Login

Društvo

Poslovno poročilo društva 2013

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6.9.2007.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo ter upravni odbor, ki šteje lahko do 24 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni ali članski zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. 

V letu 2013 je bilo v društvo včlanjenih 789 članov, to se je v primerjavi z letom 2012 (990 članov) znižalo za 20 % zaradi zmanjšanja članstva med predšolskimi otroci. V letu 2013 je bilo v društvo včlanjenih 35 predšolskih otrok, 133 osnovnošolcev, 48 srednješolcev in študentov, 476 odraslih članov in 97 članov nad 65. let.

V članstvu je največji delež članov iz Mestne občine Nova Gorica oz. 56% (442 članov), 12% članov (93 članov) je iz občine Šempeter-Vrtojba, 6% članov iz občine Renče-Vogrsko (45 članov) in 5% iz občine Miren-Kostanjevica (43 članov), iz ostalih občin oz. tujine pa 15% članov. Kar nekaj naših članov je iz zamejstva, oz. zamejskih Slovencev.

 

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

Dejavnost planinskega društva obsega: 

- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,

- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,

  taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,

- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin

- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,

- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,

- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,

- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,

- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu

  z zakoni, ki urejajo to področje,

- gorsko vodništvo,

- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,

- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,

- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne

  dejavnosti. 

 

Dejavnost se je v letu 2013 izvajala preko naslednjih odsekov:

 - gospodarskega odseka (GO),

- mladinskega odseka (MO),

- vodniško izletniškega odseka (VIO),

- alpinističnega odseka (AO),

- odseka za markiranje planinskih poti (OMPP),

- odseka za kulturo in propagando,

- planinske skupine.

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in – turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:

- planinski dom dr. Klementa Juga v Lepeni

- planinski dom pri Krnskih jezerih

- Gomiščkovo zavetišče na Krnu

- Stjenkovo kočo na Trstelju

- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.  

V društvu sta bila v letu 2013 redno zaposlena dva delavca s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas in gospodar društva za določen čas od 06. 05. 2013 do 05. 02. 2014 Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, ki jih direktno upravlja društvo, so bile sklenjene podjemne pogodbe.


3. POSLOVANJE DRUŠTVA

 Poslovanje društva je tudi v letu 2013 potekalo v smeri:

-          izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma in drugih aktivnosti v javnem interesu;

-          opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.  

V lanskem letu sprejeti programi posameznih odsekov (AO, MO in VIO) so bili več ali manj v celoti izpolnjeni, kar je razvidno iz njihovih poročil v nadaljevanju. Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa MO Nova Gorica, razpisa MK PZS, nadalje s prispevki samih članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja PD. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, kar vse se pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Kljub veliki brezposelnosti se za delo v kočah še vedno prijavlja predvsem starejša generacija, upokojenci, ki se težko prilagajajo vedno novim zahtevam poslovanja, pogodbeno delo pa je za društvo enako drago kot normalna redna zaposlitev.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti.

Helikopterska dobava, od katere je odvisno Gomiščkovo zavetišče na Krnu, predstavlja strošek, ki se iz samega poslovanja zavetišča na Krnu ne pokriva.  

Postojanke smo lani odpirali in zapirali v normalnih oz. predvidenih terminih, razen Lepene kjer se je odpiranje zavleklo zaradi obnove. Sicer pa je  poslovanje zelo  odvisno od vremena. Tako je bil v lanskem letu zaradi obilnega dežja prvič odpovedan Pohod spomina na Krnska jezera. Gospodarska kriza, ki traja že nekaj let, se odraža tudi v planinstvu, v skromnejših zahtevah planincev, zlasti pa v večjem številu enodnevnih planincev, ki hrano prinesejo s seboj. Večina cen hrane in pijače je tudi v letu 2013 ostala enaka kot v preteklih letih oz. iz leta 2010.

 

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2013 smo dosegli skupni prihodek v višini 320.870,75 EUR, ki je 7 odstotkov nižji od doseženih prihodkov v letu 2012 in 12 odstotkov nižji kot smo planirali. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti, to so članarina, prispevki članov in dotacije občine in republike Slovenije je znašal 21.226,21 EUR. Ta je bil v primerjavi z letom 2012 nižji za 26 odstotkov, vendar je treba povedati, da smo letos vodili članarino na drugačen način kot pretekla leta. Med prihodki je upoštevana le članarina, ki dejansko ostane društvu in ne kot v preteklih letih ko je bila prikazana v celoti (okrog 2/3 smo nato prenakazali PZS in ta znesek je predstavljal na drugi strani strošek).

Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje storitev v postojankah in najemnin so lani znašali 299.644,54 EUR in so za 5 odstotkov nižji od preteklega leta in 11% nižji od planiranih.  

Odhodki so v letu 2013 znašali skupaj 299.909,68 EUR in so tudi za 8% nižji kot leta 2012 in 12% nižji kot smo planirali, kar je zelo pozitivno. Na podlagi tega je bil ustvarjen   presežek  prihodkov nad odhodki, ki znaša 20.961,07 EUR. Od tega je potrebno v skladu z zakonskimi predpisi polovico prenesti v društveni sklad za pokrivanje izgub v preteklih letih, od druge polovice pa je potrebno obračunati in poravnati predpisani davek .


4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV


4.1. POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek skrbi za upravljanje planinskih koč v lasti društva. Med glavne naloge odseka spadajo:

- izbira in usposabljanje oskrbniškega osebja,

- tehnična priprava koč za delo v sezoni in za zimovanje,

- oskrba koč z trgovskim in tehničnim blagom,

- investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov,

- spremljanje poslovanja planinskih koč.

 

V letu 2013 se je gospodarski odbor srečeval vsak mesec. Reševali smo aktualno problematiko in planirali nove akcije. V raznih akcijah skozi sezono smo opravili 686 ur prostovoljnega dela.

V letu 2013 smo imeli na Krnu in Krnskih jezerih izkušeno oskrbniško osebje in s tem tudi manj problemov, kot v preteklih letih.  

Promet v vseh postojankah je v sezoni 2013 dosegel 97% predvidenega plana.

V sezoni 2013 je bilo opravljenih več vzdrževalnih del in nekaj obnovitvenih del:

 - v Gomiščkovem zavetišču na Krnu sta odpovedala 15 let stara akumulatorja sončnih celic. Zaradi posebnosti akumulatorjev je bila čakalna doba dobave več kot mesec dni. V tem obdobju je bila koča brez elektrike in samo iznajdljivost oskrbnika je omogočila obratovanje zavetišča. Začasno se je popravilo okno pri bivaku, kjer je puščala voda. Reševali smo probleme s signalom za telefon in imeli manjše popravilo vodne inštalacije. Ostaja pa problem ovc. Njihovo število vsako leto narašča, trenutno jih je cca. 300. To predstavlja velik problem, predvsem zaradi deževnice, s katero se koča oskrbuje. Strokovno pisarno PZS-ja smo zaprosili za pomoč pri projektiranju male čistilne naprave za zavetišče. Dosegli smo 104% plana kar pomeni 3.000,00 eur prometa več kot leta 2012.

 - v planinski postojanki »Dom Klementa Juga« v Lepeni so od aprila do konec junija potekala gradbena dela zaradi popotresne obnove. Obnovljeno je bilo tudi vodno zajetje, kar prvotno ni bilo predvideno. Stroški obnove so bili v celoti poravnani s strani DTP-ja. Istočasno smo izkoristili že postavljen gradbeni oder in zamenjali dotrajano streho. Dela so zaradi neugodnega vremena potekala dlje od predvidenega. 14. septembra 2013 smo organizirali 60. Obletnico doma. Dom je s strani PZS-ja pridobil naziv “Družinam prijazna koča”. Zaradi poznejšega odpiranja smo dosegli 90% plana, kar pomeni 8.000,00 eur manj kot leta 2012.

 - v planinski postojanki »Dom pri Krnskih jezerih« je sezona potekala brez posebnosti. Imeli smo nekaj manjših popravil. V sanitarijah glavnega objekta smo zamenjali pisoarje, v zunanjem wc-ju pa školjko. Telefon smo premaknili v pisarno. Žal smo tudi letos imeli probleme s telefonsko linijo. Na koncu sezone se je začela gradnja  male čistilne naprave. Končna dela bo izvajalec opravil v začetku letošnje sezone. Dom je s strani PZS-ja pridobil naziv “Družinam prijazna koča”. Dosegli smo 98% plana, kar pomeni 500,00 eur več kot leta 2012.

 

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

 

                                  2006       2007       2008       2009      2010    2011    2012  2013   12/13                             

LEPENA                     781         961         573          576        694      816      595     454     76

KRN                           573         620         440         437           61      439      441     525    119   

KRNSKO JEZERO     3511       3494        1928       2558       3214     3220    2907   3003    103    

SKUPAJ                    4865       5075        2941       3571      3969     4475    3943    3982    101        

 Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2013 povečalo za 1% v primerjavi z letom 2012. V domu dr. Klementa Juga  v Lepeni so se nočitve znižale kar za 24%, v ostalih postojankah pa so se zvišale.

