Login

Društvo

Poslovno poročilo 2017

 POSLOVNO  POROČILO  ZA  LETO  2017

 

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

 Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

 Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

 Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

 

V letu 2017 je bilo v društvo včlanjenih 790 članov, to se je v primerjavi z letom 2016 (670 članov) povečalo za 18% zaradi povečanja članstva med osnovnošolskimi otroci. V letu 2017 je bilo v društvo včlanjenih 13 predšolskih otrok, 194 osnovnošolcev, 49 srednješolcev in študentov, 409 odraslih članov in 125 članov nad 65. let.

 

 2. DEJAVNOST DRUŠTVA

 Dejavnost planinskega društva obsega:

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2017 izvajala preko naslednjih odsekov:

 - gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odsek za varstvo gorske narave (VGN)

- odseka za kulturo in propagando,

- planinskih skupin.      

 

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

 

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

 

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

 

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

 

V društvu je bila v letu 2017 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas.

 

Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe. Prav tako z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi in naročilu blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami.

 

 

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2017 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

 

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

 

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MK PZS, razpisa Zavarovalnice Triglav d.d., razpisov Mestne občine Nova Gorica, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

 

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

 

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.

 

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih.

 

 POSLOVNI REZULTAT

 V letu 2017 smo dosegli skupni prihodek v višini 389.210,91 €, ki je 2 odstotka višji od doseženih prihodkov v letu 2016 in 11 odstotek višji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, donacije in dotacije občine in PZS je znašal 12.577,28 € in je bil v primerjavi z letom 2016 višji za 12 odstotkov in za 21 odstotkov nižji kot smo planirali.

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev, najemnin in odškodnine so lani znašali 376.633,63 € in so za 2 odstotka višji od preteklega leta in 16 odstotkov višji od planiranih.

Odhodki so v letu 2017 znašali skupaj 354.367,31 € in so za 3 odstotke nižji kot leta 2016 in 14 odstotkov višji kot smo planirali. Presežek prihodkov nad odhodki tako znaša 34.843,60 EUR.

 

 4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

 4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

 Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč in poslovnega prostora v lasti društva. V letu 2017 se je GO redno srečeval in reševal problematiko vezano na poslovanje koč. Tretjo sezono zapored smo imeli odprt Planinski do pri Krnskih jezerih v zimski sezoni od 10. marca do 2. aprila 2017. Za vzdrževanje in oskrbovanje postojank so člani odseka in tudi člani ostalih odsekov opravili okoli 1250 delovnih ur.

 V letu 2017 je bilo opravljenih nekaj investicij in redna vzdrževanja po postojankah:

 VStjenkovi koči na Trsteljuin vPlaninskem domu Kekecnismo opravili omembe vrednih vzdrževalnih del.

 VGomiščkovem zavetišču na Krnusmo pripravili za postavitev nove sončne elektrarne. V juliju in v avgustu smo poskrbeli za oskrbo zavetišča  s hrano in pijačo s helikopterjem.

 VDomu dr. Klementa Juga v Lepenismo dokončali depandanso in montažo opreme v sobah, uredili dve spalnici, obnovili kopalnico, postavili panoramske table, izvedli temelje bodoče drvarnice in pregledali in izpraznili čistilno napravo.

 VPlaninskega doma pri Krnskih jezerihsmo zamenjali polkne, posekali smreke, zamenjali končni stikali žičnice in poskrbeli za spravilo drvi.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

                                2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017

LEPENA                   781    961    573    576     694   816   595     454   543    580   484   1011

KRN                         573    620    440     437      61    439   441     525   384   701    797    598

KRNSKO JEZERO 3511  3494  1928  2558   3214  3220  2907 3003  3023  2869  2912  2923

 

SKUPAJ                 4865  5075   2941  3571  3969 4475  3943  3982  3950  4150 4193  4532

 

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2017 povečalo za 8% v primerjavi z letom 2016. V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve zvišale 0,3% oz. so na lanskem številu, v Domu dr. Klementa Juga so se zvišale za 100%. V Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa so se znižale za 25%. V pa so se znižale za kar 17%.

 

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

 Odsek je sestavljalo enajst aktivnih članov, od tega je registriranih sedem vodnikov. Glavne aktivnosti mladinskega odseka so se nanašale predvsem na organizacijo planinskih aktivnosti za otroke in mladino. V vrtcih Solkan in Šempeter se je izvajala Akcija Ciciban planinec, v osnovnih šolah pa Akcija Mladi planinec. Mladinski odsek je bil s pomočjo odličnih mentorjev aktiven na devetih šolah, in sicer: na OŠ Šempeter s podružnicama Vrtojba in Vogrsko, na OŠ Šempas, na OŠ Miren s podružnicama Kostanjevica in Bilje, na OŠ Solkan in OŠ Fran Erjavec.

