Login

Društvo

Poslovno poročilo za leto 2016

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

 

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

V letu 2016 je bilo v društvo včlanjenih 670 članov, to se je v primerjavi z letom 2015 (780 članov) zmanjšalo za 15% zaradi zmanjšanja članstva med predšolskimi in osnovnošolskimi otroci ter odraslimi do 65. let. V letu 2016 je bilo v društvo včlanjenih 15 predšolskih otrok, 110 osnovnošolcev, 42 srednješolcev in študentov, 396 odraslih članov in 107 članov nad 65. let.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2016 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- odseka za kulturo in propagando,

- planinskih skupin.      

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z  zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

 

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu sta bili v letu 2016 redno zaposleni dve osebi s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas, ki je bila v letu 2016 na porodniškem dopustu ter zaposlena, ki jo je nadomeščala za določen čas od 24.10. 2015 do 31.12. 2016.

Preko javnih del smo imeli zaposlenega enega delavca in sicer od 20. 6. 2016 do 19. 10. 2016. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe. Prav tako z osebo, ki je na društvu pomagala pri nabavi in naročilu blaga za posamezne planinske postojanke.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2016 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MK PZS, sredstva Mestne občine Nova Gorica, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih. Gospodarska kriza, ki traja že nekaj let, se odraža tudi v planinstvu, v skromnejših zahtevah planincev, zlasti pa v večjem številu enodnevnih planincev, ki hrano prinesejo s seboj.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2016 smo dosegli skupni prihodek v višini 381.348,71 €, ki je 13 odstotkov višji od doseženih prihodkov v letu 2015 in 10 odstotek višji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in Republike Slovenije je znašal 11.224,92 € in je bil v primerjavi z letom 2015 nižji za 11 odstotkov in za 40 odstotkov nižji kot smo planirali.

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev in najemnin so lani znašali 370.123,79 € in so za 14 odstotkov višji od preteklega leta in 11 odstotkov višji od planiranih. 

Odhodki so v letu 2016 znašali skupaj 364.484,79 € in so za 6 odstotkov višji kot leta 2015 in 17 odstotkov višji kot smo planirali. Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 16.863.92 EUR.

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč in poslovnega prostora v lasti društva. V letu 2016 se je GO redno srečeval in reševal problematiko vezano na poslovanje koč. Pri poslovanju in upravljanju planinskih postojank kot pridobitne dejavnosti smo tudi letos kljub solidnemu vremenu zabeležili povprečno sezono. Drugo sezono zapored smo imeli odprt  Dom pri Krnskih jezerih v zimski sezoni od 25. marca do 02. maja 2016, a tudi to sezono se je izkazalo, da to ni rentabilno. Zaradi ugodnih vremenskih pogojev smo sezono na Gomiščkovem zavetišči na Krnu in v Domu pri Krnskih jezerih nekoliko podaljšali in sicer do 02. oktobra 2016.

Za vzdrževanje in oskrbovanje postojank na Gomiščkovem zavetišču na Krnu, v Lepeni, v Planinskem domu pri Krnskem jezeru in Kekcu, so člani odseka prispevali okoli 1064 prostovoljnih delovnih ur.

V sezoni 2016 je bilo opravljenih nekaj investicij in redna vzdrževanja po postojankah:

Na upravi smo nabavili novo rabljeno vozilo VW transporter model KRPAN NS DMR 2.0 TDI (103KW/140KM) – kot zamenjava za poškodovano vozilo v prometni nesreči.

V Stjenkovi koči na Trstelju nismo opravili omembe vrednih vzdrževalnih del.

V Planinskem domu Kekec je bila izvedena velika investicija prenove kuhinje in pomožnih prostorov, zamenjana je kompletna keramika, obnovljene so strojne in elektroinstalacije, nova je kuhinjska napa, stropovi in strešna okna. Končna vrednost te investicije skupaj s projekti in nadzorom znaša 115.086,10 € brez DDV.