 

4.1. POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Mladinski odsek je v letu 2013 sestavljalo 9 aktivnih članov, od tega 6 registriranih vodnikov in 1 mladinska voditeljica. Sodelovali smo z 10-imi osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami s področja Goriške: OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca, OŠ Šempas, OŠ Šempeter pri Gorici, podružnicama Vrtojba in Vogrsko, OŠ Miren, podružnicama Kostanjevica in Bilje ter OŠ Branik. Pri tem nam je pomagalo 11 mentoric iz prej omenjenih šol, brez njih bi bilo našo dejavnost zelo težko oziroma nemogoče izvajati.

V šolah je potekala akcija Mladi planinec, podeljeni so bili 3 zlati, 7 srebrnih in 5 bronastih znakov. V akciji Ciciban planinec je lani sodeloval samo vrtec Šempeter. Podeljenih je bilo 15 nalepk markacij.

S skupnimi močmi smo v letu 2013 izpeljali 9 izletov za osnovnošolce (Lokve, Čelkov Vrh, Kovk, Kokoš, Kamniška Bistrica, Kolovrat, Trstelj, Korada, Vojsko), 2 izleta sta odpadla zaradi slabega vremena. Tako smo v hribe popeljali 438 udeležencev.

V času poletnih počitnic smo uspešno izvedli 38. mladinski planinski tabor v Čezsoči, katerega se je udeležilo 33 otrok in mladih v starosti od 6 do 15 let. Na taboru smo izpeljali 5 enodnevnih tur: slap Virje-akumulacijsko jezero, muzej na prostem Čelo, Planina Golobar- Javoršček, Veliki Babanjski Skedenj, Korita Možnice-slap Nemčije-Hermanova utrdba. Ture so bile prilagojene starosti in sposobnostim udeležencev.

Ena članica odseka je opravila izpopolnjevanje za zimske razmere, en član pa za letne razmere.

CZ nas je prosila za pomoč pri izvedbi njihovih programov. Tako smo člani odseka spomladi pomagali pri obnovi markacij na Lokvah, v oktobru pa na prireditvi Tek in hoja za upanje. Člani odseka so sodelovali pri številnih akcijah društva (izdelava brošure, sodelovanje pri proslavi v Lepeni, tehnično informacijska podpora, ipd.).

Zaradi večanja števila udeležencev tabora se ves čas srečujemo s prostorsko stisko v šotorih, predvsem zaradi dotrajanosti opreme. Veseli nas, da smo uspeli nabaviti 6 šotorov Tabornik ter prenosni hladilnik za potrebe tabora.

Tudi lani smo imeli pomanjkanje kadra, vendar smo uspeli izpeljati večino predvidenih dejavnosti. Število udeležencev na izletih in v taboru je bilo zadovoljivo. Pri izvedbi dejavnosti ni bilo nobenih resnih poškodb.

 

4.2. POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

V začetku leta smo izvedli tabor v Maltatalu (A). Tabora se je udeležilo 8 članov, plezalo se je v ledu. Nadaljevali smo z alpinistično šolo – letnim delom, katerega se je udeležilo 13 tečajnikov. Sklepni del letnega dela smo opravili maja v Paklenici, kjer smo s tečajniki plezali dolge športne smeri.

S tečajniki smo skozi poletno sezono plezali tudi v Nad šitom glavi, Zidnih stenah, Veliki Mojstrovki, Lepem Špičju… Nadaljevala se je šola plezanja za najmlajše na umetni steni, kjer otroci kar pridno napredujejo.

Poudariti je treba prvenstvene vzpone naše »starejše garde«, ki je v letu 2013 splezala kar nekaj prvenstvenih smeri. Peter Podgornik, Milan Velikonja in Vlade Makarovič. Mogoče je to res kar malo zapostavljen način pristopa v alpinizmu, saj je prostora za tovrstno udejstvovanje v naših gorah še veliko. Verjamem, da zadovoljstvo ob tem pa še večje.

Nekajkrat v smo se v poletni sezoni podali plezati v okolico Cortine, kjer smo plezali večinoma navrtane smeri. 1. teden v avgustu smo organizirali spominski tabor v Lepeni. Plezalo se je v Srebrnjaku in Lepem Špičju.

