Login

Društvo

Poslovno poročilo 2018

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

 

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

 

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

 

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

 

V letu 2018 je bilo v društvo včlanjenih 749 članov, to se je v primerjavi z letom 2017 (790 članov) zmanjšanje za 5%. V letu 2018 je bilo v društvo včlanjenih 13 predšolskih otrok, 194 osnovnošolcev, 49 srednješolcev in študentov, 409 odraslih članov in 125 članov nad 65. let.

 

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 

Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2018 izvajala preko naslednjih odsekov:

 

- gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- planinskih skupin.      

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2018 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

 

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

 

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

 

V društvu je bila v letu 2018 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas, ter tajnici za nadomeščanje za določen čas..

 

Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe. Prav tako z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi in naročilu blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami.

 

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

 Poslovanje društva je tudi v letu 2018 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

 

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MK PZS, razpisa Zavarovalnice Triglav d.d., razpisov Mestne občine Nova Gorica, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

 

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

 

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.

 

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih.

 

 

POSLOVNI REZULTAT

 

V letu 2018 smo dosegli skupni prihodek v višini 381.408,72 €, ki je 2 odstotka manjši od doseženih prihodkov v letu 2017. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in PZS je znašal 13.484,80€ in je bil v primerjavi z letom 2017 nižji za 12 odstotkov. Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev, najemnin in odškodnine so lani znašali 367.923,92 € in so za 1 odstotka manjši od preteklega leta.

Odhodki so v letu 2018 znašali skupaj 341.664,50 € in so za 1 odstotke manjši kot leta 2017. Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 27.331,86 EUR.

 

 

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

 

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč in poslovnega prostora v lasti društva. V letu 2018 se je GO redno srečeval in reševal problematiko vezano na poslovanje koč. Za vzdrževanje in oskrbovanje postojank so člani odseka in tudi člani ostalih odsekov opravili okoli 2350 delovnih ur.

 

V letu 2018 je bilo opravljenih nekaj investicij in redna vzdrževanja po postojankah:

 

V Stjenkovi koči na Trstelju smo nabavili nov pomivalni stroj, v Planinskem domu Kekec smo zamenjali dotrajana vhodna vrata

V Gomiščkovem zavetišču na Krnu smo sanirali vodohram in postavili nove sončne elektrarne.

V Domu dr. Klementa Juga v Lepeni smo zamenjali okna in vhodna vrata, dokončali depandanso in spodnje postaje žičnice, uredili skupna ležišča na podstrešju depandanse, obnovili bivak na spodnji postaji ž. obnovili spodnji senik in druga dela.

 

V Planinskega doma pri Krnskih jezerih smo nabavili nov traktor, uredili ogrevanje vode za potrebe gostov in namestili UV žarnico.

V Planinskem domu Kekec smo zamenjali dotrajana vhodna

 

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

                                2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017 2018

LEPENA                       781    961    573    576     694   816   595     454   543    580   484   1011   723

KRN                            573    620    440     437      61    439   441     525   384   701    797    598    278

KRNSKO JEZERO         3511  3494  1928  2558   3214  3220  2907 3003  3023  2869  2912  2923 3252

 

SKUPAJ                 4865  5075   2941  3571  3969 4475  3943  3982  3950  4150 4193  4532  4253

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2018 zmanjšalo za 7% v primerjavi z letom 2017. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zvišale 11% oz. so na lanskem številu, v Domu dr. Klementa Juga so se znižale za 29% zaradi predčasnega zaprtja koče. V Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa so se znižale za 53% zaradi kasnejšega odprtja zavetišča.

 

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

 

Mladinski odsek je do konca leta 2018 sestavljalo enajst aktivnih članov, od tega je registriranih devet vodnikov. Glavne aktivnosti mladinskega odseka (MO) so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. Mladinski odsek je bil s pomočjo odličnih mentorjev aktiven na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Fran Erjavec.

 

 

V letu 2018 smo izvedli 9 aktivnosti in sicer: februarja smo izpeljali zimovanje na Uskovnici, marca smo šli na Slavnik, aprila na skupni izlet z VIO v Dolino Glinščice, zaključni izlet junij na Planico nad Podpeškim jezerom, septembra na Vremščico, oktobra smo imeli srečanje po taboru, decembra na tradicionalno miklavževanje na Kočevskem, v juliju pa tradicionalni mladinski planinski tabor na Jezerskem. Zaradi vremena smo premaknili izlete, tako da je odpadel novembrski izlet.

