaciste na Planini Razor.

17. aprila je bil opravljen ogled poti od zgornje postaje žičnice do koče pri Krnskih jezerih, zaradi priprave betoniranja. Poleg markacistov so bili pri ogledu prisotni še: predsednica in gospodar društva, član gospodarskega odseka in predstavnik TNP-ja. Od 18. do 20. maja je bila izvedena dostava in prevoz materiala za betoniranje in sanacijo poti pri Krnskih jezerih. Prisotnih je bilo 6 prostovoljcev. Dela so se opravljala v času od 5. do 7. julija in od 12. do 14. julija, ko se je zaradi slabega vremena    nadaljevalo s sanacijo poti, pri kateri je obakrat sodelovalo po 7 članov društva.

Odsek se je prijavil na razpis PZS za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel. Nabavili smo 8 smernih tabel. 2. avgusta so trije markacisti postavili smerne table na območju Krna, Batognice in Peskov. Na novo je bila postavljen drog s smernimi tablami pri spomeniku na Peskih, popravljeni in dopolnjeni so bili drogi s tablami na Škrbini. Na novo je bil postavljen tudi drog na parkirišču na planini Kuhinja. 9. avgusta so bile postavljene štiri smerne table na poti na Škabrijel. 2 pripravnika markacista sta v sklopu pripravniških akcij obnovila markacije na Škabrijel.

 

4.6. POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu deluje pet planinskih skupin in sicer: PS Dornberk (vodi jo Anton Harej), PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in PS Iskra (deluje v okviru ŠD Iskra in jo vodi Metod Ličen) in TD Banjšice.

Skupine izvajajo lastne programe, nekatere pa tudi v sodelovanju z društvom. Pohodi so lažje težavnostne stopnje in se jih običajno, razen v primeru slabega vremena, udeleži večje število pohodnikov. V letu 2012 so skupine popeljale v hribe ali na njihove tradicionalne pohode cca. 457 pohodnikov.

Planinska skupina Dornberk je v letu 2012 izvedla pohod po Bričevi poti 25. marca. Udeležilo se ga je cca 80 pohodnikov Pohod je bil v lepem vremenu, lepo izpeljan z zaključkom v Tonetovi dolini.    Planinska  skupina je kot vsako leto temeljito uredila in počistila  planinsko pot.

PS se je v lanskem letu udeležila organiziranih pohodov na Čaven ob kulturnem prazniku, Pohoda po Kraški gmajni, Velikonočnega pohoda na Malo Goro,  Pohoda po Banjški planoti in Pohoda Spomina na Krnska jezera ter drugih društvenih izletov. Člani planinske skupine sodelujejo z markacijskim odsekom pri čiščenju in markiranju planinskih poti.

 

Planinska skupina Trstelj je bila v lanskem letu aktivna. Izvedli so nekaj skupinskih pohodov, udeleževali so se tudi pohodov v organizaciji matičnega društva. Osrednji pohod skupine je pohod po Kraški gmajni, ki je bil izveden 11. marca in se ga je udeležilo kar 149 pohodnikov, od tega veliko iz matičnega društva in celo iz prijateljskih društev Trbovelj, Tolmina in Goriških Brd. Pohod je organizacijsko zelo velik zalogaj za skupino. Potrebno je določiti in urediti pot ter poskrbeti za oglaševanje pohoda. Vodji pomagajo prizadevni člani skupine, ki poskrbijo za ureditev trase poti in da se pohodniki med in po pohodu dobro počutijo.

Skupina je 5. maja organizirala tudi enodnevni izlet na Učko na Hrvaškem, ki se ga je udeležilo 35 planincev. Pri tem sta nam pri vodenju priskočila na pomoč vodnika matičnega društva. Dvakrat so se 4 člani skupine podali v Italijo. Enkrat na dvodnevni planinski izlet na Tore di Toblin in Monte Paterno, drugič pa na Cadini di Missurina. V jesenskem času so izvedli pohod iz Črnič po krožni poti na Sv.Pavel in se vrnili v Črniče.

 

Planinska skupina Šempas je žal v letu 2012 odpovedala tradicionalni 15. pohod po Vitovski krožni poti, zaradi daljšega deževnega obdobja in zelo slabe napovedi. Tradicionalno planiranih pohodov, kot so Dražgoše, Javornik, zimski pohod na Čaven, Velikonočni pohod na Malo goro in Pohod po Banjšicah, so se udeležili planinci vendar v manjšem  številu kot običajno.

PS je lani izpeljala en skupni izlet, in sicer od Doma v Lepeni, mimo Krnskih jezer, Bogatinskega sedla, doma na Komni in do slapa Savice. Tega pohoda se je udeležilo 34 planincev.

Za sam pohod je bila očiščena in na novo označena krožna pot. Dva naša markacista sta sodelovala pri društvenih akcijah markacistov. Plačilo članarine in nove vpise so tudi lani omogočili članom v dveh terminih, kot vsako leto.

 

Turistično društvo Banjšice je ob sodelovanju vodnika Jožeta Sedevčiča in finančni pomoči PD Nova Gorica uspešno izpeljalo tudi svoj tradicionalni 25. Sedevčičev pohod, ki se ga je udeležilo okrog 150 pohodnikov. Kot vsako leto so se tudi tokrat banjškarji izkazali s svojimi specialitetami in dobrim programom.