Konec avgusta smo izvedli planiran osrednji tabor. Zaradi vremenskih okoliščin smo namesto Kurmajerja oz. Šamonija obiskali južnejše predele Francije. Bili smo v Orpierru, Verdonu in na koncu, ko se je vreme ustalilo, obiskali dolino Ailefroide. Nekaj članov je plezalo v dolini. Drugi smo se povzpeli na 4.tisočak Barre des Ecrins. Tabora se je udeležilo 7 članov.

Poleg tega se je veliko plezalo v plezališčih, kar postaja priljubljena dejavnost kar nekaj naših članov, z Maticem Obidom na čelu. V 2013 je Ponovno dvignil formo in splezal nekaj 8c jev. V ženski konkurenci je svoj nivo dvignila Maja Gregorič in plezala do 7b.

Kar nekaj naših članov je konec oktobra obiskalo Katalonijo, kjer smo uživali v lepem vremenu in izjemnih plezališčih, ki jih ta pokrajina ponuja. Sezono smo po tradiciji zaključili v Lepeni s tekom na Krnska jezera.


4.3. POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Vodniško izletniški odsek je v letu 2013 štel 16 vodnikov, dva pripravnika za vodnika in dve članici, ki skrbita za propagandni del, častna članica pa tudi pri vodenju izletov. V letu 2013 smo žal tragično izgubili vodnika - Denisa Turka.

Vodniki so bili vsak po svojih močeh zelo marljivi in so ture korektno izpeljali. Za vse pohode in ture, ki so odpadli, so bile krive slabe vremenske razmere. Na nekaterih pohodih se beleži upad števila udeležencev. Predvidevamo, da je vzrok tudi finančnega značaja, ker so postali stroški (prevoz, hrana, namestitve) zelo visoki. Vsekakor pa je bilo zanimanje za oba društvena več dnevna izleta izjemno. Starostna struktura udeležencev je različna. Velik delež predstavljajo upokojenci. Nekateri od njih s starostjo tudi preko 80 let. Na zahtevnejših izletih eno ali dvo dnevnih je udeležba odvisna  od zahtevnosti ture. V letu 2013 so vodniki izpeljali 46 planinskih tur za kar so porabili 66 dni. V gore smo popeljali 843 planincev. Menimo, da smo v odseku s tem dosegli veliko, saj smo poskrbeli za številčno veliko populacijo, ki ne samo, da šteje udeležbo na izletih, temveč s hojo dobro ohranja zdravje in vpliva na splošno počutje. Prav iz tega razloga bi bilo zelo pozitivno, če bi lahko PD pri MONG pridobilo več finančnih sredstev za športno rekreacijo odraslih. PD izvaja dejavnost za področje Mestne občine Nova Gorica in tudi za sosednje občine, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko. V naštetih drugih občinah se društvo ne more prijavljati na razpise za sredstva, ker ima sedež v Mestni občini Nova Gorica.

Vodniki smo v letu 2013 opravili vsa potrebna zimska in letna izobraževanja. Marko Belingar in Jure Gregorčič sta v letu 2013 opravila tečaj za A kategorijo in postala pripravnika. Jure Gregorčič je do občnega zbora VIO že postal registriran vodnik A kategorije.

S pomočjo MONG, matičnega društva in lastnega prispevka smo nabavili en kos osebne opreme. PD nam je financiralo stroške izobraževanja, ostale stroške smo pokrivali s prispevki udeležencev, dotacijo MONG in civilne zaščite.

Sestajali smo se enkrat mesečno, kjer smo reševali tekoče zadeve v odseku. Odsek skrbi za objavo izletov v medijih in na oglasnih omaricah. Pri objavah nam je bila v pomoč tudi tajnica društva.

V juniju mesecu smo organizirali izlet za vodnike na pogorje Monte Rossa v Italiji na goro Castor. Udeležilo se ga je 6 vodnikov. V letu 2013 je bilo srečanje vodnikov MDO Posočja v organizaciji PD Kobarid, katerega so se udeležili 4 naši vodniki, zbora vodnikov na Igu pa le dva vodnika.

Priznanje ŠZ Nova Gorica je prejel Igor Kleč, Planinske zveze Slovenije pa Hedvika Lesica in Metod Ličen. Vsem iskrene čestitke.

Poleg vodenja izletov so nekateri vodniki priskočili na pomoč tudi pri delovnih akcijah na PD.

 

4.4. POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

Markacijski odsek je bil v letu 2013 zelo aktiven. Odsek ima 3 registrirane markaciste in 4 pripravnike.