V preteklem letu je mladinski odsek izpeljal 43. mladinski planinski tabor na Zgornjem Jezerskem. Vreme je bilo sicer naklonjeno, sončno, tako da smo izpeljali večino zastavljenih aktivnosti. V oktobru smo izpeljali tudi srečanje udeležencev tabora na Lokvah, z kratkim pohodom, ogledom slik  ter kosilom.

V preteklem letu se je ena članica udeležila tečaja za vodnika A kategorije, žal je tečaj za  mladinskega voditelja odpadel (zato je plan za leto 2019, da se tečaja udeležijo 3 tečajniki), enako se je zgodilo s tečajem za kategorijo B. Dve članici sta se udeležili izpopolnjevanja za kopne razmere, dve mentorici pa mentorskega tečaja v Bavšici.

V preteklem letu smo se prijavili na razpise MONG in PZS. PZS (MK) nam je prek razpisa za izpeljavo tabora odobril sredstva v višini 251,54€,  MONG je prispevala za izpeljavi letnega projekta 979,39€, 1000€ namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita, 120€ donacije je dala MAB Export.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji, število udeležencev tabora smo morali kljub velikemu povpraševanju omejiti, mesta so se zapolnila v treh dneh. Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb.

 

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

 

V sezoni 2017/18 je alpinistični odsek stel 19 registriranih članov, od tega tri instruktorje, 6

alpinistov, in 10 pripravnikov.

Člani odseka so skupaj opravili prek 150 vzponov v desetih državah, na treh različnih kontinentih.

Eden od instruktorjev je obnovil licenco, pridobili smo novega alpinista.

V avgustu smo organizirali vsakoletni spominski tabor v Lepeni, ki se ga je letos udeležilo deset

ljudi.

V septembru smo imeli osrednji tabor v okolici Canazei-ja v Dolomitih, ki se ga je udeležilo pet

ljudi.

Sodelovali smo tudi z drugimi odseki, dvakrat smo priskočili na pomoč gospodarskemu odseku

(kidanje žičnice pri Krnskih jezerih, nošnja tovora v Gomiščkovo zavetišče), sodelovali smo na

otroškem taboru in drugih akcijah odseka VGN.

AO je praznoval 40. obletnico obstoja in v ta namen v novembru pripravil srečanje (nekdanjih)

članov. Udeležba je bila nad pričakovanji, po naših podatkih se ga je udeležilo več kot sto ljudi.

V decembru smo izvedli tradicionalni 14. Tek na Krnska jezera, ki smo ga letos zamaknili zaradi

obletnice.

Prenovili smo spletno stran, ki je ze na polno zaživela.

Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolga njiva in Drnulk..

 

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

 

V letu 2018 je bilo v vodniško izletniškem odseku 18 članov. Po več kot petnajstletnem premoru se je ponovno registriral vodnik Pavel Drašček. Aktivno je v odseku delovala častna članica odseka, tako z vodenjem izletov kot pri opremljanju društvenih omaric.

Od planiranih 39 planinskih, turno smučarskih ter kolesarskih tur jih je deset odpadlo. Za izvedbo treh pohodov ni bilo dovolj prijav, za šest pohodov pa je bilo slabo vreme. Prav tako je odpadel v marcu vikend varne hoje v gorah, ker zaradi velike količine snega, PD ni uspelo odpreti koče pri Krnskih jezerih . Skupno smo v gore popeljali  1123 planincev.  Devet dnevni izlet v Pirineje je bil izpeljan skupaj s turistično agencijo. Na izletu je bilo 46 udeležencev. Opravili so šest pohodov. Kolesarji so izpeljali dve kolesarski turi.

Predviden smo imeli pohod na Krn za vodnike, vendar ni bil izveden.

Vodniki so sodelovali tudi na društveni delovni akciji pri spravilu drvi in delu na PD.

Vodniki so se udeležili licenčnih izpopolnjevanj. Sestajali smo se enkrat mesečno in urejali vodniško delo. Načelnica se je udeleževala sej UO PD.