V Gomiščkovem zavetišču na Krnu smo uredili potrebno instalacijo za internetno povezavo zaradi davčne blagajne in poskrbeli za redna manjša vzdrževalna dela za nemoteno poslovanje zavetišča. V začetku junija smo poskrbeli za oskrbo s hrano in pijačo za zavetišče s helikopterjem, to se je ponovilo še v avgustu in septembru. 10. septembra so člani GO in predsednik namestili žig na vrhu Krna.

V Domu dr. Klementa Juga v Lepeni je bila uspešno zaključena popotresna sanacija depandanse, ki jo je delno financirala DTP vrednost teh izvedenih del je 29.017,99 €. Ob tem smo na lastne stroške tudi zamenjali strešno kritino, obnovili dotrajane elektroinstalacije, uredili ogrevanje z električnimi radiatorji, prenovili prostore in mansardo z novo talno oblogo, prepleskali zidove, prenovili sanitarije in popravili polkna. V domu Klementa Juga smo sanirali komplet sanitarije za osebje v 1. nadstropju ter zamenjali talno oblogo v hodniku z novo keramiko, uredili smo vodoinstalacije v sanitarijah za goste. Skupna vrednost teh del pa je 80.834,41€ brez DDV. V maju so člani GO z markacisti in predsednikom temeljito očistili in pospravili dom ter ga pripravili za novo sezono. V juniju so člani GO in predsednik razmontirali pograde in spraznili depandanso zaradi adaptacije, pokosili travo in uredili okolico doma in depandanse.

V Planinskega doma pri Krnskih jezerih so pred odprtjem doma za zimsko sezono člani GO in dva člana VIO v dvodnevni akciji odkidali in očistili zgornjo postajo žičnice ter dom pri Krnskih jezerih. Dom je bil v zimski sezoni odprt od 25. 03. do 02. 05. 2016. Pred začetkom poletne sezone so predsednik in člani GO postavili anteno za pridobitev satelitskega signala za potrebe internetne in telefonske povezave. Nova pridobitev je postavitev defibrilatorja pred dom, ki ga je donirala zavarovalnica Triglav. 14.08.2016 je bila predstavitev pravilne uporabe te naprave, vse zasluge za to pridobitev pa gredo predsedniku Branku Rutarju. V septembru so člani GO poskrbeli za prevoz in spravilo drv v Dom pri Krnskih jezerih in za Dom v Lepeni. Izpraznili so rezervoarje in zvozili posušeno blato iz čistilne naprave ter jo pripravili za naslednjo sezono. Očiščena je bila tudi trasa tovorne žičnice z žaganjem vej, ki so ovirale prehod košare.

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                                     2006  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013     2014    2015     2016                          

LEPENA                      781     961     573     576       694    816     595      454       543        580      484

KRN                             573     620     440     437        61     439      441      525       384       701      797

KRNSKO JEZERO   3511   3494   1928   2558  3214   3220   2907    3003      3023     2869    2912

SKUPAJ                     4865    5075   2941  3571   3969   4475  3943     3982    3950     4150   4193     

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2016 povečalo za 1% v primerjavi z letom 2015. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zvišale 1%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu za 13%. V Domu dr. Klementa Juga pa so se znižale za kar 17%.

 

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Odsek je sestavljalo enajst aktivnih članov, od tega je registriranih sedem vodnikov. Glavne aktivnosti mladinskega odseka so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. Mladinski odsek je bil s pomočjo odličnih mentorjev aktiven na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Fran Erjavec.

V letu 2016 smo izvedli 7 izletov in sicer: januarski izlet je odpadel, marca smo šli na Planino nad Vrhniko, Škocijanske jame in okolica, Blegoš, Belopeška jezera, Šija in na Komno. V decembru smo izvedli dvodnevno miklavževanje na Livških Ravnah, v juliju pa tradicionalni mladinski planinski tabor v Završnici. Zaradi vremena smo premaknili izlete, tako da je odpadel majski izlet. Skupaj smo na izlete popeljali 433 otrok.