V januarju so se udeležili občnega zbora MDO Posočja, ki je bil na Ježi v organizaciji PD Kanal. Na tem zboru so bile podane nekatere naloge za vsa društva.

Komisija za planinske poti PZS je v soboto, 6. julija 2013, organizirala 1. Tončkov dan v spomin na dolgoletnega načelnika Komisije za planinske poti in podpredsednika PZS Toneta Tomšeta. Dneva so se udeležili tudi trije naši markacisti pripravniki.

V letu 2012 so bile v jeseni obilne padavine, zato je bila močno poškodovana pot Lepena – Krnska jezera. Za to akcijo je bilo planirano, da bi sodelovala pri akciji tudi druga društva, vendar so imela tudi sama veliko dela, zato smo bili primorani v akcijo sami. Izvedena je bila 30. Junija 2013 z udeležbo 10 članov (3 markacisti, 2 pripravnika in drugi člani društva). Istočasno so bile obnovljene tudi markacije.

V letu 2013 je bila 60-letnica SPP. V ta namen je PZS zagotovila barvo za obnovo transverzale. To markiranje je potekalo 13. in 14. julija 2013. Naša trasa poteka: Bogatinsko sedlo – Krnska jezera – Krn – Batognica – Peski – Prehodci. Sodelovali so 4 pripravniki in 2 markacista.

26. in 27. avgusta 2013 so pokosili travo na parkirnem prostoru v Lepeni. To delo je bilo opravljeno v okviru proslave v Lepeni. Dela sta opravila markacist in pripravnik.

17. oktobra 2013 so bile postavljene table na Bogatinskem sedlu. Sodelovala sta 2 markacista in pripravnik.

8. julija 2013 sta se 2 markacista udeležila licenčnega izpopolnjevanja na Hleviški planini.

 

4.5. POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Pri planinskem društvu deluje pet planinskih skupin in sicer: PS Dornberk (vodi jo Anton Harej), PS Šempas (vodi jo Slava Katerina Murovec), PS Trstelj (vodi jo Bojan Mermolja), PS Gostol (vodi jo Marjetka Rogelja) in PS Letrika (deluje v okviru ŠD Letrika in jo vodi Silvana Pelicon).

Planinske skupine izvajajo aktivnosti na področju svojega programa in tudi v programu matičnega društva. V letu 2013 so skupine popeljale v hribe ali na njihove tradicionalne pohode cca. 500 pohodnikov na 18-ih turah. Večina članov planinskih skupin je aktivnih v matičnem društvu. Nekatere skupine imajo tudi svoje poti, za katere vzorno skrbijo in vzdržujejo, organizirajo tudi vsakoletne pohode na teh poteh. Vključujejo se tudi v delovne akcije matičnega društva.

Planinska skupina Dornberk je tudi v letu 2013 izvedla pohod po Bričevi poti Trstelj – Fajti hrib 14. aprila. Udeležilo se ga je cca. 80 pohodnikov. Pohod se je zaključil v Tonetovi dolini z družabnim srečanjem. Planinska skupina je kot vsako leto uredila in počistila planinsko pot. Člani skupine se udeležujejo pohodov in izletov v okviru društva. Člani skupine sodelujejo z markacijskim odsekom pri čiščenju in markiranju planinskih poti.

Planinska skupina Trstelj je tudi v letu 2013 izpeljala pohod po Kraški gmajni, kateremu je zelo nagajalo slabo vreme. Kljub napovedanim padavinam, pa je na start, ki je bil kot običajno pri Železnih vratih, prišlo 31 pohodnikov. Organizirali so še avtobusni izlet na Slavnik, ki se ga je udeležilo 30 pohodnikov. Pri vodenju sta pomagala društvena vodnika. Člani planinske skupine Trstelj so se udeleževali tudi pohodov, ki jih organizira matično društvo in se udeležili delovne akcije pri Krnskih jezerih. Na kraškem območju so urejali planinske poti.

