Login

Društvo

Poslovno poročilo društva za leto 2022

 

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6. 9. 2007. Od 11. 7. 2019 pa ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-1206/2019/2 (081-06) z dne 11. 7. 2019.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 9 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2022 je bilo v društvo včlanjenih 649 članov. Število članov se je v primerjavi z letom 2021 (566 članov) povečalo za 14%. Glede na starostno strukturo članstva je bilo v društvo včlanjenih 7 predšolskih otrok, 125 osnovnošolcev, 41 srednješolcev in študentov, 345 odraslih članov in 131 članov nad 65. let.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2022 izvajala preko naslednjih odsekov:

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- markacijskega odseka,

- odsek za varstvo gorske narave (VGN).

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

 

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- Planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu je bila tudi v letu 2022 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas. Za določen čas je bila zaposlena oseba kot strokovna sodelavka za gospodarstvo in negospodarstvo. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, podjemne pogodbe in študentsko delo. Z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami, se je prav tako sklenilo podjemne pogodbe.

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

 

V prvi polovici leta so na določena področja delovanja društva še vedno vplivale razmere v vezi z epidemijo Covid-19 iz preteklih dveh let.

Poslovanje društva je tudi v letu 2022 potekalo v smeri:

-  izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma ter drugih aktivnosti v javnem interesu;

-  opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.

Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa Mestne občine Nova Gorica, dotacije PZS za planinske poti, sofinanciranja Civilne zaščite, nadalje s prispevki članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, administrativno podporo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, pisarniški material, kar se vse pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti. Dobava do Gomiščkovega zavetišča na Krnu je izvedena z dostavo materiala do Zaslapa in od tam s helikopterskimi prevozi, kar predstavlja visok strošek.

Postojanke smo sezonsko odpirali in zapirali v predvidenih terminih z izjemo Planinskega doma pri Krnskih jezerih, ki je bil odprt več časa, saj se je izvajala v domu energetska sanacija. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni je bil odprt od 27. 5. do 26. 9. 2022 in v času pohoda spomina 12. 11. in 13. 11. 2022. Planinski dom pri Krnskih jezerih je bil odprt od 27. 5. do 23. 10. 2022. Dom je bil odprt ponovno od 11. 11. do 13. 11. 2022 za pohod spomina in v času novoletnih praznikov od 23. 12. do 2. 1. 2023. Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa je poslovalo od 2. 6. do 12. 9. 2022. Po dveletni prekinitvi zaradi epidemije oz. omejitev in prepovedi je bila ponovno izvedena prireditev pohod spomina Krnska jezera in tradicionalno silvestrovanje v Planinskem domu pri Krnskih jezerih.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2022 smo dosegli skupni prihodek v višini 493.223,57€, kar je 20 odstotkov več prihodkov kot v letu 2021. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti (članarina, donacije in dotacije) je znašal 10.752,01€ in je bil v primerjavi z letom 2021 nižji za 2 odstotka. Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje, najemnin in drugi prihodki so lani znašali 482.366,44€ in so za 21 odstotkov višji kot v preteklem letu. Prihodki od prodaje so se zvišali za 25 odstotkov.

Odhodki so v letu 2022 znašali skupaj 459.379,14€ in so za 19 odstotkov višji kot leta 2021. Na povečanje odhodkov je vplivalo povečanje stroškov materiala, blaga, stroškov dela in storitev.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 33.844,43€.

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

 

Gospodarski odsek društva s svojim delovanjem skrbi za nemoteno delovanje vseh naši petih planinskih postojank. Pokriva vzdrževalni, sanitarni, tehnični in oskrbovalni del. Kot vsako leto so člani odseka intenzivno sodelovali pri pripravah naših postojank na poletno sezono.

V lanskem letu so se gospodarskemu odseku pridružili trije novi člani in sedaj odsek šteje 10 aktivnih članov. Predsednica društva je bila izvoljena v gospodarsko komisijo Planinske zveze Slovenije in je sodelovala na sejah komisije. Prav tako se je še z dvema članoma društva udeležila sejma Alpe Adria, kjer so predstavljali naše postojanke. V decembru 2022 je bil izvoljen nov načelnik odseka.

Gospodarski odsek je sodeloval pri helikopterski oskrbi Gomiščkovega zavetišča na Krnu. Pridobilo se je nov skladiščni prostor - stajo za namene oskrbe Krna in sicer na planini Slapnik. Stajo se je delno saniralo ter postavilo lesen podest.

