Login

Društvo

Poslovno poročilo društva za leto 2023

1. SPLOŠNO O DRUŠTVU

Planinsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 10. aprila 1949 v Solkanu. Sedež društva je v Novi Gorici, Bazoviška ulica 4.

Planinsko društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Novi Gorici pod zap. št. 17, matična št. 5137268. Društvo od leta 2002 deluje v javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-75/2007 z dne 6. 9. 2007. Od 11. 7. 2019 pa ima društvo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 6717-1206/2019/2 (081-06) z dne 11. 7. 2019.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo, in upravni odbor, ki šteje lahko do 9 članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor je izvršilno upravni organ med dvema občnima zboroma. Občni zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora in druga telesa ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Poleg upravnega odbora delujeta v okviru društva tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Planinsko društvo je eno najštevilčnejših društev na Goriškem, na Primorskem in tudi v Sloveniji. V letu 2023 je bilo v društvo včlanjenih 680 članov. Število članov se je v primerjavi z letom 2022 (649 članov) povečalo za 4%. Glede na starostno strukturo članstva je bilo v društvo včlanjenih 7 predšolskih otrok, 112 osnovnošolcev, 37 srednješolcev in študentov, 398 odraslih članov in 126 članov nad 65. let.

2. DEJAVNOST DRUŠTVA

Dejavnost planinskega društva obsega:
- organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti,
- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, turnega smučanja, srečanj, orientacijskih tekmovanj,
taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,
- vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja in vseh starostnih skupin
- reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,
- organiziranje planinskih in alpinističnih odprav,
- gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,
- gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih postojank,
- skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,
- založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature s področja dejavnosti društva v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje,
- gorsko vodništvo,
- organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter tekmovanj in proslav,
- organiziranje prostega letenja z jadralnimi padali, tekmovanja, srečanja in izpopolnjevanja,
- opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko-reševalne
dejavnosti.

Dejavnost se je v letu 2023 izvajala preko naslednjih odsekov:
- gospodarskega odseka (GO),
- mladinskega odseka (MO),
- vodniško izletniškega odseka (VIO),
- alpinističnega odseka (AO),
- markacijskega odseka,
- odsek za varstvo gorske narave (VGN).

V okviru vodniško izletniškega odseka se izvajajo tudi že v letu 2008 začete aktivnosti na področju turno smučarske in turno kolesarske dejavnosti.

Planinsko društvo upravlja in oskrbuje planinske postojanke, v katerih opravlja gostinske, nastanitvene in turistične storitve v skladu s pravili društva in PZS, z zakoni in veljavnimi predpisi, in sicer:
- Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
- Planinski dom pri Krnskih jezerih
- Gomiščkovo zavetišče na Krnu
- Stjenkovo kočo na Trstelju
- Gostišče Kekec nad Novo Gorico.

Prve tri upravlja planinsko društvo samo neposredno, zadnji dve postojanki pa sta v najemu.

Dejavnost društva je v veliki meri povezana s prostovoljnim delom. Žal pa je vedno manj članov pripravljenih prostovoljno sodelovati v društvenih akcijah, kakor tudi prevzemati društvene vodstvene in druge odgovorne funkcije.

V društvu je bila tudi v letu 2023 redno zaposlena oseba s polnim delovnim časom, in sicer tajnica društva, za nedoločen čas. Za določen čas je bila zaposlena oseba kot strokovna sodelavka za gospodarstvo in negospodarstvo in sicer do 12. 5. 2023. Z osebjem, ki je v sezoni zaposleno kot oskrbno osebje v planinskih kočah, so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, podjemne pogodbe in študentsko delo. Z osebami, ki so na društvu pomagale pri nabavi blaga za posamezne planinske postojanke in ostalih delih v vezi s postojankami, se je prav tako sklenilo podjemne pogodbe.

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje društva je tudi v letu 2023 potekalo v smeri:
- izvajanja in razvijanja osnovne dejavnosti planinstva, gorništva in alpinizma ter drugih aktivnosti v javnem interesu;
- opravljanja pridobitne dejavnosti z neposrednim upravljanjem planinskih postojank kot dopolnilne dejavnosti.