Letos je mladinski odsek izpeljal 41. mladinski planinski tabor Završnica. Vreme je bilo sicer naklonjeno, sončno, tako da smo izpeljali večino zastavljenih aktivnosti, zadnji večer pa smo morali zaradi vetra evakuirati tabor v prostore telovadnice. V novembru smo izpeljali tudi srečanje udeležencev tabora na Banjšicah, tokrat zaradi vremena brez pohoda, le kosilo in ogled slik.

V preteklem letu je ena članica uspešno opravila tečaj za planinskega vodnika kategorije A, dva člana sta se udeležila zimskega izpopolnjevanja.

V preteklem letu smo se prijavili na razpise MONG, ki pa so bili zavrnjeni. PZS nam je prek razpisa za izpeljavo tabora odobril sredstva v višini 339,77€, 1000€ namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita. Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji, število udeležencev tabora smo morali kljub velikemu povpraševanju omejiti, mesta so se zapolnila v treh dneh. Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb.

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Leto smo pričeli z izpitom zimskega dela alpinistične šole. Izpit je opravilo deset tečajnikov, ki so nato kot mladi pripravniki nadaljevali z aktivnostjo. Upad aktivnih po koncu šole je bil nekoliko manjši kot v šolah preteklih let. Večina je aktivnost stopnjevala tako po kvantiteti kot kvaliteti tur ter se udeleževala taborov, sestankov in se na splošno družila med seboj. Pohvala gre njihovemu načrtnemu pristopu k alpinizmu in stopnjevanju težavnosti ter posledično vse boljšemu poznavanju gibanja v stenah in gorah. Svoje znanje so utrjevali tako v Julijskih in Kamniško-savinjskih Alpah, kot v Karnijskih Alpah in Dolomitih. Spoznali so razsežnosti in težavno orientacijo tudi v velikih stenah, kjer so povratki v primeru zapletov dolgotrajni in težavni. Pomembno je še omeniti njihov vsestranski pristop do gora, s katerimi so stik ohranjali ne le s plezanjem, ampak tudi preko pohodov v različnih razmerah in s turnim smučanjem. S tem so utrjevali ljubezen do gora, ki je v alpinizmu še kako potrebna.

V začetku leta je PZS podeljevala priznanja za posebne dosežke v alpinizmu. Nagrado za življenjsko delo je dobil naš član Peter Podgornik. Peter je s svojim delom na spletnem mestu Primorske stene nadaljeval tudi v lanskem letu in med drugim večkrat predaval o svojih štirih desetletjih alpinizma. 

Spomladi je bilo v ospredju turno in alpinistično smučanje ter plezanje v plezališčih. Poleti smo izpeljali tradicionalni spominski tabor v Lepeni. V sklopu tabora smo plezali v Belih Vodah, Mangartu, Velikemu Špičju, Prisojniku, prečili greben Pihavcev ter športno plezali. Poletje je bilo zaznamovano še z obiski Zahodnih Julijcev in Dolomitov. Mladi pripravniki so večkrat obiskali dolino Belih vod.

Od spomladi do jeseni smo urejali in opremljali plezališča Dolga njiva in Drnulk.

Za konec alpinistične sezone smo izvedli tradicionalni tek do Krnskega jezera. Velika udeležba in vzdušje sta pozitivno vplivali na nadaljnjo delo odseka.

Mrzla in suha zima je nato nudila posebne pogoje, ki jih je veljalo izkoristiti. Tako mladi pripravniki kot starejši člani odseka, večkrat skupaj, so opravili veliko število zimskih tur. Plezali so v Špičju, Škrlatici, Triglavu, Krnskem in Kaninskem pogorju. Preplezali so tudi veliko ledenih slapov. Število zimskih vzponov pozitivno izstopa v primerjavi z zadnjimi zimami.