V preteklem letu smo pri Domu dr. Klementa Juga v Lepeni sanirali vodovodni odsek med depandanso in kočo. Servisiralo se je tudi gostinsko opremo in na novo napeljalo električno napeljavo v domu. Pričelo se je z deli na obeh senikih.

Planinski dom pri Krnskih jezerih je naša največja postojanka, ki beleži največ obiska kar posledično prestavlja največ vzdrževalnih del za gospodarski odsek. V letu 2022 smo uspešno kandidirali na razpis za energetsko sanacijo Planinskega doma pri Krnskih jezerih. Sanacijo je bilo potrebno izvesti v poletni sezoni. Z deli smo aktivno pričeli takoj, ko so razmere dopuščale in sicer v začetku junija. Pri pripravi koče na sanacijo je poleg gospodarskega odseka aktivno sodeloval tudi markacijski odsek. Energetska sanacija doma je zajemala postavitev sončne elektrarne, v glavnem objektu se je postavilo notranjo izolacijo, montiralo rekuperatorje, postavilo talno gretje, zamenjalo okna in vrata, montiralo toplotno črpalko, zalogovnik za vodo, saniralo čistilno napravo, postavilo zunanji rezervoar za vodo ter montiralo nov agregat. V petem objektu se je saniralo električno napeljavo prav tako v glavnem objektu. V glavnem objektu se je saniralo pritlične sanitarije ter v sobe postavilo radiatorje. Opravilo se je generalni servis vseh aparatur v koči. Predsednica društva je pri energetski sanacijo doma celotno obdobje aktivno sodelovala in bila prisotna pri sami sanaciji na terenu. Posebna zahvala gre tudi Igorju Breščaku, ki aktivno sodeloval pri energetski sanaciji doma.

Na žičnici se je opravilo pregled jeklenice z UV napravo. Zamenjalo se je kolesa na stebrih in na vozičku, opravilo pregled celotne linije žičnice in menjalo olje.

V Stjenkovi koči na Trstelju se je saniralo sanitarije in kopalnico. Koča je bila v juliju zaprta zaradi požara, ki se je odvijal v njeni okolici. Prav tako so bile zaprte planinske poti v njeni okolici, nekatere do konca septembra 2022.

V okolici Planinskega doma na Kekcu se je asfaltiralo krožno pot okrog doma.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

                          2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022

Lepena              576    694    816    595    454    543    580    484  1011   1148   1132  1069  764  1040

Krn                     437     61    439    441    525    384    701     797   598    366    567    493    437    611

Krnska jezera  2558  3214  3220  2907  3003  3023  2869  2912  2923  3393  3568   2841 2390 3276

SKUPAJ           3571  3969  4475  3943  3982  3950  4150  4193  4532  4907  5267   4403 3591 4927

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2022 povečalo za 37% v primerjavi z letom 2021, kar je tudi posledica daljšega obdobja odprtja posamezen postojanke v primerjavi s prejšnjimi leti. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve povečale za 37%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu za 39% in v Domu dr. Klementa Juga za 36%.

Turistične bone (v nadaljevanju TB) je bilo mogoče koristiti še do 30. 6. 2022, kar je vplivalo na delež plačila s TB, ki je bil precej nižji kot v preteklih letih. Delež plačila s TB v Lepeni je znašal 1% (v letu 2021 - 16%, v letu 2020 -17%), pri Krnskih jezerih 2% (v letu 2021 - 27%, v letu 2020 - 16%), na Krnu pa 1% (v letu 2021 in 2020 6%).

 

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je v letu 2022 sestavljalo 10 aktivnih članov. Od tega je bilo registriranih 4 vodnikov in 4 mladinskih voditeljev, dva člana sta se poleti udeležila tečaja za mladinskega voditelja v Bavšici. En aktiven mladinski voditelj se je vključil v vodstvo mladinske komisije in je bil eden izmed organizatorjev letošnjega tečaja za mladinske voditelje.

Prvo polovico leta še nismo imeli dovoljenja organizirati planinske izlete v sodelovanju z osnovnimi šolami, zato je bila udeležba na izletih manjša. Komaj na prvem izletu v tem šolskem letu, ki smo ga organizirali v začetku oktobra, smo sodelovali z mentoricami iz osmih osnovnih šol.