Poslovanje društva je bilo odvisno od sredstev pridobljenih iz razpisov, članarine, dotacij ter prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti in drugih virov.

Sredstva za izvedbo programov so odseki pridobili iz razpisa Mestne občine Nova Gorica, dotacije PZS za planinske poti in STKP, nadalje s prispevki članov društva, donacijami in financiranjem neposredno iz poslovanja društva. Del članarine, ki ostane društvu, predstavlja neznaten delež v celotnih sredstvih. Društvo nudi odsekom pogoje za delo, administrativno podporo, uporabo prostorov za druženje in izvajanje dejavnosti, možnosti izobraževanja, uporabo interneta, telefonskih povezav, pisarniški material, kar se vse pokriva iz naslova prihodkov pridobitne dejavnosti.

Zagotavljanje redne oskrbe z materialom je zlasti v visokogorju (Krn, Krnska jezera) tehnično in stroškovno zelo zahtevno delo. Že sama oddaljenost postojank od sedeža društva pomeni za društvo strošek. Ko pa gre za dostavo materiala oz. blaga, je ta strošek še toliko večji. Dobava do planinske postojanke pri Krnskih jezerih je sicer rešena s tovorno žičnico, so pa stroški visoki zaradi oddaljenosti, vzdrževanja žičnice, traktorja ter dostopne oz. dovozne poti. Dobava do Gomiščkovega zavetišča na Krnu je izvedena z dostavo materiala do Zaslapa in od tam s helikopterskimi prevozi, kar predstavlja visok strošek.

Leto 2023 je bilo za društvo turbulentno. 23. 6. 2023 je odstopila predsednica društva Franka Zega. Vodenje društva je začasno prevzel podpredsednik Darko Božič ob pomoči podpredsednice Maje Kajzer. Posledica odstopa predsednice in nekaj njenih ožjih sodelavcev sredi sezone, je bilo pomankanje kadra v postojankah, predčasno zapiranje postojank in tudi druge težave povezane z upravljanjem gospodarskega dela društva. Na 74. izrednem občnem zboru društva, ki je bil sklican 24. 11. 2023, je bila za predsednico društva izvoljena Lidija Vončina.

POSLOVNI REZULTAT

V letu 2023 smo dosegli skupni prihodek v višini 472.541,74€, kar je 4% manj kot v letu 2022. Prihodek iz nepridobitne dejavnosti (članarina, donacije, prispevki izleti in tabori ter dotacije) je znašal 60.143,54€ in je bil v primerjavi z letom 2022 višji za 24%. Skupni prihodki od pridobitne dejavnosti, to je od prodaje, storitev, najemnin in drugi prihodki so lani znašali 412.370,15€ in so za 7% nižji kot v preteklem letu.

Odhodki so v letu 2023 znašali skupaj 466.577,12€ in so za 2% višji kot leta 2022. Na povečanje odhodkov je vplivalo povečanje stroškov materiala, blaga, storitev in amortizacije.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.964,62€.

4. POROČILA POSAMEZNIH ODSEKOV

4.1 POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

Gospodarski odsek društva s svojim delovanjem skrbi za nemoteno delovanje vseh naši petih planinskih postojank. Pokriva vzdrževalni, sanitarni, tehnični in oskrbovalni del. Kot vsako leto so člani odseka intenzivno sodelovali pri pripravah naših postojank na poletno sezono.

Druga polovica leta 2023 je bila predvsem na gospodarskem področju kot že omenjeno zelo turbulentna zaradi odstopa Franke Zega iz funkcije predsednice in kasneje tudi iz funkcije gospodarja društva. Vodenje društva je začasno prevzel podpredsednik Darko Božič ob pomoči podpredsednice Maje Kajzer. Na gospodarskem področju pa je sredi poletne sezone prevzel funkcijo gospodarja društva Cvetko Dominko. Posledica umika predsednice in nekaj njenih ožjih sodelavcev, članov GO sredi sezone, je bilo pomankanje kadra v postojankah, predčasno zapiranje postojank in tudi druge težave povezane z upravljanjem gospodarskega dela društva. V času sezone se je tako vse moči usmerjalo v čim bolj normalno obratovanje koč in reševanje težav, ki so se pojavljale. Kasneje pa v reševanje odprtih vprašanj glede posameznih investicij in tekočih zadev. Pri aktivnem reševanju planinske sezone so poleg zgoraj naštetih sodelovali še posamezni člani UO in člani GO ter gospodar Lepene Zoran Trojer.