V letu 2017 smo izvedli 9 izletov in sicer: februarja na Križno goro, marca smo šli na Kokoško, aprila na Goli vrh, zaključni izlet za starše smo izpeljali junija na Tonocov grad in po okolici Kobarida, septembra na Malo goro, oktobra na Ratitovec in srečanje po taboru na Sabotinu, novembra na Kovk, in decembra tradicionalno miklavževanje v Cerknem. V juliju smo izpeljali 42. mladinski planinski tabor v Mojstrani, ki se ga je udeležilo 39 otrok. V taboru smo izpeljali večino zastavljenih aktivnosti in tur.

V preteklem letu so trije člani uspešno opravili izpit mladinskega voditelja, en član se je udeležil izpopolnjevanja za kopne ture.

Prijavili smo se na razpise MONG in PZS. PZS (MK) nam je prek razpisa za izpeljavo tabora odobrila sredstva v višini 346,15€, 150€ smo dobilo preko razpisa Zavarovalnice Triglav, MONG je prispevala za izpeljavo letnega programa odseka 699,65€, 1000€ namenskih sredstev je prispevala Civilna zaščita, 120€ donacije je dala MAB Export.

Kljub pomanjkanju kadra, smo ponovno izpeljali večino začrtanih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo nad pričakovanji. Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru, nobenih resnih poškodb.

 

 

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

 V letu 2017 smo opravili skupno nekaj več kot 200 vzponov – individualno in na skupnih akcijah. Več navez je januarja obiskalo Kaninsko pogorje nad slovensko-italijanskim smučiščem. Obenem so bili janurja odlični pogoji za ledno plezanje in nekaj vzponov je bilo tako tudi lednih. Marca smo izvedli skupno dvodnevno zimsko turo v okolici bivaka na Prehodavcih. Namen je bil, da se je udeleži čimveč mladih pripravnikov in skupaj z alpinisti nabira izkušnje ter dobi dodatne napotke za pripravo in izvedbo zimske plezalne ture. Ture se je udeležilo sedem od enajstih mladih pripravnikov, en starejši pripravnik in trije alpinisti. Poleti smo izvedli spominski tabor. Julija smo sodelovali na taboru odseka za Varstvo gorske narave in na taboru Mladinskega odseka, kjer so se otroci preizkusili v raznih vrvnih tehnikah in plezanju.

Individualno je bilo največ vzponov v Julijskih Alpah, sledili so turni smuki v Avstriji ter skalne smeri v Kamniško-Savinjskih Alpah, Karnijskih Alpah in Dolomitih. Bolj oddaljena gorovja oz. plezalna območja so člani obiskali z namenom športnega plezanja. Športno se je plezalo v Španiji, na Korziki, v Grčiji, bližje nas pa še v Italiji in na Hrvaškem.

V naši okolici smo urejali plezališča Dolga njiva, Lijak in Drnulk. Nove smeri so bile opremljene v najnovejšem sektorju plezališča Dolga njiva. V plezališču Drnulk so bile očiščene in dokončane nekatere smeri v sektorju pod cesto in dodatno urejeno območje pod steno. V sektorju G pod Vršami, kjer je potencial za večraztežajne športne smeri, so bila urejena soglasja lastnikov. Nove smeri so že izšle v letošnji izdaji športno plezalnega vodnika Slovenija. V Trnovskem gozdu smo odkrivali nova področja za balvansko plezanje in očistili nekaj balvanov. Opravili smo čistilno akcijo v bivaku v Lepeni. Novembra smo alpinistično sezono zaključili s tradicionalnim tekom na Krnska jezera.

 

 

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

 Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica je v letu 2017 štel 19 članov. Od navedenih je bilo 14 registriranih vodnikov in častna članica odseka, ki aktivno vodi izlete. Na novo je v letu 2017 en član opravil izpit za turno kolesarskega vodnika. Dva člana sta bila kandidata za planinska vodnika. Pridruževala sta se na turah, kjer sta nabirala izkušnje. Žal smo po hudi bolezni izgubili mladega perspektivnega vodnika Metoda Lična. V odseku deluje tudi članica, ki skrbi za objavo v medijih.