V nedeljo, 6. februarja 2022 smo organizirali izlet po Kraškem robu. Začetek pohodne poti je bil pri cerkvi nad Črnim Kalom, izlet pa smo zaključili pri cerkvi v Hrastovljah. Izleta se je udeležilo 8 otrok, ena mentorica in 3 vodnice. V soboto, 16. aprila 2022 smo odšli na Matajur (iz Avse). Izleta se je udeležilo 7 otrok, 5 vodnikov in ena mentorica. V mesecu maju smo organizirali planinski izlet na Golico, vendar smo izlet odpovedali najprej zaradi slabega vremena, potem pa zaradi premalo prijav.

Od 9. julija do 16. julija 2022 smo imeli v kampu Rut v Svinem 47. mladinski planinski tabor. Izpeljali smo dva planinska izleta. Najprej na Starijski vrh in nato na Krasji vrh. Novost letošnjega tabora je bilo kolesarjenje, saj je vsak udeleženec lahko pripeljal svoje kolo. Organizirali smo kolesarjenje do Napoleonovega mosta na Nadiži. Obiskali pa smo tudi muzej sirarstva Planika v Kobaridu. Tabora se je udeležilo 18 otrok. 5 vodnikov je bilo prisotnih cel teden in 3 vodniki samo za vikend.

V soboto, 6. oktobra 2022 smo organizirali prvi izlet v tem šolskem letu. Povzpeli smo se na Slivnico iz Cerknice. Izleta se je udeležilo 24 otrok, 4 mentorice in 2 vodnika. Sredi oktobra smo imeli namen izpeljati še srečanje po taboru na Cerju, vendar smo ga najprej odpovedali zaradi premajhnega števila prijav. Srečanje smo organizirali še enkrat v nedeljo, 27. novembra. V Pomniku miru smo si najprej ogledali fotografije tabora in obujali spomine. Nato smo se podali na krajšo krožno turo do Fajtega hriba. V soboto, 12. novembra 2022 smo izpeljali planinski pohod na Nanos. Z avtobusom smo se zapeljali do lovske koče Vojkovo in nato peš do Vojkove koče na Nanosu. Vrnili smo se po položni poti do Razdrtega, kjer nas je počaka avtobus. Izleta se je udeležilo 37 otrok, 3 vodniki in 6 mentoric. V soboto, 5. novembra 2022 smo po par letih ponovno organizirali izlet in druženje za vodnike in mentorice našega odseka. Iz Zazida smo se povzpeli na Kojnik, Golič in Lipnik in se vrnili nazaj v Zazid. Po končanem pohodu smo se odpeljali do Izole. Dvema mentoricama smo se zahvalili za dolgoletno sodelovanje in pomoč na izletih mladinskega odseka ter jima izročili okvir z nekaj fotografijami skupnih izletov.

Načelnica odseka se je v soboto 22. oktobra udeležila srečanja vodnikov MDO Posočja, ki se je odvijalo na Koradi v organizaciji PD Brda.

V mesecu decembru smo načrtovali dvodnevno miklavževanje v koči na Gozdu (Vršič), vendar smo morali zaradi slabega vremena in bolezni udeležencev ter vodnikov izlet odpovedati. Konec decembra so nam postavili police v novem skladišču na Kekcu  za skladiščenje opreme.

V preteklem letu smo se prijavili na razpis za sofinanciranje poletnih taborjenj in prejeli 249,26 €. 1000 € namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita MONG, 350€ donacije je prispevalo podjetje Mab export d.o.o.

Kljub temu, da smo v prvi polovici leta imeli še prepoved vodenja izletov z osnovnimi šolami, smo v drugi polovici leto izpeljali začrtane izlete. Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru nobenih resnih poškodb.

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

AO je v letu 2022 štel 17 aktivnih članov, od tega 4 alpinistične inštruktorje, 4 alpiniste in 18 pripravnikov. Ti so na raznih akcijah v okviru društva opravili več kot 500 prostovoljnih ur, največ v okviru alpinistične šole, ostalo pa v okviru raznih društvenih akcij. V letu 2022 je odsek zabeležil velik porast vzponov (441) v primerjavi s prejšnjimi leti.

V zimskih mesecih so člani plezali predvsem zaledenele slapove, zasnežene grape, turno smučali ter opravljali zimske pristope na vrhove.