 

Planinska skupina Gostol združuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, naše družinske člane in prijatelje. Po okvirnem planu, ki si ga zastavimo vsako leto, organiziramo izlete prvo soboto v mesecu. Glede na okoliščine, vreme, delovne obveznost in želje posameznikov plan zamaknemo ali spremenimo. Podjetje Gostol naši planinski skupini za izlete posodi službeni kombi.  V letu 2012 smo izpeljali naslednje izlete: Lašček (18 udeleženih), Skopica (10 udeleženih), Skozno (18 žensk za 8. marec), Snežnik (9 udeleženih), Golica (z PD), Viševnik (7 udeleženih), Ojstrica (7 udeleženih) in Vintgar-Bled (20 udeleženih).

 

Planinska sekcija Iskra - Letrika je realizirala 7 pohodov in sicer: Ušesa Istre, Golica, Zajavor – Muzci, Braies (Croda del Becco) – Dolomiti (2-dnevni izlet), Benečija, Pohod Spomina – Krnjska jezera z dodatnim vrhom, Miklavžev nočni pohod. V lanskem letu so odpadli zaradi slabega vremena le trije pohodi in sicer Ratitovec, Kobla in pa Pristovski Storžič. Pohodov se je iz Letrike v povprečju udeleževalo med 20 in 30 pohodniki.

 

4.7. POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je v letu 2012 deloval v podobni sestavi kot v preteklih letih in s pomočjo članov drugih odsekov in tajništva društva. Odsek se je sestajal po potrebi oziroma so bile glavne operativne naloge realizirane telefonsko ali prek e-pošte. Glavne naloge so bile tudi v tem letu ustrezna, bolj transparentna predstavitev društva v javnosti ob tekočih aktivnostih, dokončanje prenove spletne strani, nabava propagandnega materiala za prodajo v naših kočah, priprava predavanj v zimskem času ter  priprava brošure za naslednje leto.

V nadaljevanju na kratko povzemamo realizirane aktivnosti v letu 2012:

- končno je zaživela prenovljena spletna stran – na članih odsekov in organov društva pa je, da jo napravimo zanimivo s poročanjem o vseh naših aktivnostih. Zaživelo je tudi e-pošiljanje društvenih novic.

- pred odprtjem koč je bil nabavljen promocijski material za prodajo po kočah, izbrana je bila fotografija t.i. »poletnega Krna«, ki bo šla v tisk pred odprtjem koč v letu 2013.

- skupaj z načelniki odsekov je bila pripravljena brošura o aktivnostih za leto 2013.

- v zimskem obdobju 2012/13 so bila pripravljena štiri predavanja na planinsko tematiko oziroma tematiko predstavitve naravnih lepot: osrednje predavanje je bilo novembra, kjer nam je Matevž Lenarčič predstavil svoje popotovanje okoli sveta z Pipistrelovim ultra lahkim letalom. Večnamenska  dvorana v prostorih na Rejčevi ulici je bila kar premajhna za vse obiskovalce. Decembra je  Lidija Vončina predstavila uspešen vzpon na dvoglavi Elbrus na Kavkazu. Januarja 2013 nas je naš član Karlo Bizjak navdušil s predstavitvijo pogumne kolesarske avanture po Južni Ameriki. Februarja 2013 nam je avtor razglednice »poletni Krn» Miljko Lesjak iz GRS Tolmin na prav poseben način predstavil Tolminsko – na sončni strani Alp. Dolgotrajen aplavz poslušalcev je bil namenjen tako odlični, profesionalni fotografiji kot njegovi tankočutni pripovedi.

Naše zadnje predavanje v marcu je pripravil naš alpinist oziroma vodja in član odprave v Patagonijo Rok Stubelj.  

Predavanja so bila zelo  dobro obiskana.

Zavedamo se, da odsek v letu 2012 ni opravil vsega zastavljenega dela. Vzrokov zanje ne bomo ponavljali, dejstvo pa je, da društvo, kot je naše potrebuje za svojo nadaljnjo rast profesionalen pristop, tako kar se tiče trženja storitev v gospodarski dejavnosti, kot tudi bolj »agresivnega« pristopa za povečanje članstva v društveni dejavnosti – seveda s programom, ki bo ustrezal članstvu.

 

4.8 VARSTVO GORSKE NARAVE

Posebnih aktivnosti v letu 2012 ni bilo. Na tem področju se v okviru MO (na izletih – taboru) trudi mlade vzgajati v skrbi za naravo in okolje. Na izletih se jih opozarja na naravne znamenitosti (odvisno od izleta), zaščitene rastline in živali, na primerno obnašanje v hribih oz. naravi nasploh (naj se ne kriči, naj se ne dela novih poti, ne trga rožic itd., na odnašanje smeti v dolino.

Nujno bo treba kadrovsko utrditi in razširiti odsek in ga tudi primerno vključiti v dejavnost društva.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel občni zbor članov planinskega društva Nova Gorica dne 22. 03. 2013.

To poslovno poročilo je veljavno sprejeto, ker je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva s strani nadzornega odbora. Ugotovitve in potrdilo o opravljenem nadzoru je priloga temu poslovnemu poročilu.

 

V Novi Gorici, 22. 03. 2013

Predsednica društva

Slava Katerina Murovec

Vsebina: 

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41