V novembru 2023 je bil Cvetko Dominko izvoljen za član gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije. Kot vsako leto smo se udeležili Sejma Alpe Adria v Ljubljani in predstavili naše postojanke.

V letu 2023 se razen manjših vzdrževalnih del po posameznih postojankah in delni sanacije tovorne žičnice pri Krnskih jezerih, ki bo zaključena pred poletno sezono 2024, ni izvedlo pomembnih del.

Postojanke so bile odprte krajši čas kot v preteklih sezonah. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni je bil odprt od 8. 6. do 8. 8. 2023, dva vikenda v septembru in v času pohoda spomina od 10. 11. do 12. 11. 2023. Planinski dom pri Krnskih jezerih je bil odprt od 22. 4. 2023 do 30. 9. 2023 in za dan pohoda spomina 11. 11. 2023. Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa je poslovalo od 21. 6. do 17. 7. 2023, nato od 1. 8. do 16. 8. 2023 in od 6. 9. do 17. 9. 2023. Zaradi okvare žičnice ni bilo izvedeno silvestrovanje pri Krnskih jezerih.

PREGLED NOČITEV PO PLANINSKIH POSTOJANKAH

                             2010    2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023
Lepena                    694      816      595    454      543     580     484    1011   1148   1132   1069     764    1040    783
Krn                            61     439      441     525     384      701     797     598     366     567     493      437     611     266
Krnska jezera        3214    3220    2907   3003   3023   2869    2912   2923   3393   3568   2841    2390   3276   3848
SKUPAJ                  3969    4475    3943   3982   3950   4150    4193   4532   4907   5267   4403    3591   4927   4988

Iz tabele izhaja, da se je število nočitev v letu 2023 zmanjšalo za 1% v primerjavi z letom 2022. Število nočitev v posameznih postojankah je v veliki meri odraz krajšega obratovanja postojank. Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in Gomiščkovo zavetišče na Krnu sta bili namreč v glavnem delu poletne sezone zaprti. V primerjavi z letom 2022 so se nočitve v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni znižale za 25%, v Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa za kar 57%.

V Planinskem domu pri Krnskem jezeru so se nočitve v primerjavi z letom 2022 povečale za 17%, kar je v večji meri posledica ugodnega vremena v septembru in velikega obiska šol. V sezoni pa kot posledica zaprtja ostalih dveh postojank.

4.2 POROČILO O DELU MLADINSKEGA ODSEKA

Odsek je v letu 2023 sestavljalo 9 aktivnih članov. Od tega so 3 registrirani vodniki in 4 mladinski voditelji, dva člana sta se poleti udeležila tečaja za Planinskega vodnika 1. En aktiven mladinski voditelj je vključen v vodstvo mladinske komisije. Dve aktivni vodnici sta se v mesecu februarju udeležile izpopolnjevanja in tako pridobile polno kompetenco 1. stopnje. Načelnica odseka je mesecu septembru opravila tečaj in pridobila naziv Varuh gorske narave.

Zaradi pomanjkanja registriranih vodnikov oziroma vodnikov s primerno licenco smo prvi izlet v letu 2023 izpeljali v soboto, 11. marca. Z avtobusom smo se zapeljali do Senožeč, kjer smo začeli pohod na Vremščico. Izleta se je udeležilo 23 otrok, 3 vodniki in 5 mentoric. V soboto, 22. aprila smo organizirali izlet iz Bovca ob Soči in Koritnici. Izleta se je udeležilo 25 otrok, 3 vodniki in 6 mentoric. Zaključni izlet smo organizirali v soboto, 10. junija. Z vlakom smo se peljali do Mosta na Soči in se nato peš podali do razgledne točke Široko. V dolino smo se odpravili po asfaltni cesti. Otrokom smo pripravili dve presenečenji. Naprej smo si privoščili kepico sladoleda, nato pa še enourno plovbo z ladjico Lucija. Izleta se je udeležilo 27 otrok, 4 vodniki in 6 mentoric.