V marcu je zaključila alpinistična šola in odsek je pridobil 9 novih pripravnikov.

Prvi tabor v letu je bil tokrat za spremembo v Arcu, in sicer od 29. aprila do 2. maja. Člani odseka so tam plezali večinoma opremljene, dolge skalne smeri. Nekateri pripravniki so v spremstvu izkušenejših alpinistov in inštruktorjev prvič plezali dolge smeri.

Člani odseka so v poletnih in jesenskih mesecih plezali dolge smeri v skali pri nas in v tujini.

V začetku junija je potekal drugi tabor alpinistične šole, predviden v letu 2021, a zaradi vsesplošne pandemije premaknjen na 2022. Tabora, ki je potekal v Belih vodah (ITA), se je udeležilo 10 članov.

V prvem tednu avgusta je bil izveden osrednji tabor v Švici. Udeležilo se ga je osem članov odseka, ki so plezali v granitni skali.

Za krompirjeve počitnice je bil organiziran tabor v Paklenici (HR), ki se ga je udeležilo 15 članov odseka.

V novembru smo izpeljali tradicionalni Tek na Krnska jezera, letos že 18. po vrsti.

Sodelovali smo tudi z drugimi odseki; sodelovali smo na otroškem taboru in drugih akcijah odseka VGN. Štirje aktivni oz. skupno z neaktivnimi kar devet članov odseka sodeluje tudi v enoti za hitre reševalne intervencije (HRI) pri Civilni zaščiti Mestne občine Nova Gorica.

Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolga njiva in Drnulk. Posebej velja pohvaliti Janka Fona, ki je navrtal tudi nov sektor v Lijaku, zavzel pa se je tudi za širitev plezališča.

Načelnik se je udeleževal sej UO ter Zbora načelnikov AO-jev, ki ga organizira KA PZS.

Pavel Ferjančič in Blaž Grad sta zastopala AO/PD na državnih in mednarodnih tekmah v orodjarjenju (»dry tooling«).

Pridružila sta se nam dva nova člana, v svoje vrste pa smo zopet sprejeli enega bivšega člana.

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Vodniško izletniški odsek Planinskega društva Nova Gorica je v letu 2022 imel planiranih 51 aktivnosti, od tega 37 pohodniških, 2 smučarski, 4 tradicionalne pohode in 8 kolesarskih tur.

Izvedenih je bilo 28 pohodniških tur, 1 smučarska, 3 tradicionalni pohodi in 3 kolesarske ture.

Skupno smo v gore popeljali 802 udeleženca. Čeprav je odpadlo kar nekaj predvidenih tur, moramo biti zadovoljni, saj se je po dveletnem velikem zmanjšanju, predvsem zaradi covid razmer, stanje zelo izboljšalo. Nekaj načrtov je prekrižalo slabo vreme, veliko pa zdravstveno stanje vodnikov. Za nekatere pohode ni bilo zanimanja. Za izvedbo vseh aktivnosti v odseku smo po oceni opravili 1948 prostovoljnih ur.

Nekaj izletov je bilo izpeljanih skupaj z udeleženci planinske skupine Športnega društva Mahle Letrika, ki jo vodi Silvane Pelicon.

Udeleženci so v letu 2022 poleg slovenskih gora obiskali gore v Italiji, Avstriji, Bosni in Švici. V Švico je bil pod vodstvom Darka Božiča in Maje Kajzer izpeljan večdnevni izlet, ki se ga je udeležilo 43 udeležencev. Bila pa sta tudi sicer najbolj aktivna vodnika.

Večdnevni izlet je bil predviden na Poljsko, toda ni bilo dovolj prijav. Mogoče zato, ker sta bila objavljena dva večdnevna izleta, prav gotovo pa so na prijavo vplivale razmere, ko se je začela vojna v Ukrajini.

Odsek je v letu 2022 štel 20 članov. Od teh je bilo kar 11 neaktivnih, od tega kar 7 zaradi dolgotrajnih bolezni. V odseku smo se sestajali mesečno vsako 1. sredo.

Oktobra so se nekateri vodniki udeležili srečanja vodnikov na Koradi v organizaciji PD Brda, novembra pa zbora vodnikov na Igu.

Za več kot 30-letno delovanje na področju vodništva sta Stanislav Jablanšček in Toni Gleščič prejela znak PZS ČASTNI VODNIK.