Za leto 2017 je bilo planiranih 35 tur oz. pohodov. V zimskem času je bilo nekaj lažjih zimskih pohodov. V sredini marca in začetku aprila pa sta bila organizirana turno smučarska vikenda. Na enem so bili tudi pohodniki s krplji. Organizirali smo dva večja večdnevna izleta; in sicer: v drugi polovici junija 11-dnevni v Romunijo, kjer je bilo 44 udeležencev in so opravili 4 ture in v drugi polovici julija na Korziko, kjer je bilo 40 udeležencev in so opravili 4 ture. Izpeljali smo dva dvodnevna izleta. Planiran je bil tudi dvodnevni izlet v Dolomite v juliju, ki je bil prenesen na september, vendar je odpadel zaradi slabega vremena. Z omenjenim izletom je imel vodnik velike organizacijske težave. Odpadlo je še pet enodnevnih izletov. Skupno je bilo na 37 turah 1207 udeležencev. Potrebnih pa je bilo 49 dni za izvedbo, kar bi bilo s pripravami približno 1176 ur. Delo načelnice ni všteto, to bi bilo za celo leto 700 ur.

Člani Nada Pisk, Simon Gorjup in Marko Kodrič so kot redarji sodelovali na proslavi 70-letnice Nove Gorice. Odzvali so se na zahtevo CZ pri MONG, veza pogodba za dodelitev sredstev PD.

Vodnik Jože Sedevčič se je dva dni udeležil društvene delovne akcije pri spravilu drvi. Igor Kleč je v izredno slabih vremenskih razmerah spremljal na Krn serviserja za popravilo štedilnika. Toni Gleščič in Lidija Vončina sta sodelovala pri postavitvi tabornega prostora. 21.10. se je šest vodnikov udeležilo srečanja vodnikov MDO Posočja. 25.11. je bil zbor vodnikov na Igu. Pred tem je bil posvet Varnost v gorah, ki so se ga udeležili: Igor Kleč, Uroš Tominec, Zoran Kragelj in Tomaž Barbič.

V odseku imamo častnega člana društva Rajka Slokarja, ki je na mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, v Državnem svetu RS prejel plaketo Državnega sveta za najzaslužnejše prostovoljce. V veliko čast nam je, da  ga imamo v naši sredini in mu zato še enkrat iskreno čestitamo. Vse o dogodku je bilo objavljeno na spletni strani PD, v Primorskih novicah in na strani Gore in ljudje.

Sestajali smo se enkrat mesečno, kjer smo obravnavali tekoče zadeve. Načelnica se je udeleževala sej UO .

 

 

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

 Markacisti smo v letu 2017 opravili 420 ur prostovoljnega dela. Na društvenih poteh smo opravili naslednje delovne akcije:

-          18. 2. 2017 čiščenje poti od Solkana do Kekca (2 udeleženca)

-          3. 4. 2017 postavljanje stopnic proti Velikemu Robu (3 udeleženci)

-          6. 4. 2017 betoniranje železnih drogov pri Solkanskem mostu in odstranjevanje markacij po italijanski strani proti Sabotinu (4 udeleženci)

-          8. 4. 2017 pritrjevanje jeklenih vrvi na obstoječih drogovih pri Solkanskem mostu (2 udeleženca)

-          23. 4. 2017 čiščenje poti od Prevala proti Sveti Gori (2 udeleženca)

-          29. 4. 2017 čiščenje in označevanje poti za Ultratrail Vipava 100 na progi od Kuclja, Vitovske cerkve do Raven in Črnič ter dežuranje na kontrolni točki na Vitovljah

-          5. 5. 2017 markiranje poti Prevala – Sveta Gora (2 udeleženca)

-          16. 5. 2017 čiščenje in urejanje okolice doma v Lepeni (3 udeleženci)

-          23. 5. 2017 odstranjevanje jeklene vrvi na Sabotinu po južni strani in pregled poti do Sabotina (2 udeleženca)

-          27. 5. 2017 urejanje in čiščenje poti od Lepene do Krnskih jezer (8 udeležencev)

-          1. 8. 2017 čiščenje in košnja poti od Zaslapa proti Krnu in postavljanje jeklene vrvi na Batognico (4 udeleženci)

-          7. 10. 2017 montiranje smernih tabel na Krnski Škrbini in na Peskih (3 udeleženci)

-          16. in 17. 10. 2017 podiranje smrek pri Krnskih jezerih in čiščenje okolice koče (2 udeleženca)

-          26. 10. 2017 markiranje in čiščenje novega odseka poti od lovske koči pri Trnovem (2 udeleženca)

-          4. 11. 2017 čiščenje in postavljanje smernih tabel za pohod po Vitovski krožni poti (4 udeleženci)

-          19. 11. 2017 čiščenje poti Dornberk – Trstelj (2 udeleženca)

 

7. 1. 2017 smo organizirali zbor markacistov MDO Posočja na Trstelju, ki se ga je udeležilo 40 udeležencev. 1. 7. 2017 pa se je 5 markacistov udeležilo dneva markacistov v Logu pod Mangartom v organizaciji PD Bovec.