48. mladinski planinski tabor je potekal od 8. do 15. julija na tabornem prostoru poleg kampa Podljubelj. Izpeljali smo tri ture: krožno pot na planino Prevala in na planino Kofce ter se podali po Dovžanovi soteski. Podali smo se tudi na krajši pohod do Gorenje plaže v Tržiču, kjer smo se kopali v bazenih. Čez teden smo izpeljali poučno delavnico o gorskih cvetlicah, ustvarjalne delavnice, vodne in športne igre. Tabora se je udeležilo 18 otrok.

Prvi izlet v novem šolskem letu smo organizirali v soboto, 30. septembra na Slavnik. Izleta se je udeležilo 34 otrok, 3 vodniki in 6 mentoric. V novem šolskem letu se nam je prvič pridružila tudi OŠ Milojke Štrukelj in podružnična šola Ledine. Poleg teh dveh šol sodelujemo še naprej z OŠ Solkan, OŠ Šempas, OŠ Miren, podružnično šolo Kostanjevica na Krasu, OŠ Fran Erjavec, OŠ Šempeter, podružnično šolo Vrtojba in podružnično šolo Vogrsko. V soboto, 25. novembra smo izvedli izlet po domačih logih in srečanje po taboru. Pohod je skozi zgodbo vključeval iskanje skritega zaklada, odkrivanje čarov jesenskega gozda, orientacijo in nekaj ustvarjanja. Začetek decembra smo organizirali Miklavžev pohod k izviru Bohinjske Bistrice ter kopanje v Aquaparku Bohinj.

Po večletnem premoru so se tri članice na pobudo Tomaža Skoka udeležile področnega planinskega orientacijskega tekmovanja (POT), ki je potekalo 21. oktobra. Tekmovale so kategoriji B in osvojile 13. mesto.
V mesecu aprilu je načelnica odseka predstavila planinstvo, varno hojo v gorah, planinsko opremo otrokom iz vrtca Ciciban v Novi Gorici, meseca novembra pa enako tudi otrokom iz vrtca Solkan.

Tudi letos ni bilo ne na izletih, kot tudi ne v taboru nobenih resnih poškodb.

4.3 POROČILO O DELU ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Odsek je v letu 2023 štel 34 aktivnih članov, od tega 5 alpinističnih inštruktorjev, 6 alpinistov in 23 pripravnikov. Ti so na raznih akcijah v okviru društva opravili več kot 500 prostovoljnih ur, največ v okviru alpinistične šole, ostalo pa v okviru raznih društvenih akcij.
V zimskih mesecih so člani plezali predvsem zaledenele slapove, zasnežene grape, turno smučali in opravljali zimske pristope na vrhove. Kar nekaj članov odseka je obiskalo dolino Aoste, kjer so smučali in plezali slapove.
Za prvomajske počitnice so člani obiskali področje južne Dalmacije, kjer so plezali v masivu Biokovo in navezali stike s pripadniki AO Kranj.
Člani odseka so v poletnih in jesenskih mesecih plezali dolge smeri v skali pri nas in v tujini.
Konec septembra je več članov odseka opravilo pristop na štiritisočak Gran Paradiso v Italiji.
V oktobru je odsek organiziral novo alpinistično šolo. Športnoplezalni del šole je zaključil v decembru 2023, marca 2024 pa je predviden začetek letnega dela.
V novembru je bil izpeljan tradicionalni Tek na Krnska jezera, letos že 19. po vrsti.
Več članov odseka je aktivnih tudi v enoti za hitre reševalne intervencije (HRI) pri Civilni zaščiti Mestne občine Nova Gorica.
Urejali in opremljali smo plezališča Lijak, Dolge njive in Drnulk.
Načelnik se je udeleževal sej UO in Zbora načelnikov AO-jev, ki ga organizira KA PZS.
Pavel Ferjančič, Blaž Grad in Erik Pavusa so zastopali AO/PD na državnih in mednarodnih tekmah v orodjarjenju (»dry tooling«), Mihael Lavrenčič pa v tekmovalnem turnem smučanju.
V začetku leta 2024 je za hudo boleznijo umrl nekdanji načelnik in alpinist AO Tomaž Cingerle.