Na področju izobraževanja so posamezniki skrbeli za urejanja licenc. Na licenčnem usposabljanju so bili trije vodniki po en vikend. Vodnik Marko Kodrič je v letu 2022 končal izobraževanje za B kategorijo, kar pomeni, da je vodnik za vodenje zelo zahtevnih kopnih tur.

Nada Pisk je vestno urejala objave po društvenih omaricah, za objave na spletni strani pa je skrbela tajnica Tina Mavrič. PD je po e-pošti pošiljalo vabila za izlete vsem članom.

Na pohodih na srečo ni bilo večjih poškodb, za kar smo zelo veseli in zadovoljni.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

V odseku je osem markacistov, a zaradi zdravstvenih težav nekateri niso aktivni. V letu 2022 smo markacisti opravili 250 ur dela na planinskih poteh in drugih obveznosti.

Začeli smo z urejanjem in markiranjem Martinove poti od Renških vrat do meje z Italijo pri Opatjem selu. Postavljali smo stebre in smerne table od Kopitnika do Velikega Roba. Akcijo smo imeli tudi na poti iz Lepene proti Krnskim jezerom. Udeležili smo se dneva markacistov v Novem Mestu. Pritrdili smo tablice za pot Julius Kugy od Bogatinskega sedla do Krnskega jezera. Organizirali smo skupno akcijo markacistov MDO Posočja in sicer od Trstelja do Cerja zaradi poletnega požara, ki je poškodoval pot. Pomagali smo tudi gospodarskemu odseku pri delih v Planinskem domu pri Krnskih jezerih.

 

4.6 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek VGN ima za seboj sedmo leto delovanja. V odseku je aktivnih 11 članov, od tega so štirje varuhi gorske narave, ostali so ljubitelji planin in narave. Skupaj so člani opravili 840 prostovoljnih ur.

Poletnivseslovenski naravovarstveni tabor je potekal v Laškem Rovtu v Bohinju od 24. 7. do 30. 7. 2022. Udeležilo se ga je 32 otrok in 6 mentorjev in kuhar. Sodelovala je Anica Podobnik, ki je vodila razne zanimive delavnice (miselne igre iz lesa in vrvic, lesena darila, itd.). Med tednom so na obisk prišli astronomi, ki so s teleskopi pokazali kako izgleda vesolje. Obiskal nas je tudi biolog, ki je na zanimiv način opisal življenje klopov, medveda, volka, in drugih bolj poznanih živali.

Izvedli smo tradicionalno čistilno akcijo na Kekcu in se pod vodstvom Mihe udeležili pogozdovanja na Krasu.

 

4. 7 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Delovanje planinskih skupin oz. sekcij je zaradi različnih razlogov okrnjeno. Zelo aktivna ostaja planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. V letu 2022 so se udeležili naslednjih pohodov: 6. 3. 2022 na Križno goro in Sv. Jošt nad Kranjem, 5. 6. 2022 na Mežaklo, 19. 8. – 21. 8. 2022 izleta v Bosno, 18. 9. 2022 pohoda v Avstrijo Gartnerkofel, 16. 10. 2022 pohoda v neznano (Valvasorjev dom pod Stolom), 19. in 20. 11. 2022 pohodov po Goričkem in 26. 12. 2022 potepanja po Slovenski Istri. Silvana Pelicon si prizadeva, da obvešča in spodbuja člane k hoji v gore in udeležbi na razpisane aktivnosti društva.

Planinska skupina Šempas, ki jo vodi Slavka Murovec začasno ni aktivna.

 

4.8 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2022 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času ter pripravo brošure je skrbela tajnica društva. V decembru je bila natisnjena brošura Kdaj kam 2023. Za objave po društvenih omaricah je kot že vsa leta skrbela Nada Pisk.

V letu 2022 je bilo izvedeno le eno predavanje in sicer 14. 12. 2022 Jana Čarga: Predstavitev jamarstva in najdaljšega jamskega sistema Migovec. Za organizacijo predavanje je kot že več let skrbela Slava Katerina Murovec.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel upravni odbor na seji dne 2. 3. 2023.

 

V Novi Gorici, 10. 3. 2023

 

                                                                                                                                                            Predsednica društva      

                                                                                                                                                                Franka Zega l.r.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41
22 April, 2024 - 08:37