 

 

4.6 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

 Pri planinskem društvu delujejo štiri planinske skupine in sicer: PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in planinska sekcija ŠD MAHLE Letrika (vodi jo Silvana Pelicon).

 

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

 

Planinska skupina Trsteljje tudi v letu 2017 izpeljala pohod po Kraški gmajni, ki sta se ga udeležila 202 planinca.

 

Članiplaninske skupine Šempasso se v letu 2017 udeležili nekaj pohodov in izletov, čeprav v manjšem številu. Že tretjič so sodelovali pri izpeljavi gorskega maratona 100 Ultra trail Vipava, ki je potekal 29. aprila in sicer z označitvijo trase od Kuclja do Vitovelj in dalje čez Ravne do glavne ceste v Črničah ter s celodnevnim dežurstvom na kontrolni točki in okrepčevalnici na Vitovljah. 6 prostovoljcev je opravilo 70 ur prostovoljnega dela. Vremenska napoved za 5. novembra ni bila ugodna, vendar 19. Vitovski pohoda niso preklicali, v upanju, da bo vreme dopustilo izvedbo pohod po skrajšani trasi. Pohoda se je udeležilo 32 planincev. Pohod se je zaključil s soncem, druženjem in razdelitvijo priznanj in nagrad. Za organizacijo pohoda je poskrbelo 15 prostovoljcev, ki so opravili 135 ur prostovoljnega dela. Na področju urejanja poti na trnovsko vitovskem območju je bilo lani opravljena nadelava in postavitev stopnic na severni strani poti na Veliki rob, čiščenje in označevanje odseka Boršnarske poti steze Trnovemu ter čiščenje poti in postavljanje tabel za pohod. Skupaj je bilo opravljenih cca 60 ur prostovoljnega dela.

 

Planinska skupina Gostolzdružuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, njihove družinske člane in prijatelje. V preteklem letu so izvedli nekaj planinskih pohodov tudi v okviru društva.

 

Planinska sekcija ŠD MAHLE Letrikaje tudi v letu 2017 v sodelovanju s PD Nova Gorica razpisala 13 izletov oz. pohodov. Po programu so izvedli 9 pohodov in sicer: 12. 2. 2017 Valentinov pohod na Slavnik, 12. 3. 2017 Pohod po Kraški gmajni, 22. in 23. 4.2017 Dvodnevno planinarjenje po Zasavju in Dolenjski, 27. 5. 2017 Po grebenu Karavank, Vošca, Jerebikovec, 10. 6. 2017 Po Karavankah – Valvazor, Stol, Begunjščica, Begunje, 26. in 27. 8. 2017 Golte, Sleme, Uršlja gora, 1. 10. 2017 Po hribih okrog Idrije, 19. 11. 2017 Višnjegorski slapovi, 17. 12. 2017 Javornik. Število udeležencev na pohodih niha, kar je pogojeno z vremenskimi razmerami, zahtevnostjo načrtovanih tur in službenih odsotnosti, dopustov ipd. Ustaljeno se izletov udeležuje med 10 in 20 pohodniki. Sekcija se trudi na promociji pohodništva, hoje oz. gibanja zaposlenih nasploh, saj se dobro zavedajo kako je gibanje pomembno za zdravje zaposlenih. Ugotavljajo, da so ljudje, ki jim gibanje veliko pomeni, aktivni na več področjih sekcije in se tako ne morejo udeleževati vseh pohodnih aktivnosti, saj so dogodki za različne dejavnosti ŠD (nogomet, kolesarjenje, odbojka) sočasno - so pa nekateri, ki jih nikakor ne morejo aktivirati, da bi se v dejavnosti sploh vključili.

 

 

4.7 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

 Propagandni odsek je tudi v letu 2017 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.

Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva. Prav tako je bila v poletnih mesecih popravljena in ponatisnjena brošura o planinskih postojankah v več jezikih, v decembru pa brošura o aktivnostih – Kdaj kam za leto 2017.