4.4 POROČILO O DELU VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA

Izhodišče in vodilo za delo in aktivnosti odseka v letu 2023 je bil plan, ki smo ga zastavili in sprejeli na občnem zboru odseka in potrdili na UO društva in društvenem občnem zboru.

Evidentiranih vodnikov je 20. Nekateri izstopajoče, nekateri bolj, nekateri manj aktivni. V okviru zmožnosti in sposobnosti. Kot že dolgo let smo se redno sestajali mesečno, kar praviloma vsako prvo sredo v mesecu. Na teh srečanjih smo si odkritosrčno izmenjali izkušnje, mnenja in informacije, ki nam jih je skrbno podala bivša dolgoletna načelnica Lidija. Po treh mandatih je vodenje prepustila meni, kar sem sprejel spoštljivo, z veliko mero odgovornosti do vseh vodnikov in članov - udeležencev izletov, tur in vzponov. Ponovno po 33-ih letih.

V preteklem letu smo načrtovali kar lepo število izletov. 48 jih je bilo v planu. Realizirali smo jih 54. Nekatere smo dodali mimo plana. Skupno smo tako v preteklem letu organizirano popeljali 1367 pohodnikov. Za vse to pa prostovoljno opravili 1091 ur. Znotraj stroškov prikazanih v finančnem poročilu. Nekateri izleti so odpadali zaradi neugodnih vremenskih razmer, nekateri zaradi pretirano majhnega vpisa. Izstopali so izleti naše Maje in Darkota, kar pa ne smemo razumeti, da so bili drugi izleti manj pomembni. Sreča nas je ob vsem tem spremljala v tem, da nismo imeli pri vsem tem znatnejših poškodb. Za realizacijo povedanega je bilo potrebna velika mera angažiranja vodnikov in ogromno odpovedovanja tako prostega časa, kot hudo zajetne odgovornosti, strokovnosti, truda, potrpljenja, skrbi in še in še bi lahko našteli. Najlepše nagrade za uspešno in srečno izpeljane ture so vsekakor zdravi in nasmejani obrazi udeleženih ob povratku domov. To nam je privzgojeno.

Skozi celo leto je za ažurnost obvestil po omaricah skrbela naša Nada Pisk. Tajnica Tina pa nas je vseskozi skrbno spremljala na društvu in obveščala o aktualnih zahtevah in novostih iz PZS in društva samega. Velika in iskrena hvala obema.
Stroškovno smo se obnašali racionalno. Da osebnega materialnega profita pri tem ni, to je povsem jasno. Če v nas samih nebi bilo odkritosrčne želje po zgoraj omenjenim, bolje, da nas ni.

Med letom smo opravili tudi potrebna usposabljanja in dousposbljanja v okviru PZS. To je bilo nujno zaradi ohranjanja vodniških licenc. Brez teh v nobenem primeru nimamo pravice do vodenja v okviru PD. Strokovno nas pri tem kar izčrpno preverja in izpraša Vodniška komisija PZS po novem vsake 4 leta. Pridobivanje novo formiranih kategorij zaradi vpisa v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu nam je zadalo kar nekaj sitnosti in dodatnega angažiranja. Za finančno podporo se zato zahvaljujemo UO PD.

Omembe vredno v preteklem letu je, da se je dokajšnje število vodnikov vključilo v ključne aktivnosti preostalega dela društva, kjer so bistveno pripomogli k razumno uspešnemu zaključku leta in smotrnemu nadaljevanju aktivnosti in poslovanja celotnega društva. Zato jim gre velika in posebna zahvala.

Aktivnosti in izvedene kolesarske ture vlivajo upanje, da bo ta del našega odseka vse bolj in bolj močan in prepoznaven po zaslugah in prizadevanjih turno kolesarskih vodnikov v dokaj mladem delu odseka. Za izvedeno v preteklem letu gre tako odkrita zahvala prizadevnim planinskim vodnikom, kakor tudi turno kolesarskim vodnikom.

V upanju, da bo prihajajoče leto vsaj tako kot je minulo, pa apeliramo na iskreno sožitje s preostalimi odseki in na končno prebujenje odseka za propagando. Za slednjega verjamemo, da bo v veliko pomoč in olajšavo tako nam, kot celemu društvu.