Ob koncu leta smo iz sredstev, ki so bila namenjena odseku naročili enotna društvena oblačila.

.

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

 

V planinskem društvu Nova gorica deluje sedem markacistov. Na društvenih poteh smo opravili naslednje delovne akcije:

  1. 25.4.2018 – betoniranje kolov za smerne table na Vitovski krožni poti in pritrjevanje tabel. (dva udeleženca,14 ur dela)
  2. 11.5.2018 – čiščenje poti od Kuclja, Vitovske cerkve do Raven in označevanje tega dela poti za ultramaraton Vipavska dolina (106km) (4udeleženci, 32 ur dela)
  3. 12.5.2018 – sodelovanje na ultramaratonu Vipavska dolina 106 km pri Vitovski cerkvi. )8udeležencev, 80 ur dela)
  4. 26.5.2018 – Akcija na Sabotinu – nadelava stopnic na začetku planinske poti v Solkanu in popravilo smerne table, čiščenje poti in zapiranje bližnjic, ter markiranje na južni strani Sabotina do vrha (5 udeležencev, 40 ur dela)
  5. 2.6.2018 – Bovec – delavna akcija, markiranje in čiščenje po bovških planinah (1 markacist, 8 ur dela)
  6. 9.6.2018 – Lepena, Krnska jezera, čiščenje poti od Lepene do Krnskih jezer, na poti je bilo precej podrtih dreves. Več stopnic je bilo potrebnih prenove na določenih odsekih (6 udeležencev, 50 ur dela)
  7. 7.7.2018 – Dravograd – dan markacistov. Udeležili smo se vseslovenske akcije na širšem območju Dravograda (154 markacistov, 4 udeleženci iz PD Nova Gorica, 50 ur dela)
  8. 2.8.2018 – Kuhinja, Krn. Košnja in čiščenje steze od Zaslapa naprej proti Krnu. (4 udeleženci, 40 ur dela)
  9. 11.8.2018 – Čaven, Kucelj, Veliki Rob. Žaganje, košnja in čiščenje poti od koče na Čavnu do Kuclja in Velikega Roba. Akcijo je organiziralo PD Ajdovščina (1 udeleženec, 7 ur)
  10. Dela na Vitovski krožni poti v letu 2018: v desetih delavnih akcijah je bilo oddelanih 380 prostovoljnih ur.

 

 

4.6 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

 

Pri planinskem društvu delujejo štiri planinske skupine in sicer: PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in planinska sekcija ŠD MAHLE Letrika (vodi jo Silvana Pelicon).

 

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

 

Planinska skupina Šempasje v svojem 20. letu obstoja opravila naslednje aktivnosti:

 

- udeleževala se je v večjem ali manjšem  številu izletov  in pohodov matičnega društva in drugih društev (Dražgoše, zimski pohod na Čaven, pohod – Mala gora, Glinščica – v sklopu MO PD in še drugih lastnih pohodov in izletov;

 - v sklopu občnega zbora PS, ki je bil 25.2.2018 smo pobirali članarino PZ in organizirali potopisno predavanje Portugalska - pot Camina;

 - markacisti so s pomočjo drugih članov skrbeli za čiščenje in vzdrževanje Vitovske krožne poti ter drugih poti na trnovsko vitovskem območju (glej poročilo markacijskega odseka);

 -12.5.2018 smo opravljali celodnevno dežurstvo pri cerkvi na Vitovljah – gorski maraton 100 ultra – trail Vipava 2018;

 - organizirali in speljali tradicionalni 20. pohod po Vitovski krožni poti, ki se ga je za razliko prejšnjih let udeležilo cca 140 pohodnikov.

 

 

 POROČILO ŠD MAHLE Letrika - PLANINSKA SEKCIJA ZA LETO 2018

 

Člani planinske sekcije ŠD  MAHLE Letrika smo tudi v letu 2018 od skupno 12 načrtovanih izletov oz. pohodov uspešno izvedli kar 9  pohodov.

Za vse tri neizvedene pohode je botrovalo slabo vreme, in sicer dvodnevni pohod na Tirolsko v mesecu avgustu, katerega  smo ga prestavili na leto 2019.