Število registriranih članov je trenutno 19. Med temi je 5 alpinistov in ena alpinistka, 3 alpinistični inštruktorji, 3 starejši pripravniki in dve starejši pripravnici ter 4 mlajši pripravniki in ena mlajša pripravnica. Skupno so člani odseka opravili približno 200 alpinističnih tur. Največ tur/smeri je zbral mladi pripravnik Aleksij Kraljič – 34.

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Dejavnost, ki jo izvajamo posamezni odseki Planinskega društva Nova Gorica se ne morejo meriti z rezultati gospodarskega odseka, saj niso profitnega značaja. Naše dejavnosti: pohodništvo, turno kolesarjenje, turno smučanje niso merljive s finančno vrednostjo, ampak v vplivu, ki ga imajo na člane in s tem na samo delovanje društva .

Vodniki vodniško izletniškega odseka pri Planinskem društvu Nova Gorica smo v letu 2016 v gore popeljali 1513 planincev. Odsek šteje 16 članov. Narava dela je za vsako posamezno turo zelo različna. V primeru enodnevne zelo zahtevne ture je velika zahtevnost, saj zahteva veliko odgovornosti in strokovne usposobljenosti vodnika. Veliko truda in priprav zahtevajo tudi več dnevni izleti. V letu 2016 je bil najobsežnejši izlet v vzhodni del centralnega masiva v Franciji. Izlet je bil 8-dnevni. Izvedene so bile 4 ture. Prav tako je bil izveden 10-dnevni izlet na vrhove Črne gore in Albanije, kjer so se povzpeli na 8 vrhov. Skupno je bilo izpeljanih 35 tur. Za izvedbo vseh tur je bilo potrebno kar 56 dni, kar s pripravami in izvedbo presega 1300 delovnih ur. Izveden je bil tudi vikend turne smuke in pohodništva pri Krnskih jezerih, ki se ga je udeležijo 13 oseb. Na takih dnevih se poleg same aktivnosti ljudi seznanja in uči turnega smučanja in varne hoje v zimskih razmerah. Odsek izvaja tudi ture turnega kolesarjenja. Za vse omenjene dejavnosti noben vodnik ni plačan. Naše delo je prostovoljno.

V letu 2016 smo imeli kar štiri vodnike, ki že 25 let, brez prekinitve vodijo pohode pri Planinskem društvu Nova Gorica. To so Toni Gleščič, Jože Sedevčič, Rajko Slokar in Lidija Vončina. Več kot 30 let vodenja ima vodnik Oskar Birsa, ki je pri Planinski zvezi Slovenija prejel najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, naziv in znak častnega vodnika Planinske zveze Slovenije.

V letu 2016 smo bili tudi organizatorji meddruštvenega srečanja vodnikov MDO Posočja.

Za vse omenjene aktivnosti se vodniki moramo dobro pripraviti in imeti ustrezno opremo ter biti ustrezno usposobljeni. Oprema je zelo draga, je pa nujno potrebna. Tudi obdobna izpopolnjevanja so sedaj, ko Planinska zveza Slovenije nima več sredstev za izobraževanja iz EU, postala zajeten zalogaj za društvo. V letu 2016 je bilo na izobraževanju 8 vodnikov. Brez potnih stroškov je bil strošek izobraževanja 455€. Poleg omenjenega mora odsek vsako leto nabaviti del opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno in varno delo.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

Markacisti so v letu 2016 opravili cca. 550 ur prostovoljnega dela. Na društvenih poteh so opravili naslednje delovne akcije:

24. 3. 2016 markiranje Sabotina (čiščenje in markiranje po severni strani do vrha in po južni do Solkana)

5. 5. 2016 postavljanje stopnic pri mostu v Solkanu, betoniranje droga in smerokaznih tabel

9. 5. 2016 urejanje in čiščenje okolice koče v Lepeni

13. 5. 2016 čiščenje in označevanje poti za Ultramaraton na progi od Kuclja, Vitovske cerkve do Raven

23. in 24. 7. 2016 markiranje, čiščenje, košenje in žaganje na poti Lepena – Krnska jezera do vrha Velike babe, Krnska jezera, Škrbina, Krn