Planinska skupina Šempas je v letu 2013 izvedla vse planirane pohode, razen pohoda po kraški gmajni. Žal pa so se teh pohodov udeleževali le v manjšem številu, in sicer od 4 do 10. Velikokrat je slabši udeležbi botrovalo slabo vreme. Izleta iz Vršiča čez Sleme v Tamar se je udeležilo 21 pohodnikov. Na koncu so si ogledali še Planinski muzej v Mojstrani in se zadovoljni vrnili domov. Izleta na Krasji vrh niso razpisali zaradi drugih obveznosti v septembru. Sicer pa so se na izlete v sredogorje in visokogorje odpravljajo sami v manjših skupinah in lastni organizaciji, kar je tudi razveseljivo. Četudi je bila napoved vremena slaba, pa 15. vitovskega pohoda niso odpovedali. Najbolj vztrajni so vseeno prišli in tako so prešteli cca. 30 do 35 udeležencev. Na področju urejanja poti na trnovsko vitovskem območju je bila lani opravljena obnova markacij na Veliki rob po srednje Čavenski poti in po gozdni poti ter očiščena pot vitovskega pohoda.

Turistično društvo Banjšice je ob sodelovanju vodnika Jožeta Sedevčiča in finančni pomoči PD Nova Gorica uspešno izpeljalo tudi svoj tradicionalni 26. Sedevčičev pohod.

Planinska skupina Gostol združuje zaposlene v Gostolu, bivše zaposlene, naše družinske člane in prijatelje. V letu 2013 so izpeljali naslednje ture: Javornik (7 udeležencev), Zagorelec (12), Grad nad Ježo (13), Pršivec (11), Špik hude police (7) in Veliki rob (10).

Planinska sekcija Iskra - Letrika je izvedla 7 pohodov, enega v lastni režiji, ostale pa v sodelovanju z društvom. Udeležili so se naslednjih pohodov oz. tur: Ratitovec, Pristoški Storžič, Velika Planina, Kobla, Tre Cime Italija, po Rapalski meji in Krasji vrh (miklavževanje). Pohodov se je v povprečju udeleževalo med 20 in 30 članov. 

 

4.6. POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je v letu 2013 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva. Propagandni odsek deluje kot podpora dejavnosti celotnega društva.

Glavne naloge so bile tudi v tem letu ustrezna, bolj transparentna predstavitev društva v javnosti ob tekočih aktivnostih. Za urejanje spletne strani, objavljanje elektronskih novic in nabavo propagandnega materiala za prodajo v naših kočah (tisk nove razglednice »poletni Krn«), podpora pri pripravi predavanj v zimskem času je skrbelo tajništvo društva.

Ob 60-letnici Doma dr. Klementa Juga v Lepeni je bila izdana zgibanka in panoji, ki so dopolnili prireditev. Največ zaslug za ta projekt sta imela Bogdan Žorž in Vasja Leban.

Za povečanje obiska v naših postojankah so bile izdelane nove barvne table za dom v Lepeni in Krnska jezera.

V decembru je bila skupaj z načelniki odsekov pripravljena brošura o aktivnostih za leto 2014.

V zimskem obdobju 2013/14 so bila pripravljena štiri predavanja na planinsko tematiko oziroma tematiko predstavitve naravnih lepot:

- Karlo Bizjak – od Bolivije do Ognjene zemlje s kolesom

- Miljko Lesjak – Tolminska – na sončni strani Alp

- Karlo Bizjak – kolesarjenje po Kubi

- Petra Draškovič – po kanadskem Skalnem gorovju .

Predavanja so bila zelo dobro obiskana, saj je bilo prisotnih blizu 200 oseb.

 

4.7. VARSTVO GORSKE NARAVE

Posebnih aktivnosti v letu 2013 ni bilo. Na tem področju se v okviru MO (na izletih – taboru) trudi mlade vzgajati v skrbi za naravo in okolje. Na izletih se jih opozarja na naravne znamenitosti (odvisno od izleta), zaščitene rastline in živali, na primerno obnašanje v hribih oz. naravi nasploh (naj se ne kriči, naj se ne dela novih poti, ne trga rožic itd., na odnašanje smeti v dolino.

Dogovori so potekali o izvedbi tečaja za gorsko stražo v okviru MDO Posočje, ki bo potekal predvidoma v letu 2014. Nujno bo treba kadrovsko utrditi in razširiti odsek in ga tudi primerno vključiti v dejavnost društva.

 

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel občni zbor članov planinskega društva Nova Gorica dne 28. 03. 2014.

To poslovno poročilo je veljavno sprejeto, ker je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva s strani nadzornega odbora. Ugotovitve in potrdilo o opravljenem nadzoru je priloga temu poslovnemu poročilu.

 

V Novi Gorici, 28. 03. 2013                                                         Predsednica društva

                                                                                              Slava Katerina Murovec

Vsebina: 

Nedavni komentarji

Nove fotografije

17 Maj, 2024 - 15:26
23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41