 

V zimskem obdobju so bila pripravljena štiri predavanja:

- Karlo Bizjak – Od Nordkappa do Petersburga preko Baltiških držav

- Darja Kolavčič – Provinca Xinjiang (Sinkiang) SZ Kitajska

- Alenka in Miran Marc – Vrhovi Albanije in Črne gore

- Karlo Bizjak – Med gostoljubnimi ljudmi: s kolesom po Centralni Aziji: Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan

 

 

4.8 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

 

Odsek ima 9 članov. Od tega so štirje varuhi gorske narave. Sredi marca so organiziral drugo, sedaj že tradicionalno, čistilno akcijo Kekec in Škabrijel. Sodelovalo je tudi društvo Škabrijel 1917 in Športno društvo Mark.

Spomladi je odsek pričel s pripravami na poletni naravovarstveni tabor v Mlačci. Potrebno je bilo pridobiti strokovnjake z različnih področij za udeležbo na taboru. Tabor smo predstavili na Komisiji za varstvo gorske narave PZS. Bili so zelo navdušeni nad izvedbo in vsebino tabora in so nas podprli pri ideji, da izvedemo tabor na republiškem nivoju, saj je tabor glede vsebine in izvedbe edini tak v Sloveniji za otroke na področju varovanja gorske narave. Člani odseka so obiskali osnovne šole, kjer so predstavili naravovarstveni tabor in delovanje odseka ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. S taborom smo pričeli 2. 7. 2017 in je trajal do 7. 7. 2017 na tabornem prostoru v Mlačci - Mojstrana. Pri postavitvi tabora so sodelovali člani VGN, MO, AO, VIO ter starši. Tabora se je udeležilo 19 otrok iz različnih koncev Slovenije. Za uspešno izvedbo tabora je v času tabora poskrbelo 26 sodelujočih. Sodelovali so člani VGN, MO, AO, varuhi iz drugih društev, člani iz drugih planinskih društev in strokovnjaki iz različnih področij. Obiskal nas je tudi predsednik PZS g. Bojan Rotovnik in je bil zelo navdušen nad taborom. Na taboru so bile izvedene naslednje aktivnosti: postavljanje šotorov in urejanje tabora, spoznavanje in nabiranje zelišč, pohod do slapa Peričnik, izlet z nadzornikom TNP, naravovarstvena pošta, obisk Planinskega muzeja, opazovanje in določanje metuljev, gozdne igre, delavnica z eko izdelki, športne aktivnosti, naravovarstveni krst, bioindikatorji v vodi, alpinizem, rezljanje lesa, naravovarstveni kviz in tekmovanje v veščini kurjenja ognja.

Konec meseca septembra, 30. 9. 2017 smo pod okriljem MDO Posočje izvedli naravovarstveno akcijo v Krnskem pogorju. Vabljeni so bili vsi varuhi gorske narave, društva iz MDO ter ljubitelji gorske narave. Ker se je koča zaprla par dni pred akcijo, smo akcijo iz planirane dvodnevne izvedli kot enodnevno. Posledica je bila nižja udeležba. Udeleženci smo pregledali več dostopov do Krnskih jezer. Ugotovili smo, da je zelo malo smeti in so obiskovalci gora zelo ozaveščeni. Vsi sodelujoči akcije smo bili zelo zadovoljni nad izvedeno akcijo in smo sklenili, da jo naslednje leto ponovimo.

Drugi vikend v oktobru je odsek pripravil srečanje z udeleženci tabora pri varuhu gorske narave Mirotu na Kambreškem. Miro nas je popeljal po okolici svoje domačije. Na srečanju smo se imeli zelo lepo.

Naravovarstveno akcijo na Trstelju smo izvedli v počastitev dneva gora 16. 12. 2017. Sodelovali so člani MO, AO, markacisti ter VGN. Kot že v prejšnjih akcijah smo ugotovili, da prestavlja največji problem onesnaženje s smetmi tam, kjer je možnost dostopa z avtom (Cerje). Okolico Trstelja in planinske poti pa tudi uničujejo z dirkalnimi motorji in štirikolesniki.

 

 5. ZAKLJUČEK

 To poslovno poročilo je sprejel občni zbor članov Planinskega društva Nova Gorica dne 16. 03. 2018.

To poslovno poročilo je veljavno sprejeto, ker je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva s strani nadzornega odbora. Ugotovitve in potrdilo o opravljenem nadzoru je priloga temu poslovnemu poročilu.

 

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41