5. in 6. 9. 2016 čiščenje in markiranje Lipa-Trstelj-Fajti hrib

29. 10. 2016 betoniranje kolov za smerokazne table na Vitovski krožni poti

5. 11. 2016 čiščenje in postavljanje smerokazov za pohod po Vitovski krožni poti

14. 5. 2016 so se udeležili zaključka tečaja markacistov pripravnikov v Lepeni. Isti dan so pri cerkvi na Vitovljah dežurali na Ultramaratonu, ki so ga organizirali alpinisti iz Vipave. 4. 6. 2016 so se 4 markacisti udeležili delovne akcije iz Hudajužne do Porezna, ki so jo organizirali markacisti iz PD Podbrdo. 2. 7. 2016 se je 5 markacistov udeležilo dneva markacistov v Kočevju, kjer so markirali in čistili poti na Kočevskem. 7. 7. 2016 so z markacisti PD Ajdovščina čistili in markirali pot od Kuclja do Velikega roba. 12. 7. 2016 se je načelnik udeležil akcije tehnične službe PZS, ki je postavljala žično zaščito (jeklenico) od Škrbine do Batognice.

 

4.6 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu delujejo štiri planinske skupine in sicer: PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in planinska sekcija ŠD MAHLE Letrika (vodi jo Silvana Pelicon).

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

Planinska skupina Trstelj je tudi v letu 2016 izpeljala pohod po Kraški gmajni, ki se ga je udeležilo 100 planincev.

Člani planinske skupine Šempas so se v letu 2016 udeležili kar nekaj pohodov in izletov, čeprav v manjšem številu. Že drugič so sodelovali pri izpeljavi gorskega maratona 100 Ultra trail Vipava, ki je potekal 14. maja in sicer z označitvijo trase od Kuclja do Vitovelj in dalje čez Ravne do glavne ceste v Črničah ter s celodnevnim dežurstvom na kontrolni točki in okrepčevalnici na Vitovljah. Vremenska napoved za 5. novembra ni bila ugodna, vendar 18. Vitovski pohoda niso preklicali, v upanju, da bo vreme dopustilo izvedbo pohod po skrajšani trasi. Pohoda sta se udeležila dva planinca, saj je ves dan deževalo. Na področju urejanja poti na trnovsko vitovskem območju je bilo lani opravljeno čiščenje in označevanje poti na progi od Kuclja do Vitovske cerkve in naprej do Raven, čiščenje in markiranje od Kuclja do Velikega Roba in še nekaj akcija. Skupaj je bilo opravljenih cca 200 ur prostovoljnega dela.

Turistično društvo Banjšice je uspešno izpeljalo svoj tradicionalni 29. Sedevčičev pohod, ki se ga je udeležilo 130 planincev.

Planinska skupina Gostol združuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, njihove družinske člane in prijatelje. V preteklem letu so izvedli nekaj planinskih pohodov tudi v okviru društva.

Planinska sekcija MAHLE - Letrika je v letu 2016 v sodelovanju s PD Nova Gorica razpisala 13 izletov oz. pohodov. Po programu so izvedli 10 pohodov in sicer: Golaki ob polni luni, Matajur, Velikonočni pohod na Lašček, Ciprnik in Vitranc, Mte. Passubio in Cima Palon Italija, nočni pohod na Krn, Prestreljenik, Hafner Avstrija, Spominski pohod na dr. Andlovica, Na Štefanovo po Slovenski Istri. Število udeležencev na pohodih niha, kar je seveda pogojeno z vremenskimi razmerami, zahtevnostjo načrtovanih pohodnih tur, ustaljeno se izletov udeležuje med 10 in 20 pohodniki. Trudimo se tudi na promociji pohodništva, hoje oz. gibanja naših zaposlenih nasploh, saj se dobro zavedamo kako je gibanje pomembno za zdravje zaposlenih.

 

4.7 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2016 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva. Propagandni odsek deluje kot podpora dejavnosti celotnega društva.