Tudi v oktobru nam je izlet na Veliki vrh nad Grudnico  - 1071 m, preprečilo deževno vreme, v mesecu novembru pa sta bili na, že tolikokrat razpisani in

znani Matajur, prijavljeni le dve pohodnici, pa še tega je kasneje planinski vodnik zaradi slabe napovedi in  službenih obveznosti odpovedal.

 

Vseeno pa smo osvojili nekaj lepih vrhov   čez celo leto  in sicer:

 

01.       02.01.2018                        Slavnik (zamenjava za preveč zasneženi Snežnik)

02.       25.02.2018                        Poldanovec

03.       17.03.2018                        Pohod presenečenja v sklopu ŠI ŠD ob 40-letnici

04.       28.,29.04.2018                  Poti na otoku Krku

05.       19.,20.05.2018                  Soteska Barenschutzklamm in Zirbitzkogel

06.       09.06.2018                        Mala Ponca (nadomestilo za odpovedane Dolomite) 

07.       15.07.2018                        Mt.Verzegnis – Karnijske Alpe

08.       30.09.2018                        Kleiner Pal 1867 m – Karnijske Alpe

09.       26.12.2018                        Pot sedmih slapov v bližini Buzeta – Hrv.Istra

V planinski skupini se v zadnjem času  pojavlja kadrovski problem ker ni interesa mladih  za sodelovanje, dosedanji člani pa ne zmorejo več, zaradi česar je   ogroženo izvajanje določenih akcij planinske skupine. 

 

 

4.7 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

 

Propagandni odsek je tudi v letu 2018 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva.

 

V zimskem obdobju so bila pripravljena štiri predavanja:

-          5. december 2017 - Karlo Bizjak: MED GOSTOLJUBNIMI LJUDMI s kolesom po Centralni       Aziji: Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan.

-          10. januar 2018 – Oskar Birsa: KORZIKA – GORE MED NEBOM IN MOR-JEM

-          6.  februar  2018 –  Aleš  Česen:  ODPRAVA  V  KARAKORUM  (PAKISTAN)  vrhunski vzpon Aleša Česna in Luke Lindiča

-          7. marec 2018 – Darja Kolavčič: PORTUGALSKA – CAMINO. Predavanje bo potekalo v dvorani Goriške knjižnice v Novi Gorici.

 

4.8 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

 

Odsek ima 10 članov. Od tega so štirje varuhi gorske narave. Tudi v letu 2018 je Odsek za varstvo gorske narave izvedel vrsto akcij na področju varovanja narave.

Leto smo pričeli z naravovarstveno akcijo na Sabotinu. Niti orkanska burja ni zaustavila najpogumnejših udeležencev,ki so se podali na zahtevno pot po grebenu Sabotina. Ugotovili smo, da so izhodišča na Sabotin na nekaterih predelih zelo onesnažena s smetmi, katere smo v večjem obsegu tudi odstranili. Naše delo smo nadaljevali s sedaj že tradicionalno naravovarstveno akcijo Kekec – Škabrijel.

Sledile so priprave na vseslovenski tabor za otroke v dolini reke Idrije. Na taboru so nas obiskali in predstavili svoje dejavnosti astrolog, biologinja in strokovnjak za metulje in plazilce. Na ekološki kmetiji so otroci spoznavali način dela na kmetiji in pa oskrbo domačih živali. Po uspešni realizaciji tabora je sledilo skupno srečanje na kostanjevem pikniku. Na nivoju MDO Posočje smo pripravili akcijo pregleda stanja poti in narave v Tolminskem hribovju. Akcije so se udeležili varuhi gorske narave iz različnih planinskih društev ter člani teh društev. Sodelovalo je 19 udeležencev. Leto smo zaključili z naravovarstveno akcijo na Trstelju.

 

 

5. ZAKLJUČEK

 

To poslovno poročilo je sprejel občni zbor članov Planinskega društva Nova Gorica dne 15. 03. 2019.

To poslovno poročilo je veljavno sprejeto, ker je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva s strani nadzornega odbora. Ugotovitve in potrdilo o opravljenem nadzoru je priloga temu poslovnemu poročilu.

 

V Novi Gorici, 15. 03. 2019.

 

Predsednik društva       

                                                                                                    Branko Rutar

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41
22 April, 2024 - 08:37