4.5 POROČILO O DELU MARKACIJSKEGA ODSEKA

V odseku je osem markacistov, a zaradi zdravstvenih težav nekateri niso aktivni. V letu 2023 smo opravili za 230 ur prostovoljnega dela na planinskih poteh, udeležb na občnih zborih, sestankih, dnevu markacistov in obnovitvenemu tečaju. Sodelovalo je šest markacistov.
Osrednja akcija je bila iz Lepene proti Veliki Babi, kjer smo morali pot spet napraviti prehodno zaradi padlih dreves in vej. Na strmem in drsljivem terenu smo napravili stopnice za lažji prehod in utrdili pot na manjšem melišču. Na isti akciji smo še pokosili del poti proti Šmohorju in požagali par dreves, ki so padla na pot. Na akcijah smo še postavljali stebre in pri vijačili table za Julius Kugy trail v Krnskem pogorju in Kuhinji, smerne table na Železnih vratih, Trstelju in Cerju. Po sečnji dreves na Črnih hribih smo morali pot očistiti vej in robide, ker je bila neprehodna in ponovno markirati.

4.6 POROČILO O DELU ODSEKA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek VGN ima za seboj osmo leto delovanja. 31. 3. 2023 smo organizirali tradicionalno čistilno akcijo na Kekcu, med 23. 7. in 29. 7. 2023 smo izvedli 9. vseslovenski naravovarstveni tabor za osnovnošolce, ki je potekal v Lepeni, udeležilo pa se ga je 27 otrok. Poleg članov odseka se je organizaciji in izvedbi pridružilo tudi nekaj članov alpinističnega odseka. V mesecu novembru smo se nekateri člani odseka udeležili tudi pogozdovanja na Krasu.

4.7 POROČILO O DELU PLANINSKIH SKUPIN

Delovanje planinskih skupin oz. sekcij je zaradi različnih razlogov okrnjeno. Zelo aktivna ostaja le planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. V letu 2023 so se udeležili naslednjih pohodov: 15. 1. brezplačnega izlet za člane društva, 19. 2. Kriška gora, 12. 3. Kopitnik in Sleme gore v Zasavju, 21. 4. - 23. 4. Pohodniška Ista (Čičarija, greben Učke, Poklon, Vojak), 18. 8. – 20. 8. Nockberge – Bad Kleinkircheim Avstrija, 17. 9. Ljubeljska Baba, 29. 10. Brezniške peči, 18. 11. - 19. 11. Martinov pohod po deželi Petra Klepca in 26. 12. Prednovoletno planinarjenje. Silvana Pelicon si prizadeva, da obvešča in spodbuja člane k hoji v gore in udeležbi na razpisane aktivnosti društva ter prispeva k dobremu sodelovanju med društvom in planinsko skupino.

4.8 POROČILO O DELU PROPAGANDNEGA ODSEKA

Propagandni odsek je tudi v letu 2023 deloval s pomočjo posameznih članov drugih odsekov in tajništva društva, ne pa kot samostojni odsek.
Za urejanje spletne strani, splošnih novic o društvu, naročanje edicij za prodajo v naših kočah in upravi ter podpora pri pripravi predavanj v zimskem času ter pripravo brošure je skrbela tajnica društva. V decembru je bila natisnjena brošura Kdaj kam 2024. Za objave po društvenih omaricah je kot že vsa leta skrbela Nada Pisk.

V letu 2023 so bila izvedena tri predavanja in sicer: predavanje Miljka Lesjaka okoli Anapurn 2018 – 23. 1. 2023, predavanje Karla Bizjaka: Križem kražem po BIH z avtodomom in s kolesom – 15. 2. 2023 in predavanje Marjana Olenika Tadžikistan - 13. 12. 2023. Za organizacijo predavanj je kot že več let skrbela Slava Katerina Murovec.

5. ZAKLJUČEK

To poslovno poročilo je sprejel upravni odbor na seji dne 29. 2. 2024.

Predsednica društva
Lidija Vončina l.r.

Dodajte svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike PDNG.Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.

Še nimate uporabniškega računa? Registrirajte se!

Nedavni komentarji

Nove fotografije

23 April, 2024 - 17:42
23 April, 2024 - 15:41
22 April, 2024 - 08:37