Glavne naloge so bile tudi v tem letu ustrezna, bolj transparentna predstavitev društva v javnosti ob tekočih aktivnostih. Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic in edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva.

V decembru je bila pripravljena brošura o aktivnostih za leto 2017.

V zimskem obdobju je bila pripravljena štiri predavanja:

Darja Kolavčič – Pakistan

Ivo Saksida – Blizu sonca in daleč od sveta

dr. Irena Mrak – Novodobni načini rekreacije v gorskem svetu

Pia Peršič in Andrej Martinčič – S kolesom po Slovenski turnokolesarski poti

 

4.8 VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek ima 9 članov. Od tega so štirje varuhi gorske narave. Aktivnosti v letu 2016:

1. Predavanje »Novodobni načini rekreacije v gorskem svetu« - 18. 2. 2016 v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica Sodelujoči: Dr. Irena Mrak - alpinistka, dr. geografije in načelnica Komisije za varstvo narave pri Planinski zvezi Slovenije, Peter Podgornik - vrhunski alpinist, gorski reševalec, planinski publicist, prejemnik nagrade za življenjsko delo v alpinizmu v letu 2016, Mag. Daniel Rojšek – strokovni sodelavec na Zavodu RS za varstvo narave, Marko Radovanovič – predstavnik inšpektorata.

2. Čistilna akcija na Kekcu in Škabrijelu, 9. 4. 2016

Odsek za varstvo gorske narave je v sodelovanju z Društvom za rekreacijo, kulturo in zgodovino Škabrijel 1917 izvedel čistilno akcijo na Kekcu in Škabrijelu. Sodelovalo je osem članov odseka in opravilo 48 prostovoljnih ur. Očistili smo poti na Kekec in Škabrijel ter samo okolico koče na Kekcu. Akcija je bila predstavljena v časopisu Primorske Novice in Goriška. Odsek se bo trudil, da bo akcija postala tradicionalna.

3. Srečanju varuhov gorske narave MDO PD Posočje na Trstelju 4. 6. 2016, ki je potekalo v organizaciji odseka VGN PD Nova Gorica so se pridružili tudi varuhi gorske narave iz MDO PD Notranjska.

Srečanja so se udeležili varuhi iz MDO Posočje, pripravniki za VGN, predsednik MDO Posočje Gregor Rupnik in predsedniki društev MDO Posočje .Iz Brestovice pri Komnu smo se podali  na pohod in ogled Grofove jame nad Brestovico. Sledilo je strokovno predavanje gasilcev o požaru na Krasu na Šumki leta 2006 v gasilskem domu v Komnu. Srečanje smo zaključili na Trstelju z razpravo in družabnim srečanjem.

4. Poletni naravovarstveni tabor VGN za otroke na Kambreškem od 30. 6. – 3. 7. 2016

Tabor je potekal v Domu vojnih veteranov na Kambreškem. Udeležili so se ga osnovnošolci iz sedmih osnovnih šol, varuhi gorske narave, mladinski mentorji MO PD Nova Gorica, učiteljice, člani alpinističnega odseka PD Nova Gorica ter kuharica. S pomočjo strokovnjakov so otroci spoznavali vrste metuljev, ptičev ter ostali živalski svet. Obiskal nas je tudi alpinist in otroci so se preizkusili v prusikarjenju ter spustu ob vrvi. Spoznavali smo svet okoli reke Idrije, kjer smo se tudi kopali. Zadnji dan smo imeli zaključek na katerega smo povabili starše.

5. Srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev ter zaključek tečaja VGN 2016 v Planinskem domu pod Ježo 8.- 9. 10. 2016

Ob pomoči varuhov gorske narave PD Nova Gorica se je izvedlo srečanje in zaključek tečaja v Planinskem domu pod ježo. Dva tečajnika VGN PD Nova Gorica sta uspešno zaključila tečaj za varuhe gorske narave.

 

 

Predsednik društva       

                                                                                                                                                                                                                                          Branko Rutar

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41